Search This Blog

Showing posts with label Elva Hsiao 萧亚轩. Show all posts
Showing posts with label Elva Hsiao 萧亚轩. Show all posts

Elva Hsiao 萧亚轩 - Cuo De Ren 错的人【Orang Yang Salah/ The Wrong Person】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

Elva Hsiao 萧亚轩 - Cuo De Ren 错的人【Orang Yang Salah/ The Wrong Person】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

作词:吴克羣
作曲:吴克羣

明知道爱情并不牢靠
Míng zhīdào àiqíng bìng bù láokào
I know full well love isn’t reliable
Jelas tahu cinta tidak dapat diandalkan

但是我还是拼命往里跳
Dànshì wǒ háishì pīnmìng wǎng lǐ tiào
But I still jump headfirst into it
Tapi aku masih melompat lebih dulu ke dalamnya

明知道再走可能是监牢
Míng zhīdào zài zǒu kěnéng shì jiānláo
I know full well continuing this way could leave me locked up
Jelas tahu kalau terus dilanjutkan bisa membuatku terkunci

但是我还是相信只是煎熬
Dànshì wǒ háishì xiāngxìn zhǐshì jiān'áo
But I still believe it will only be a little suffering
Tapi aku masih percaya itu hanyalah penderitaan kecil

朋友都劝我不要不要
Péngyǒu dōu quàn wǒ bùyào bùyào
My friends warn me not to
Teman-teman memperingatkanku untuk tidak melakukannya

不要拿自己的幸福开玩笑
Bùyào ná zìjǐ de xìngfú kāiwánxiào
Not to take my own happiness so lightly
Jangan menggunakan kebahagiaan sendiri untuk main-main(lelucon)

但是做人已经那么累
Dànshì zuòrén yǐjīng nàme lèi
But my life is already so tiring
Tapi hidupku sudah sangat melelahkan

假惺惺的想要逃
Jiǎxīngxīng de xiǎng yào táo
It would be hypocritical to think of fleeing
Sungguh munafik memikirkan untuk melarikan diri

在爱里连真心都不能给
Zài ài lǐ lián zhēnxīn dōu bùnéng gěi 
If sincerity can’t even be given in love, 
Jika ketulusan bahkan tidak bisa diberikan dalam cinta

这才真正的可笑
Zhè cái zhēnzhèng de kěxiào
Then it’s really just a joke
Maka itu benar-benar hanya lelucon

爱得太真 太容易 让自己牺牲
Ai dé tài zhēn tài róngyì ràng zìjǐ xīshēng
If you love too much, it’s too easy to let yourself be sacrificed
Jika terlalu mencintai, terlalu mudah membiarkan diri sendiri dikorbankan

太容易让自己沉沦
Tài róngyì ràng zìjǐ chénlún
It’s too easy to let yourself sink too deep
Terlalu mudah untuk membiarkan diri sendiri tenggelam

太容易 不顾一切 满是伤痕
Tài róngyì bùgù yīqiè mǎn shì shānghén
It’s too easy to ignore everything and end up scarred
Terlalu mudah untuk mengabaikan semuanya dan berakhir dengan luka

我太笨 明知道你是错的人
Wǒ tài bèn míng zhīdào nǐ shì cuò de rén
I’m too stupid, I know full well you’re the wrong person
Aku terlalu bodoh, jelas tahu kau adalah orang yang salah

明知道这不是缘分 但是我还奋不顾身
Míng zhīdào zhè bùshì yuánfèn dànshì wǒ hái fènbù gùshēn
I know full well this wasn’t meant to be, but I still gave no thought to myself
Jelas tahu ini bukanlah takdir, tapi aku masih mengabaikan diri sendiri

♫Music♫

明知道爱情并不牢靠
Míng zhīdào àiqíng bìng bù láokào
I know full well love isn’t reliable
Jelas tahu cinta tidak dapat diandalkan

但是我还是拼命往里跳
Dànshì wǒ háishì pīnmìng wǎng lǐ tiào
But I still jump headfirst into it
Tapi aku masih melompat lebih dulu ke dalamnya

明知道再走可能是监牢
Míng zhīdào zài zǒu kěnéng shì jiānláo
I know full well continuing this way could leave me locked up
Jelas tahu kalau terus dilanjutkan bisa membuatku terkunci

但是我还是相信只是煎熬
Dànshì wǒ háishì xiāngxìn zhǐshì jiān'áo
But I still believe it will only be a little suffering
Tapi aku masih percaya itu hanyalah penderitaan kecil

朋友都劝我不要不要
Péngyǒu dōu quàn wǒ bùyào bùyào
My friends warn me not to
Teman-teman memperingatkanku untuk tidak melakukannya

不要拿自己的幸福开玩笑
Bùyào ná zìjǐ de xìngfú kāiwánxiào
Not to take my own happiness so lightly
Jangan menggunakan kebahagiaan sendiri untuk main-main(lelucon)

但是做人已经那么累
Dànshì zuòrén yǐjīng nàme lèi
But my life is already so tiring
Tapi hidupku sudah sangat melelahkan

假惺惺的想要逃
Jiǎxīngxīng de xiǎng yào táo
It would be hypocritical to think of fleeing
Sungguh munafik memikirkan untuk melarikan diri

在爱里连真心都不能给
Zài ài lǐ lián zhēnxīn dōu bùnéng gěi 
If sincerity can’t even be given in love, 
Jika ketulusan bahkan tidak bisa diberikan dalam cinta

这才真正的可笑
Zhè cái zhēnzhèng de kěxiào
Then it’s really just a joke
Maka itu benar-benar hanya lelucon

爱得太真 太容易 让自己牺牲
Ai dé tài zhēn tài róngyì ràng zìjǐ xīshēng
If you love too much, it’s too easy to let yourself be sacrificed
Jika terlalu mencintai, terlalu mudah membiarkan diri sendiri dikorbankan

太容易让自己沉沦
Tài róngyì ràng zìjǐ chénlún
It’s too easy to let yourself sink too deep
Terlalu mudah untuk membiarkan diri sendiri tenggelam

太容易 不顾一切 满是伤痕
Tài róngyì bùgù yīqiè mǎn shì shānghén
It’s too easy to ignore everything and end up scarred
Terlalu mudah untuk mengabaikan semuanya dan berakhir dengan luka

我太笨 明知道你是错的人
Wǒ tài bèn míng zhīdào nǐ shì cuò de rén
I’m too stupid, I know full well you’re the wrong person
Aku terlalu bodoh, jelas tahu kau adalah orang yang salah

明知道这不是缘分 但是我还奋不顾身
Míng zhīdào zhè bùshì yuánfèn dànshì wǒ hái fènbù gùshēn
I know full well this wasn’t meant to be, but I still gave no thought to myself
Jelas tahu ini bukanlah takdir, tapi aku masih mengabaikan diri sendiri

可能 在爱里面这样算笨
Kěnéng zài ài lǐmiàn zhèyàng suàn bèn
Perhaps in love this is considered silly
Mungkin dalam percintaan ini dianggap konyol

可能 永远没有所谓永恒
Kěnéng yǒngyuǎn méiyǒu suǒwèi yǒng héng
Perhaps eternity isn’t so-called “everlasting”
Mungkin keabadian tidaklah disebut "kekal"

但是我 不愿放弃这里面一点点可能
Dànshì wǒ bù yuàn fàngqì zhè lǐmiàn yīdiǎn diǎn kěnéng
But I don’t want to give up these small possibilities
Tapi aku tidak ingin melepaskan kemungkinan kecil ini

宁愿笨也不想要悔恨
Nìngyuàn bèn yě bùxiǎng yào huǐhèn
I’d rather be stupid than live in regret
Lebih baik aku menjadi bodoh daripada hidup dalam penyesalan

爱得太真 太容易 让自己牺牲
Ai dé tài zhēn tài róngyì ràng zìjǐ xīshēng
If you love too much, it’s too easy to let yourself be sacrificed
Jika terlalu mencintai, terlalu mudah membiarkan diri sendiri dikorbankan

太容易让自己沉沦
Tài róngyì ràng zìjǐ chénlún
It’s too easy to let yourself sink too deep
Terlalu mudah untuk membiarkan diri sendiri tenggelam

太容易 不顾一切 满是伤痕
Tài róngyì bùgù yīqiè mǎn shì shānghén
It’s too easy to ignore everything and end up scarred
Terlalu mudah untuk mengabaikan semuanya dan berakhir dengan luka

我太笨 明知道你是错的人
Wǒ tài bèn míng zhīdào nǐ shì cuò de rén
I’m too stupid, I know full well you’re the wrong person
Aku terlalu bodoh, jelas tahu kau adalah orang yang salah

明知道这不是缘分 但是我还奋不顾身
Míng zhīdào zhè bùshì yuánfèn dànshì wǒ hái fènbù gùshēn
I know full well this wasn’t meant to be, but I still gave no thought to myself
Jelas tahu ini bukanlah takdir, tapi aku masih mengabaikan diriku sendiri

我太笨 明知道你是错的人
Wǒ tài bèn míng zhīdào nǐ shì cuò de rén
I’m too stupid, I know full well you’re the wrong person
Aku terlalu bodoh, jelas tahu kau adalah orang yang salah

明知道这不是缘分 但是我还奋不顾身
Míng zhīdào zhè bùshì yuánfèn dànshì wǒ hái fènbùgùshēn
I know full well this wasn’t meant to be, but I still gave no thought to myself
Jelas tahu ini bukanlah takdir, tapi aku masih mengabaikan diri sendiri

Feng Ti Mo 冯提莫 - Ai De Zhu Da Ge 爱的主打歌【Theme Song of Love】[Pinyin,English Translation]Feng Ti Mo 冯提莫 - Ai De Zhu Da Ge 爱的主打歌【Theme Song of Love】[Pinyin,English Translation]

作词:周耀辉
作曲:陈伟
编曲:吕绍淳

Da~ da la~ da da ho~
Da la~ da da ho~
Da la~ da da ho~

我在唱什么
Wǒ zài chàng shénme
What I’m singing

什么都觉得
Shénme dōu juédé
Everything that I’m feeling

原来原来你是我的主打歌
Yuánlái yuánlái nǐ shì wǒ de zhǔdǎ gē
Turns out, turns out you're my theme song

你在说什么
Nǐ zài shuō shénme
What are you saying

只听一次也会记得
Zhǐ tīng yīcì yě huì jìdé
I'll remember even if I just hear it once

听两次就火热
Tīng liǎng cì jiù huǒrè
If I hear it twice, it’s even more powerful

我在干什么
Wǒ zài gànshénme
What I’m doing

什么都觉得
Shénme dōu juédé
Everything that I’m feeling

整个城市播着爱的主打歌
Zhěnggè chéngshì bōzhe ài de zhǔdǎ gē
Broadcasting love’s theme song to the whole city

主的可是你 打得我好神不守舍
Zhǔ de kěshì nǐ dǎ dé wǒ hǎo shénbù shǒushè
The theme is you now playing me out of my mind

然后 不断想起你的
Ránhòu bùduàn xiǎngqǐ nǐ de
And  then constantly thinking of your

一言一语 是指定旋律
Yī yán yī yǔ shì zhǐdìng xuánlǜ
Each and every word is designated a melody

陪我到哪条路游来游去
Péi wǒ dào nǎ tiáo lù yóu lái yóu qù
Accompanying me on any journey, floating to and fro

不用戴起耳机 也有好情绪 
Bùyòng dài qǐ ěrjī yěyǒu hǎo qíngxù
I don’t have to put on headphones to be in a good mood

散不去
Sàn bù qù
It can’t be separated

假如有心 句句都是单曲
Jiǎrú yǒuxīn jù jù dōu shì dān qū
If you have a heart, all the sentences are hit singles

假如不想 一切听不进去
Jiǎrú bùxiǎng yīqiè tīng bù jìnqù
If you don’t believe, nothing is heard

爱是这样不可理喻
Ai shì zhèyàng bùkě lǐyù
Love is like this and won’t listen to reason

百听你不厌才是好证据
Bǎi tīng nǐ bùyàn cái shì hǎo zhèngjù
I can listen to you a hundred times, that’s good evidence

我在唱什么
Wǒ zài chàng shénme
What I’m singing

什么都觉得
Shénme dōu juédé
Everything that I’m feeling

原来原来你是我的主打歌
Yuánlái yuánlái nǐ shì wǒ de zhǔdǎ gē
Turns out, turns out you're my theme song

主的可是你
Zhǔ de kěshì nǐ
The theme is you

只听一次也会记得
Zhǐ tīng yīcì yě huì jìdé
I'll remember even if I just hear it once

听两次就火热
Tīng liǎng cì jiù huǒrè
If I hear it twice, it’s even more powerful

我在干什么
Wǒ zài gànshénme
What I’m doing

什么都觉得
Shénme dōu juédé
Everything that I’m feeling

整个城市播着爱的主打歌
Zhěnggè chéngshì bōzhe ài de zhǔdǎ gē
Broadcasting love’s theme song to the whole city

主的可是你 打得我好神不守舍
Zhǔ de kěshì nǐ dǎ dé wǒ hǎo shénbù shǒushè
The theme is you now playing me out of my mind

然后 不断想起你的
Ránhòu bùduàn xiǎngqǐ nǐ de
And  then constantly thinking of your

La la la la ho~
La la la la ho~
La la la la ho~

一言一语 愈来愈有趣
Yī yán yī yǔ yù lái yù yǒuqù
Each and every word gets more and more fascinating

在我的排行榜升来升去
Zài wǒ de páiháng bǎng shēng lái shēng qù
It keeps rising on my charts

不管一二三四
Bùguǎn yī'èrsānsì
Be it number one, two, three, four

也由你占据 
Yě yóu nǐ zhànjù
You’re on all the rankings

退不去
Tuì bù qù
And you won’t drop

假如有心 句句都是单曲
Jiǎrú yǒuxīn jù jù dōu shì dān qū
If you have a heart, all the sentences are hit singles

假如不想 一切听不进去
Jiǎrú bùxiǎng yīqiè tīng bù jìnqù
If you don’t believe, nothing is heard

爱是这样不可理喻
Ai shì zhèyàng bùkě lǐyù
Love is like this and won’t listen to reason

百听你不厌才是好证据
Bǎi tīng nǐ bùyàn cái shì hǎo zhèngjù
I can listen to you a hundred times, that’s good evidence

我在唱什么
Wǒ zài chàng shénme
What I’m singing

什么都觉得
Shénme dōu juédé
Everything that I’m feeling

原来原来你是我的主打歌
Yuánlái yuánlái nǐ shì wǒ de zhǔdǎ gē
Turns out, turns out you're my theme song

主的可是你 打得我好神不守舍
Zhǔ de kěshì nǐ dǎ dé wǒ hǎo shénbù shǒushè
The theme is you now playing me out of my mind

听两次就火热
Tīng liǎng cì jiù huǒrè
If I hear it twice, it’s even more powerful

我在干什么
Wǒ zài gànshénme
What I’m doing

什么都觉得
Shénme dōu juédé
Everything that I’m feeling

整个城市播着爱的主打歌
Zhěnggè chéngshì bōzhe ài de zhǔdǎ gē
Broadcasting love’s theme song to the whole city

主的可是你 打得我好神不守舍
Zhǔ de kěshì nǐ dǎ dé wǒ hǎo shénbù shǒushè
The theme is you now playing me out of my mind

然后 不断想起
Ránhòu bùduàn xiǎngqǐ
And  then constantly thinking

唱什么
Chàng shénme
What I’m singing

什么都觉得
Shénme dōu juédé
Everything that I’m feeling

原来原来你是我的主打歌
Yuánlái yuánlái nǐ shì wǒ de zhǔdǎ gē
Turns out, turns out you're my theme song

你在说什么
Nǐ zài shuō shénme
What are you saying

只听一次也会记得
Zhǐ tīng yīcì yě huì jìdé
I'll remember even if I just hear it once

听两次就火热
Tīng liǎng cì jiù huǒrè
If I hear it twice, it’s even more powerful

我在干什么
Wǒ zài gànshénme
What I’m doing

什么都觉得
Shénme dōu juédé
Everything that I’m feeling

整个城市播着爱的主打歌
Zhěnggè chéngshì bōzhe ài de zhǔdǎ gē
Broadcasting love’s theme song to the whole city

主的可是你 打得我好神不守舍
Zhǔ de kěshì nǐ dǎ dé wǒ hǎo shénbù shǒushè
The theme is you now playing me out of my mind

然后 不断想起你的
Ránhòu bùduàn xiǎngqǐ nǐ de
And  then constantly thinking of your
------------------------------------------------------------------------------------------------

歌词 Lyrics:

萧亚轩

爱的主打歌

作词:周耀辉
作曲:陈伟
编曲:吕绍淳

我在唱什么
什么都觉得
原来原来你是我的主打歌
你在说什么
只听一次也会记得
听两次就火热
我在干什么
什么都觉得
整个城市播着爱的主打歌
主的可是你
打得我好神不守舍
然后 不断想起你的

一言一语 是指定旋律
陪我到哪条路游来游去
不用戴起耳机 也有好情绪 
散不去
假如有心 句句都是单曲
假如不想 一切听不进去
爱是这样不可理喻
百听你不厌才是好证据

我在唱什么
什么都觉得
原来原来你是我的主打歌
你在说什么
只听一次也会记得
听两次就火热
我在干什么
什么都觉得
整个城市播着爱的主打歌
主的可是你
打得我好神不守舍
然后 不断想起你的

一言一语 愈来愈有趣
在我的排行榜升来升去
不管一二三四
也由你占据 退不去
假如有心
句句都是单曲
假如不想
一切听不进去
爱是这样不可理喻
百听你不厌才是好证据

Download Mp3/ Mp4:


Featured Post

Chang Ho-chirl 张镐哲 - Zai Hui Dao Cong Qian 再回到从前【Kembali Kemasa Lalu Lagi/ Returned to the Past Again】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

Chang Ho-chirl 张镐哲 - Zai Hui Dao Cong Qian 再回到从前【Kembali Kemasa Lalu Lagi/ Returned to the Past Again】[Pinyin,English,Indonesian Translati...