Search This Blog

Showing posts with label Guan Dong Yu Shen 广东雨神. Show all posts
Showing posts with label Guan Dong Yu Shen 广东雨神. Show all posts

Guan Dong Yu Shen 广东雨神 - Guan Dong Ai Qing Gu Shi 广东爱情故事【Kisah Cinta Guangdong/ Guangdong Love Story】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

Guan Dong Yu Shen 广东雨神 - Guan Dong Ai Qing Gu Shi 广东爱情故事【Kisah Cinta Guangdong/ Guangdong Love Story】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

作词:广东雨神
作曲:广东雨神

安静地离去 和孤单一起
Anjìng de lí qù hé gūdān yīqǐ
Quietly leave, Being alone

拥挤的回忆 时间抹去
Yǒngjǐ de huíyì shíjiān mǒ qù
Crowded memories are erased by time

人在广东已经漂泊十年
Rén zài guǎngdōng yǐjīng piāobó shí nián
Yan zoi gwong dong yi ging piu bok sap nin
People have been wandering in Guangdong for ten years

有时也怀念当初一起经已改变
Yǒu shí yě huáiniàn dāngchū yīqǐ jīng yǐ gǎibiàn
Yau si yaa waai nim dong co yat hei ging yi goi bin
Sometimes I miss the time when I first got here, It has changed

让这天空将你我相连 怀念你
Ràng zhè tiānkōng jiāng nǐ wǒ xiānglián huáiniàn nǐ
Yong ze tin hung zoeng nei ngo soeng lin waai nim nei
Let the sky connect you and me, miss you

走了云的天空还任性
Zǒule yún de tiānkōng hái rènxìng
The  sky without cloud is still capricious

是否它相信 在乎反而容易放弃
Shìfǒu tā xiāngxìn zàihū fǎn'ér róngyì fàngqì
Does it really believe that it cares?

非要最后一无所有 才无所畏惧
Fēi yào zuìhòu yīwúsuǒyǒu cái wú suǒ wèijù
Or It's easy to give up, Don't be afraid unless you have nothing at last

♫Music♫

RAP:
我知道好多时候
Wǒ zhīdào hào duō shíhòu
Ngo zi dou, hei hou do si hau
I know it all the time that

爱一个人系冇任何理由既
Ai yīgèrén xì mǎo rènhé lǐyóu jì
Ngoi jat go jan hai mou jam ho lei jau ge
Love a person for no reason

你同其他女子唔一样既就系
Nǐ tóng qítā nǚzǐ wú yīyàng jì jiù xì
Nei tung kei taa neoi zai m jat joeng ge zau hai
You are not the same as other girls

你从来都不问我钟意你D乜野
Nǐ cónglái dōu bùwèn wǒ zhōngyì nǐ D miē yě
Nei cung loi dou m man ngo zung ji nei di mat
You never asked me if I loved you

反而我成日都问你
Fǎn'ér wǒ chéng rì dōu wèn nǐ
Faan ji, ngo sing jat dou man nei
Instead, I ask you all day long

你究竟钟意我D乜野
Nǐ jiùjìng zhōngyì wǒ D miē yě
Nei gau ging zung ji ngo di mat
Why do you love me ?

笑的多一些 改变要彻底
Xiào de duō yīxiē gǎibiàn yào chèdǐ
Smile a little more and change should be thorough

直面这世界 真假游戏
Zhímiàn zhè shìjiè zhēn jià yóuxì
Face the real and fake game of the world

人在广东已经漂泊十年
Rén zài guǎngdōng yǐjīng piāobó shí nián
Yan zoi gwong dong yi ging piu bok sap nin
People have been wandering in Guangdong for ten years

有时也怀念当初一起经已改变
Yǒu shí yě huáiniàn dāngchū yīqǐ jīng yǐ gǎibiàn
Yau si yaa waai nim dong co yat hei ging yi goi bin
Sometimes I miss the time when I first got here, It has changed

让这天空将你我相连 怀念你
Ràng zhè tiānkōng jiāng nǐ wǒ xiānglián huáiniàn nǐ
Yong ze tin hung zoeng nei ngo soeng lin waai nim nei
Let the sky connect you and me, miss you

走了云的天空还任性
Zǒule yún de tiānkōng hái rènxìng
The  sky without cloud is still capricious

是否它相信下一次的相遇
Shìfǒu tā xiāngxìn xià yīcì de xiāngyù
Whether it believes in the next encounter?

就算最后一无所有 也无所畏惧
Jiùsuàn zuìhòu yīwúsuǒyǒu yě wú suǒ wèijù
Even if there is nothing in the end, Fearless

相信你就 如当初一起
Xiāngxìn nǐ jiù rú dāngchū yīqǐ
Soeng seon nei zau yi dong co yat hei
I believe you are the same as before

行过广东 这十年 幸福走了 唏嘘感慨那当初
Xíngguò guǎngdōng zhè shí nián xìngfú zǒule xīxū gǎnkǎi nà dāngchū
Hang gwo gwong dong ze sap nin hang fuk zau liu hei heoi gam koi naa dong co
Happy to have traveled through Guangdong in the past ten years, sigh with regret

相信你 哪怕坚强
Xiāngxìn nǐ nǎpà jiānqiáng
Believe that  even if you are strong

是假装出勇敢的面具
Shì jiǎzhuāng chū yǒnggǎn de miànjù
It's pretending to be brave

也不能少活得精彩的勇气
Yě bùnéng shǎo huó dé jīngcǎi de yǒngqì
You can't live without courage

人在广东已经漂泊十年
Rén zài guǎngdōng yǐjīng piāobó shí nián
Yan zoi gwong dong yi ging piu bok sap nin
People have been wandering in Guangdong for ten years

有时也怀念当初一起经已改变
Yǒu shí yě huáiniàn dāngchū yīqǐ jīng yǐ gǎibiàn
Yau si yaa waai nim dong co yat hei ging yi goi bin
Sometimes I miss the time when I first got here, It has changed

让这天空将你我相连 怀念你
Ràng zhè tiānkōng jiāng nǐ wǒ xiānglián huáiniàn nǐ
Yong ze tin hung zoeng nei ngo soeng lin waai nim nei
Let the sky connect you and me, miss you

走了云的天空还任性
Zǒule yún de tiānkōng hái rènxìng
The  sky without cloud is still capricious

是否它相信下一次的相遇
Shìfǒu tā xiāngxìn xià yīcì de xiāngyù
Whether it believes in the next encounter?

就算最后一无所有 也无所畏惧
Jiùsuàn zuìhòu yīwúsuǒyǒu yě wú suǒ wèijù
Even if there is nothing in the end, Fearless

就算最后一无所有 我都也无所畏惧
Jiùsuàn zuìhòu yīwúsuǒyǒu wǒ doū yě wú suǒ wèijù
Even if there is nothing in the end fearless
------------------------------------------------------------------------------------------------

歌词 Lyrics:

广东雨神

广东爱情故事

作词:广东雨神
作曲:广东雨神

安静地离去 和孤单一起
拥挤的回忆 时间抹去
人在广东已经漂泊十年
有时也怀念当初一起经已改变

让这天空将你我相连 怀念你
走了云的天空还任性
是否它相信 在乎反而容易放弃
非要最后一无所有 才无所畏惧

我知道好多时候
爱一个人系冇任何理由既
你同其他女子唔一样既就系
你从来都不问我钟意你D乜野
反而我成日都问你
你究竟钟意我D乜野

笑的多一些 改变要彻底
直面这世界 真假游戏
人在广东已经漂泊十年
有时也怀念当初一起经已改变

让这天空将你我相连 怀念你
走了云的天空还任性
是否它相信下一次的相遇
就算最后一无所有 也无所畏惧

相信你就 如当初一起
行过广东 这十年
幸福走了 唏嘘感慨那当初

相信你 哪怕坚强
是假装出勇敢的面具
也不能少活得精彩的勇气

人在广东已经漂泊十年
有时也怀念当初一起经已改变
让这天空将你我相连 怀念你

走了云的天空还任性
是否它相信下一次的相遇
就算最后一无所有
也无所畏惧

就算最后一无所有
我都也无所畏惧

Download Mp3/ Mp4:

Grup WhatsApp Music Choice 音乐选择 

Like & Follow facebook page Music Choice 音乐选择

Telegram Music Choice 音乐选择

Website

Guan Dong Yu Shen 广东雨神 - Zhong Yi Ni 2008 钟意你2008【I love you 2008】[Pinyin,English,Indonesian Translation]Guan Dong Yu Shen 广东雨神Guan Dong Yu Shen 广东雨神 - Zhong Yi Ni 2008 钟意你2008【I love you 2008】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

作词:广东雨神(卢大雨)
作曲:广东雨神(卢大雨)
编曲:向嵬蔡勇

你不是傳說中那個潘金蓮
Nǐ bùshì chuánshuō zhōng nàgè pān jīnlián

似乎結局也一樣
sìhū jiéjú yě yīyàng

過多了平淡的日子
guòduōle píngdàn de rìzi

你也覺得沒意思
nǐ yě juédé méiyìsi

我和你風風雨雨裡的諾言
wǒ hé nǐ fēng fēngyǔ yù lǐ de nuòyán

就像風箏斷了線
jiù xiàng fēngzhēng duànle xiàn

揮舞在空中的瞬間
huīwǔ zài kōngzhōng de shùnjiān

消失得不明顯
xiāoshī dé bù míngxiǎn

早知道愛你愛得那麼累
zǎo zhīdào ài nǐ ài dé nàme lèi

我不該放棄所有來受罪
wǒ bù gāi fàngqì suǒyǒu lái shòuzuì

愛上你 到頭來
ài shàng nǐ dàotóulái

拜拜吧 翻屋企
bàibài ba fān wū qǐ

你把我心都傷到稀稀碎
nǐ bǎ wǒ xīn dōu shāng dào xī xi suì

哎喲喂 我的心肝和脾肺
āiyō wèi wǒ de xīngān hé pí fèi

鐘意你 到頭來
zhōng yì nǐ dàotóulái

只不過係逢場作戲
zhǐ bùguò xì féngchǎngzuòxì

我不是你眼中那個諸葛亮
wǒ bùshì nǐ yǎnzhōng nàgè zhūgéliàng

呼風喚雨能改變
hūfēnghuànyǔ néng gǎibiàn

也有遍體鱗傷的那一面
yěyǒu biàntǐlínshāng dì nà yīmiàn

即使你看不見
jíshǐ nǐ kàn bùjiàn

這一首愛情故事裡的十年
zhè yī shǒu àiqíng gùshì lǐ de shí nián

一無所有後改變
yīwúsuǒyǒu hòu gǎibiàn

走了雲的天空它不相連
zǒule yún de tiānkōng tā bù xiānglián

等待著雲出現
děngdàizhuó yún chūxiàn

早知道愛你愛得那麼累
zǎo zhīdào ài nǐ ài dé nàme lèi

我不該放棄所有來受罪
wǒ bù gāi fàngqì suǒyǒu lái shòuzuì

愛上你 到頭來
ài shàng nǐ dàotóulái

拜拜吧 翻屋企
bàibài ba fān wū qǐ

你把我心都傷到稀稀碎
nǐ bǎ wǒ xīn dōu shāng dào xī xi suì

哎喲喂 我的心肝和脾肺
āiyō wèi wǒ de xīngān hé pí fèi

鐘意你 到頭來
zhōng yì nǐ dàotóulái

只不過係逢場作戲
zhǐ bùguò xì féngchǎngzuòxì

我愛你 就似這歌詞
wǒ ài nǐ jiù shì zhè gēcí

又好比那 千千闕歌
yòu hǎobǐ nà qiān qiān què gē

我恨你 又說不出詞
wǒ hèn nǐ yòu shuō bu chū cí

鐘意你 你鐘意我 好嗎
zhōng yì nǐ nǐ zhōng yì wǒ hǎo ma

早知道愛你愛得那麼累
zǎo zhīdào ài nǐ ài dé nàme lèi

我不該放棄所有來受罪
wǒ bù gāi fàngqì suǒyǒu lái shòuzuì

愛上你 到頭來
ài shàng nǐ dàotóulái

拜拜吧 翻屋企
bàibài ba fān wū qǐ

你把我心都傷到稀稀碎
nǐ bǎ wǒ xīn dōu shāng dào xī xi suì

哎喲喂 我的心肝和脾肺
āiyō wèi wǒ de xīn gān hé pí fèi

鐘意你 到頭來
zhōng yì nǐ dàotóulái

只不過係逢場作戲
zhǐ bùguò xì féngchǎngzuòxì

鐘意你 到頭來
zhōng yì nǐ dàotóulái

只不過係逢場作戲
zhǐ bùguò xì féngchǎngzuòxì
------------------------------------------------------------------------------------------------

歌词 Lyrics:

广东雨神

钟意你2008

作词:广东雨神(卢大雨)
作曲:广东雨神(卢大雨)
编曲:向嵬蔡勇

你不是传说中那个潘金莲似乎结局也一样
过多了平淡的日子你也觉得没意思
我和你风风雨雨里的诺言就像风筝断了线
挥舞在空中的瞬间消失得不明显

早知道爱你爱得那么累
我不该放弃所有来受罪
爱上你到头来拜拜吧翻屋企

你把我心都伤到稀稀碎
哎哟喂我的心肝和脾肺
钟意你到头来只不过系逢场作戏

我不是你眼中那个诸葛亮
呼风唤雨能改变
也有遍体鳞伤的那一面
即使你看不见

这一首爱情故事里的十年
一无所有后改变
走了云的天空它不相连
等待着云出现

早知道爱你爱得那么累
我不该放弃所有来受罪
爱上你到头来拜拜吧翻屋企

你把我心都伤到稀稀碎
哎哟喂我的心肝和脾肺
钟意你到头来只不过系逢场作戏

我爱你就似这歌词
又好比那千千阙歌
我恨你又说不出词
钟意你你钟意我好吗

早知道爱你爱得那么累
我不该放弃所有来受罪
爱上你到头来拜拜吧翻屋企

你把我心都伤到稀稀碎
哎哟喂我的心肝和脾肺
钟意你到头来只不过系逢场作戏

钟意你到头来只不过系逢场作戏

Download Mp3/ Mp4:Featured Post

Chang Ho-chirl 张镐哲 - Zai Hui Dao Cong Qian 再回到从前【Kembali Kemasa Lalu Lagi/ Returned to the Past Again】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

Chang Ho-chirl 张镐哲 - Zai Hui Dao Cong Qian 再回到从前【Kembali Kemasa Lalu Lagi/ Returned to the Past Again】[Pinyin,English,Indonesian Translati...