Search This Blog

Showing posts with label Hins Cheung 张敬轩. Show all posts
Showing posts with label Hins Cheung 张敬轩. Show all posts

Hins Cheung 张敬轩 - Zhi Shi Tai Ai Ni 只是太爱你【Hanya Saja Terlalu Mencintaimu/ Just Love You Too Much】[Pinyin,English,Indonesian Translation]Hins Cheung 张敬轩 - Zhi Shi Tai Ai Ni 只是太爱你【Hanya Saja Terlalu Mencintaimu/ Just Love You Too Much】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

作词:张敬轩
作曲:张敬轩
编曲:Johnny Yim
监制:张敬轩 / Johnny Yim

原谅我真的喝醉了 
Yuánliàng wǒ zhēn de hē zuìle
Forgive me for being really drunk
Maafkan aku sungguh sudah mabuk

因为我真的想你了
Yīnwèi wǒ zhēn de xiǎng nǐle
Cause I really miss you
Karna aku benar-benar merindukanmu

一不小心就被寂寞
Yī bù xiǎoxīn jiù bèi jìmò
Accidentally be lonely
Tidak sengaja membiarkan kesepian

吞噬了爱着你的快乐
Tūnshìle àizhe nǐ de kuàilè
Swallowed up in love with your happiness
Menelan rasa bahagia mencintaimu

我知道这样不应该 
Wǒ zhīdào zhèyàng bù yìng gāi
I know that this should not
Aku tahu tidak seharusnya begini

也知道你会受伤害
Yě zhīdào nǐ huì shòu shānghài
Also know that you will be hurt
Juga tahu kamu akan terluka

只是不想再让自己 
Zhǐshì bùxiǎng zài ràng zìjǐ
Just do not want to let myself
Hanya saja tidak ingin diriku sendiri

对你太过依赖
Duì nǐ tàiguò yīlài
Too dependent on you
Terlalu bergantung padamu

我明白 你给的爱 
Wǒ míngbái nǐ gěi de ài
I understand that the love you give
Aku mengerti cinta yang kamu berikan

是真实地存在
Shì zhēnshí dì cúnzài
Is really true
Benar-benar nyata

只是我 不懂得如何去爱 
Zhǐshì wǒ bù dǒngdé rúhé qù ài
But I don't know how to love
Hanya saja aku tidak tahu bagaimana mencintai

才会让你想离开
Cái huì ràng nǐ xiǎng líkāi
Will make you want to leave
Sehingga membuatmu ingin pergi

因为我不知道 
Yīnwèi wǒ bù zhīdào
Because I don't know
Karena aku tidak tahu

下一辈子 还是否能遇见你
Xià yībèizi hái shìfǒu néng yùjiàn nǐ
Whether the next life can meet you
Apakah dikehidupan berikutnya masih bisa bertemu denganmu

所以我今生才会 
Suǒyǐ wǒ jīnshēng cái huì
So that why in this life
Itulah kenapa aku di kehidupan ini

那么努力 把最好的给你
Nàme nǔlì bǎ zuì hǎo de gěi nǐ
I will be so hard to give you the best
Begitu berusaha memberikan yang terbaik untukmu

爱你都变成伤害你 
Ai nǐ dōu biàn chéng shānghài nǐ
Love you all become hurt you
Mencintaimu menjadi menyakitimu

我们的爱快要窒息
Wǒmen de ài kuàiyào zhìxí
Our love is about to suffocate
Cinta kita hampir berakhir

不是故意 只是太爱你
Bùshì gùyì zhǐshì tài ài nǐ
Not intentionally just love you too much
Bukanlah sengaja, hanya saja terlalu mencintaimu

♫Music♫

原谅我真的喝醉了 
Yuánliàng wǒ zhēn de hē zuìle
Forgive me for being really drunk
Maafkan aku sungguh sudah mabuk

因为我真的想你了
Yīnwèi wǒ zhēn de xiǎng nǐle
Cause I really miss you
Karna aku benar-benar merindukanmu

一不小心就被寂寞
Yī bù xiǎoxīn jiù bèi jìmò
Accidentally be lonely
Tidak sengaja membiarkan kesepian

吞噬了爱着你的快乐
Tūnshìle àizhe nǐ de kuàilè
Swallowed up in love with your happiness
Menelan rasa bahagia mencintaimu

我知道这样不应该 
Wǒ zhīdào zhèyàng bù yìng gāi
I know that this should not
Aku tahu tidak seharusnya begini

也知道你会受伤害
Yě zhīdào nǐ huì shòu shānghài
Also know that you will be hurt
Juga tahu kamu akan terluka

只是不想再让自己 
Zhǐshì bùxiǎng zài ràng zìjǐ
Just do not want to let myself
Hanya saja tidak ingin diriku sendiri

对你太过依赖
Duì nǐ tàiguò yīlài
Too dependent on you
Terlalu bergantung padamu

我明白 你给的爱 
Wǒ míngbái nǐ gěi de ài
I understand that the love you give
Aku mengerti cinta yang kamu berikan

是真实地存在
Shì zhēnshí dì cúnzài
Is really true
Benar-benar nyata

只是我 不懂得如何去爱 
Zhǐshì wǒ bù dǒngdé rúhé qù ài
But I don't know how to love
Hanya saja aku tidak tahu bagaimana mencintai

才会让你想离开
Cái huì ràng nǐ xiǎng líkāi
Will make you want to leave
Sehingga membuatmu ingin pergi

因为我不知道 
Yīnwèi wǒ bù zhīdào
Because I don't know
Karena aku tidak tahu

下一辈子 还是否能遇见你
Xià yībèizi hái shìfǒu néng yùjiàn nǐ
Whether the next life can meet you
Apakah dikehidupan berikutnya masih bisa bertemu denganmu

所以我今生才会 
Suǒyǐ wǒ jīnshēng cái huì
So that why in this life
Itulah kenapa aku di kehidupan ini

那么努力 把最好的给你
Nàme nǔlì bǎ zuì hǎo de gěi nǐ
I will be so hard to give you the best
Begitu berusaha memberikan yang terbaik untukmu

爱你都变成伤害你 
Ai nǐ dōu biàn chéng shānghài nǐ
Love you all become hurt you
Mencintaimu menjadi menyakitimu

我们的爱快要窒息
Wǒmen de ài kuàiyào zhìxí
Our love is about to suffocate
Cinta kita hampir berakhir

不是故意 只是太爱你
Bùshì gùyì zhǐshì tài ài nǐ
Not intentionally just love you too much
Bukanlah sengaja, hanya saja terlalu mencintaimu

因为我不知道 
Yīnwèi wǒ bù zhīdào
Because I don't know
Karena aku tidak tahu

下一辈子 还是否能遇见你
Xià yībèizi hái shìfǒu néng yùjiàn nǐ
Whether the next life can meet you
Apakah dikehidupan berikutnya masih bisa bertemu denganmu

所以我今生才会 
Suǒyǐ wǒ jīnshēng cái huì
So that why in this life
Itulah kenapa aku di kehidupan ini

那么努力 把最好的都给你
Nàme nǔlì bǎ zuì hǎo de dōu gěi nǐ
I will be so hard to give you the best
Begitu berusaha memberikan yang terbaik untukmu

爱你都变成伤害你 
Ai nǐ dōu biàn chéng shānghài nǐ
Love you all become hurt you
Mencintaimu menjadi menyakitimu

我们的爱快要窒息
Wǒmen de ài kuàiyào zhìxí
Our love is about to suffocate
Cinta kita hampir berakhir

不是故意 只是太爱你
Bùshì gùyì zhǐshì tài ài nǐ
Not intentionally just love you too much
Bukanlah sengaja, hanya saja terlalu mencintaimu
------------------------------------------------------------------------------------------------

歌词 Lyrics:

张敬轩

只是太爱你(国)

作词:张敬轩
作曲:张敬轩
编曲:Johnny Yim
监制:张敬轩 / Johnny Yim

原谅我真的喝醉了 因为我真的想你了
一不小心就被寂寞 吞噬了爱着你的快乐
我知道这样不应该 也知道你会受伤害
只是不想再让自己 对你太过依赖

我明白 你给的爱 是真实地存在
只是我 不懂得如何去爱 才会让你想离开

因为我不知道 下一辈子 还是否能遇见你
所以我今生才会 那么努力 把最好的给你
爱你都变成伤害你 我们的爱快要窒息
不是故意 只是太爱你

原谅我真的喝醉了 因为我真的想你了
一不小心就被寂寞 吞噬了爱着你的快乐
我知道这样不应该 也知道你会受伤害
只是不想再让自己 对你太过依赖

我明白 你给的爱 是真实地存在
只是我 不懂得如何去爱 才会让你想离开

因为我不知道 下一辈子 还是否能遇见你
所以我今生才会 那么努力 把最好的给你
爱你都变成伤害你 我们的爱快要窒息
不是故意 只是太爱你

因为我不知道 下一辈子 还是否能遇见你
所以我今生才会 那么努力 把最好的都给你
爱你都变成伤害你 我们的爱快要窒息
不是故意 只是太爱你

Download Mp3/ Mp4:
Hins Cheung 张敬轩 - Hurt So Bad [Pinyin,English Translation]Hins Cheung 张敬轩 - Hurt So Bad

作词:张敬轩
作曲:张敬轩
编曲:符元伟
监制:金培达

哭了才发现自己真的爱伤了
Kūle cái fāxiàn zìjǐ zhēn de shòushāngle
I cried and discovered my own true heart ache

你曾对我说你永远是我的
Nǐ céng duì wǒ shuō nǐ yǒngyuǎn shì wǒ de
You once told me you would always be mine

为了爱情我把自己的幸福都忘了
Wèile àiqíng wǒ bǎ zìjǐ de xìngfú dōu wàngle
For love, I neglect my own happiness

你快乐我就快乐
Nǐ kuàilè wǒ jiù kuàilè
Your happiness is my happiness

也许是我们彼此都太年轻了
Yěxǔ shì wǒmen bǐcǐ dōu tài niánqīngle
Maybe together we were too young

总是特别容易沉溺在爱情里
Zǒng shì tèbié róngyì chénnì zài àiqíng lǐ
It's always so easy to indulge in love

每当我再次看到身边美丽的花火
Měi dāng wǒ zàicì kàn dào shēnbiān měilì de huāhuǒ
Whenever I see beautiful fireworks at my side

你已离开我我还是想对你说
Nǐ yǐ líkāi wǒ wǒ háishì xiǎng duì nǐ shuō
You left me; I still want to reply to you

Baby I love you so much

你走了我的心在淌血
Nǐ zǒule wǒ de xīn zài tǎng xuè
You left my heart bleeding

Baby you hurt me so bad

想要你回到我的世界
Xiǎng yào nǐ huí dào wǒ de shìjiè
I want you to return to my world

Baby I love you so much

你给我的诺言已经瓦解
Nǐ gěi wǒ de nuòyán yǐjīng wǎjiě
You have already broken my promise

Baby you hurt me so bad

只要我们都爱着无论多苦都值得
Zhǐyào wǒmen dōu àizhe wúlùn duō kǔ dōu zhídé
As long as we love then no mater the suffering, it is worth it

说好的你怎么忘记了
Shuō hǎo de nǐ zěnme wàngjìle
How can you forget what we said?

也许是我们彼此都太年轻了
Yěxǔ shì wǒmen bǐcǐ dōu tài niánqīngle
Maybe together we were too young

总是特别容易沉溺在爱情里
Zǒng shì tèbié róngyì chénnì zài àiqíng lǐ
It's always so easy to indulge in love

每当我再次看到身边美丽的花火
Měi dāng wǒ zàicì kàn dào shēnbiān měilì de huāhuǒ
Whenever I see beautiful fireworks at my side

你已离开我我还是想对你说
Nǐ yǐ líkāi wǒ wǒ háishì xiǎng duì nǐ shuō
You left me; I still want to reply to you

Baby I love you so much

你走了我的心在淌血
Nǐ zǒule wǒ de xīn zài tǎng xuè
You left my heart bleeding

Baby you hurt me so bad

想要你回到我的世界
Xiǎng yào nǐ huí dào wǒ de shìjiè
I want you to return to my world

Baby I love you so much

你给我的诺言已经瓦解
Nǐ gěi wǒ de nuòyán yǐjīng wǎjiě
You have already broken my promise

Baby you hurt me so bad

只要我们都爱着无论多苦都值得
Zhǐyào wǒmen dōu àizhe wúlùn duō kǔ dōu zhídé
As long as we love then no mater the suffering, it is worth it

说好的你怎么忘记了
Shuō hǎo de nǐ zěnme wàngjìle
How can you forget what we said?
------------------------------------------------------------------------------------------------

歌词 Lyrics:

张敬轩

Hurt So Bad

作词:张敬轩
作曲:张敬轩
编曲:符元伟
监制:金培达

哭了 才发现自己真的受伤了
你曾对我说你永远是我的
为了爱情我把自己的幸福都忘了
你快乐 我就快乐
也许 是我们彼此都太年轻了
总是特别容易沉溺在爱情里
每当我再次看到身边美丽的花火
你已离开我 我还是想对你说

Baby I love you so much
你走了我的心在淌血
Baby you hurt me so bad
想要你回到我的世界

Baby I love you so much
你给我的诺言已经瓦解
Baby you hurt me so bad
只要我们都爱着 无论多苦都值得
说好的 你怎么忘记了

也许 是我们彼此都太年轻了
总是特别容易沉溺在爱情里
每当我再次看到身边美丽的花火
你已离开我 我还是想对你说

Baby I love you so much
你走了我的心在淌血
Baby you hurt me so bad
想要你回到我的世界

Baby I love you so much
你给我的诺言已经瓦解
Baby you hurt me so bad
只要我们都爱着 无论多苦都值得
说好的 你怎么忘记了

Download Mp3/ Mp4:Hins Cheung, Vincy Chan, Ken Hung Cheuk Lap, Sherman Chung Shu Man, Adason Lo/Luo Li Wei & Sukie Chung - Jan Sau Hin Yeung Me Me Me (張敬軒, 泳兒, 洪卓立, 鍾舒漫, 羅力威 & 鍾舒祺 - 就手軒羊咩咩咩)
煎堆 油角 笑口棗
Jin dui yau gok siu hau jo
蛋散 湯圓 炒年糕
Daan saan tong yuen chaau nin go
蘿蔔糕 芋頭糕 紅豆糕 祝你步步高升 步步 登高
Loh maan go woo tau go hung dau go juk nei bo bo go sing bo bo dang go
紅瓜子 黑瓜子 白瓜子 瓜子多多代表 多孫 多子
Hung gwa ji hak gwa ji baak gwa ji gwa ji doh doh doi biu doh suen doh ji
糖冬瓜 糖蓮藕 糖蓮子 代表爺孫滿堂 年生 貴子
Tong dung gwa tong lin ngau tong lin ji doi biu ye suen moon tong nin saang gwai ji
拖肥糖 椰絲糖 啫喱糖 乖乖細路 食完玩到天光
Toh fei tong ye si tong cheh lei tong gwaai gwaai sai lo sik yuen waan do tin gwong
祝你新春 化靚妝 飲靚湯
Juk nei san chun fa leng jong yam leng tong
大殺四方 教子有方 品行端莊 大大方方
Daai saat sei fong gaau ji yau fong ban haang duen jong daai daai fong fong
旗鼓相當 有褔同當 為港 爭光
Kei goo seung dong yau fuk tung dong wai gong jaang gwong

財神到 財神到 新春火鍋正
Choi san do choi san do san chun foh woh jing
鯪魚肉 從麻辣 湯底中暢泳
Leng yue yuk chung ma laat tong dai jung cheung wing
財神到 財神到 速速起筷吧
Choi san do choi san do chuk chuk hei faai ba
乾杯友好起菜 吃喝未停
Gon booi yau ho hei choi hek hot mei ting

石斑慶新歲 喜氣盈盈
Sek baan hing san sui hei hei ying ying
盆 菜的花膠 壯健強勁
Poon choi dik fa gaau jong gin keung ging
食鮑片海燕 慶獲榮升
Sik baau pin hoi yin hing wok wing sing
祝你餐餐好餸 錦繡前程 (老細)
Juk nei chaan chaan ho sam gam sau chin ching (lo sai)

齊齊來搓搓湯丸 共慶良辰
Chai chai loi choh choh tong yuen gung hing leung san
任吃糖蓮藕 硬軟糖伴襯
Yam hek tong lin ngau ngaang yuen tong boon chan
四萬笑面甜蜜歡騰
Si maan siu min tim mat foon tang

春節恭祝各界諸君 到新春必有大運
Chun jit gung juk gok gaai jue gwan do san chun bit yau daai wan
黃金磚朱古力發達軟糖相襯 藏全盒裡
Wong gam juen jue goo lik faat daat yuen tong seung chan chong chuen hap lui
賺到盆滿缽滿
Jaan do poon moon boot moon

油膩角仔煎堆 未驚黐韌易肥
Yau nei gok jai jin dui mei geng jin ngan yi fei
許多脂肪煎炸 一於我亦懶理
Hui doh ji fong jin ja yat yue ngoh yik laan lei
圍住吃笑口棗 代表歡樂就來
Wai jue hek siu hau jo doi biu foon lok jau loi
飲枝雞骨草 喂 即刻無事斷尾
Yam ji gai gwat cho wai jik hak mo si duen mei

*
恭喜恭喜恭喜你 呀 恭喜恭喜恭喜你
Gong xi gong xi gong xi ni ya gong xi gong xi gong xi ni
暗瘡 大粒 恭喜你 呀
Am chong daai lap gong xi ni ya
化妝 技巧 就搞掂
Fa jong gei haau jau gaau dim

蘿蔔芋 頭糕 入口滋味彈牙
Loh bak woo tau go yap hau ji mi daan nga
熱氣都添多塊 飛滋也沒有怕
Yit hei do tim doh faai fei ji ya moot yau pa

Repeat *

年又過年 盛女恐懼團年 (話你吖)
Nin yau gwoh nin sing nui hung hui tuen nin (wa nei a)
年又晚的煎堆驚怕單身發展
Nin yau maan dik jin dui ging pa daan san faat jin
最怕 "巢" 過啲大桔怎算
Jui pa "chaau" gwoh dit daai gat jam suen
(哎吖我吾知幾滑吖!)
(Aai a ngoh ng ji gei waat a!)
求型男賀年
Kau ying naam hoh nin
(下? 我阿? 哈哈)
(Ha? ngoh a? ha ha
一起新春頌獻 一起新春頌獻 一曲新春頌獻
Yat hei san chun jung hin yat hei san chun jung hin yat kuk san chun jung hin

恭喜你 恭喜你
Gung hei nei gung hei nei
食咗曲奇添新喜
Sik joh kuk kei tim san hei
食咗瓜子唱好戲
Sik joh gwa ji cheung ho hei
吃乜吃物沒禁忌
Hek mat jek mat moot gam gei

恭喜 賀喜
Gung hei hoh hei
喜上加喜斬燒味
Hei seung ga hei jaam siu mei
有魚有餘獲厚利
Yau yue yau yue wok hau lei

恭喜你 恭喜你
Gung hei nei gung hei nei
食咗金蠔添金器
Sik joh gam chung tim gam hei
食咗金菇有福氣
Sik joh gam goo yau fuk hei
買樓過年是你哋
Maai lau gwoh nin si nei mei

恭喜 賀喜
Gung hei hoh hei
皆大歡喜了不起
Gaai daai foon hei liu bat hei
有車有財大勝利
Yau che yau choi daai sing lei
(食糊! 截糊!)
(Sik woo! jit woo!)

齊鼓掌 (齊鼓掌) 歌聲放今晚開心唱請鼓掌 (請鼓掌)
Chai goo jeung (chai goo jeung) goh sing fong gam maan hoi sam cheung ching goo jeung (ching goo jeung)
齊鼓掌 (齊鼓掌) 高聲唱今晚開心唱請欣賞 (請欣賞)
Chai goo jeung (chai goo jeung) goh sing fong gam maan hoi sam cheung ching yan jeung (ching yan jeung)

熱鬧情調盡情又放量
Yit naau ching diu jun ching yau fong leung
人人陶醉 熱情狀雙雙對對共欣賞
Yan yan to jui yit ching jong seung seung dui dui gung yan seung
(喂! 咪嘈啦食啦你!)
(Wai! Mai cho la sik la la nei!)

熱烈地彈琴熱烈地唱
Yit lit dei daan kam yit lit dei cheung
歌聲多奔放個個喜氣洋洋
Goh sing doh ban fong  goh goh hei hei yeung yeung
飲多杯祝你個個都開心歡暢
Yam doh booi juk nei goh goh do hoi sam foon cheung
喜氣洋洋
Hei hei yeung yeung

熱烈地彈琴熱烈地唱
Yit lit dei daan kam yit lit dei cheung
歌聲多奔放個個喜氣洋洋
Goh sing doh ban fong goh goh hei hei yeung yeung
飲多杯勝既各位乾杯飲勝 喜氣洋洋
Yam doh booi sing gei gok wai gon booi yam sing hei hei yeung yeung
洋溢四方
Yeung yat sei fong

Featured Post

Chang Ho-chirl 张镐哲 - Zai Hui Dao Cong Qian 再回到从前【Kembali Kemasa Lalu Lagi/ Returned to the Past Again】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

Chang Ho-chirl 张镐哲 - Zai Hui Dao Cong Qian 再回到从前【Kembali Kemasa Lalu Lagi/ Returned to the Past Again】[Pinyin,English,Indonesian Translati...