Search This Blog

Showing posts with label Emil Chau 周華健. Show all posts
Showing posts with label Emil Chau 周華健. Show all posts

Zhen Xin Ying Xiong 真心英雄【Pahlawan Sejati/ The Sincere Hero】[Pinyin,English,Indonesian Translation]Zhen Xin Ying Xiong 真心英雄【Pahlawan Sejati/ The Sincere Hero】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

作词:李宗盛
作曲:李宗盛
演唱:成龙/李宗盛/周华健/黄耀明

周:
在我心中 曾经有一个梦
Zài wǒ xīnzhōng céngjīng yǒu yīgè mèng
In my heart, there is a dream
Dalam hatiku pernah ada sebuah mimpi

要用歌声让你忘了所有的痛
Yào yòng gēshēng ràng nǐ wàngle suǒyǒu de tòng
Let you forget all pains with my song
Ingin membuatmu melupakan semua rasa sakit dengan laguku

龙:
灿烂星空 谁是真的英雄
Cànlàn xīngkōng shéi shì zhēn de yīngxióng
Brilliant starry sky, who is True hero/The Sincere Hero

平凡的人们给我最多感动
Píngfán de rénmen gěi wǒ zuìduō gǎndòng
Ordinary people move me a lot

明:
再没有恨 也没有了痛
Zài méiyǒu hèn yě méiyǒule tòng
No more hatred, no more pains

但愿人间处处都有爱的影踪
Dàn yuàn rénjiān chùchù dōu yǒu ài de yǐng zōng
Wish love is around the people

李:
用我们的歌 换你真心笑容
Yòng wǒmen de gē huàn nǐ zhēnxīn xiàoróng
Give you true/big smiles with our songs

合:
祝福你的人生从此与众不同
Zhùfú nǐ de rénshēng cóngcǐ yǔ zhòng bùtóng
Bless your different life

合:
把握生命里的每一分钟
Bǎwò shēngmìng lǐ de měi yī fēnzhōng
Seize every minute in our life

全力以赴我们心中的梦
Quánlì yǐ fù wǒmen xīnzhōng de mèng
Try our best to make our dreams come true

不经历风雨
Bù jīnglì fēngyǔ
No winds and rains

怎么见彩虹
Zěnme jiàn cǎihóng
No rainbows

没有人能随随便便成功
Méiyǒu rén néng suí suí pián pián chénggōng
None can win without the toils

合:
把握生命里每一次感动
Bǎwò shēngmìng lǐ měi yīcì gǎndòng
Take every heartbeat in our life

和心爱的朋友热情相拥
Hé xīn'ài de péngyǒu rèqíng xiāng yōng
Embrace/hug with our lovely/closely friends passionatelyhttps://lyricstranslate.com

让真心的话
Ràng zhēnxīn dehuà
Let true words

和开心的泪
Hé kāixīn de lèi
And tears of happiness/joy

在你我的心里流动
Zài nǐ wǒ de xīnlǐ liúdòng
Follow into our heart
------------------------------------------------------------------------------------------------

歌词 Lyrics:

滚石

真心英雄

作词:李宗盛
作曲:李宗盛
演唱:成龙/李宗盛/周华健/黄耀明

周:
在我心中 曾经有一个梦
要用歌声让你忘了所有的痛

龙:
灿烂星空 谁是真的英雄
平凡的人们给我最多感动

明:
再没有恨 也没有了痛
但愿人间处处都有爱的影踪

李:
用我们的歌 换你真心笑容

合:
祝福你的人生从此与众不同

合:
把握生命里的每一分钟
全力以赴我们心中的梦
不经历风雨
怎么见彩虹
没有人能随随便便成功

合:
把握生命里每一次感动
和心爱的朋友热情相拥
让真心的话
和开心的泪
在你我的心里流动

Download Mp3/ Mp4:


Emil Chau 周华健 - Peng You 朋友【Teman/ Friends】Emil Chau 周华健 - Peng You 朋友【Teman/ Friends】

作词:高健益
作曲:高健益

这些年 一个人
Zhèxiē nián yīgè rén
All these years, me alone
Bertahun-tahun ini, aku sendiri

风也过 雨也走
Fēng yěguò yǔ yě zǒu
Been through wind and walk through rain
Berjalan melalui angin dan juga melalui hujan

有过泪 有过错
Yǒuguò lèi yǒuguòcuò
Had tears, had mistakes
Pernah meneteskan air mata dan pernah melakukan kesalahan

还记得坚持什么
Hái jìdé jiānchí shénme
Things we hold dear I still recall
Aku masih ingat akan hal-hal yang kita pegang teguh

真爱过 才会懂
Zhēn'àiguò cái huì dǒng
Only the one who had loved, will understand
hanya orang yang mencintai, akan mengerti

会寂寞 会回首
Huì jìmò huì huíshǒu
Sometimes will be lonely, sometimes will regret
Kadang-kadang akan kesepian, kadang-kadang akan menyesal

终有梦 终有你 在心中
Zhōng yǒu mèng zhōng yǒu nǐ zài xīnzhōng
Still have dream and you in my heart
Masih memiliki mimpi dan kamu di dalam hatiku

朋友 一生一起走
Péngyǒu yīshēng yīqǐ zǒu
Friends walk together all lifetime
Teman berjalan bersama sepanjang hidup

那些日子 不再有
Nàxiē rìzi bù zài yǒu
Those days will not return
Hari-hari itu tidak akan kembali

一句话 一辈子
Yījù huà yībèizi
One sentence, one life
Satu kalimat, satu kehidupan

一生情 一杯酒
Yīshēng qíng yībēi jiǔ
A lifetime relationship, a cup of wine
Sebuah hubungan seumur hidup, secangkir anggur

朋友 不曾孤单过
Péngyǒu bùcéng gūdānguò
With friends you won't be lonely
Dengan teman, kamu tidak akan pernah kesepian

一声朋友 你会懂
Yīshēng péngyǒu nǐ huì dǒng
One word “ friend", you will understand
Satu kata "teman", kamu akan mengerti

还有伤 还有痛
Hái yǒu shāng hái yǒu tòng
There are wounds, there is pain
Ada luka, ada rasa sakit

还要走 还有我
Hái yào zǒu hái yǒu wǒ
Still need to walk, still have me
Masih perlu berjalan, masih ada aku

这些年 一个人
Zhèxiē nián yīgè rén
All these years, me alone
Bertahun-tahun ini, aku sendiri

风也过 雨也走
Fēng yěguò yǔ yě zǒu
Been through wind and walk through rain
Berjalan melalui angin dan juga melalui hujan

有过泪 有过错
Yǒuguò lèi yǒuguòcuò
Had tears, had mistakes
Pernah meneteskan air mata dan pernah melakukan kesalahan

还记得坚持什么
Hái jìdé jiānchí shénme
Things we hold dear I still recall
Aku masih ingat akan hal-hal yang kita pegang teguh

真爱过 才会懂
Zhēn'àiguò cái huì dǒng
Only the one who had loved, will understand
hanya orang yang mencintai, akan mengerti

会寂寞 会回首
Huì jìmò huì huíshǒu
Sometimes will be lonely, sometimes will regret
Kadang-kadang akan kesepian, kadang-kadang akan menyesal

终有梦 终有你 在心中
Zhōng yǒu mèng zhōng yǒu nǐ zài xīnzhōng
Still have dream and you in my heart
Masih memiliki mimpi dan kamu di dalam hatiku

朋友 一生一起走
Péngyǒu yīshēng yīqǐ zǒu
Friends walk together all lifetime
Teman berjalan bersama sepanjang hidup

那些日子 不再有
Nàxiē rìzi bù zài yǒu
Those days will not return
Hari-hari itu tidak akan kembali

一句话 一辈子
Yījù huà yībèizi
One sentence, one life
Satu kalimat, satu kehidupan

一生情 一杯酒
Yīshēng qíng yībēi jiǔ
A lifetime relationship, a cup of wine
Sebuah hubungan seumur hidup, secangkir anggur

朋友 不曾孤单过
Péngyǒu bùcéng gūdānguò
With friends you won't be lonely
Dengan teman, kamu tidak akan pernah kesepian

一声朋友 你会懂
Yīshēng péngyǒu nǐ huì dǒng
One word “ friend", you will understand
Satu kata "teman", kamu akan mengerti

还有伤 还有痛
Hái yǒu shāng hái yǒu tòng
There are wounds, there is pain
Ada luka, ada rasa sakit

还要走 还有我
Hái yào zǒu hái yǒu wǒ
Still need to walk, still have me
Masih perlu berjalan, masih ada aku

朋友 一生一起走
Péngyǒu yīshēng yīqǐ zǒu
Friends walk together all lifetime
Teman berjalan bersama sepanjang hidup

那些日子 不再有
Nàxiē rìzi bù zài yǒu
Those days will not return
Hari-hari itu tidak akan kembali

一句话 一辈子
Yījù huà yībèizi
One sentence, one life
Satu kalimat, satu kehidupan

一生情 一杯酒
Yīshēng qíng yībēi jiǔ
A lifetime relationship, a cup of wine
Sebuah hubungan seumur hidup, secangkir anggur

朋友 不曾孤单过
Péngyǒu bùcéng gūdānguò
With friends you won't be lonely
Dengan teman, kamu tidak akan pernah kesepian

一声朋友 你会懂
Yīshēng péngyǒu nǐ huì dǒng
One word “ friend", you will understand
Satu kata "teman", kamu akan mengerti

还有伤 还有痛
Hái yǒu shāng hái yǒu tòng
There are wounds, there is pain
Ada luka, ada rasa sakit

还要走 还有我
Hái yào zǒu hái yǒu wǒ
Still need to walk, still have me
Masih perlu berjalan, masih ada aku

朋友 一生一起走
Péngyǒu yīshēng yīqǐ zǒu
Friends walk together all lifetime
Teman berjalan bersama sepanjang hidup

那些日子 不再有
Nàxiē rìzi bù zài yǒu
Those days will not return
Hari-hari itu tidak akan kembali

一句话 一辈子
Yījù huà yībèizi
One sentence, one life
Satu kalimat, satu kehidupan

一生情 一杯酒
Yīshēng qíng yībēi jiǔ
A lifetime relationship, a cup of wine
Sebuah hubungan seumur hidup, secangkir anggur

朋友 不曾孤单过
Péngyǒu bùcéng gūdānguò
With friends you won't be lonely
Dengan teman, kamu tidak akan pernah kesepian

一声朋友 你会懂
Yīshēng péngyǒu nǐ huì dǒng
One word “ friend", you will understand
Satu kata "teman", kamu akan mengerti

还有伤 还有痛
Hái yǒu shāng hái yǒu tòng
There are wounds, there is pain
Ada luka, ada rasa sakit

还要走 还有我
Hái yào zǒu hái yǒu wǒ
Still need to walk, still have me
Masih perlu berjalan, masih ada aku

Download Mp3/ Mp4:


Grup WhatsApp Music Choice 音乐选择
https://chat.whatsapp.com/5WSlSQml0La0Sl7hVPAhbn

Telegram Music Choice 音乐选择
https://t.me/Music_choice1

Video Lainya kunjungi di YouTube
Music Choice 音乐选择
https://www.youtube.com/c/MusicChoice音乐选择

Website
http://www.Lyricpinyin.com

Request Song To
Music Choice Club
https://www.facebook.com/Musicchoiceclub/

Emil Chau 周华健 - Gu Zhen Nan Mian 孤枕难眠【Susah Tidur/ Sleepless】


Emil Chau 周华健 - Gu Zhen Nan Mian 孤枕难眠【Susah Tidur/ Sleepless】

作词:刘志宏
作曲:刘志宏

告诉我 你等待的是我
Gàosù wǒ nǐ děngdài de shì wǒ
Tell me, I’m the one you waiting for
Katakan padaku, orang yang kamu nantikan adalah aku

告诉我 你不要再错过
Gàosù wǒ nǐ bùyào zài cuòguò
Tell me, you won’t miss it
Katakan padaku, kamu takkan melewatkannya

你闪烁的眼眸
Nǐ shǎnshuò de yǎn móu
Your blinking eyes
Matamu yang berkedip

仿佛有些话始终
Fǎngfú yǒuxiē huà shǐzhōng
Just like some words there
Seperti ada beberapa kata

无法说出口
Wúfǎ shuō chūkǒu
Unspeakable
Yang tak bisa di bicarakan

你快对我说
Nǐ kuài duì wǒ shuō
Hurry tell me
Cepat kau katakan padaku

别害怕没有把握
Bié hàipà méiyǒu bǎwò
Don’t afraid not sure
Jangan takut tidak yakin

告诉我 你曾失去太多
Gàosù wǒ nǐ céng shīqù tài duō
Tell me, you ever lost too much
Katakan padaku, kamu pernah kehilangan terlalu banyak

告诉我 你也害怕寂寞
Gàosù wǒ nǐ yě hàipà jìmò
Tell me, that you afraid lonely too
Katakan padaku, kamu takut kesepian juga

我知道你无法
Wǒ zhīdào nǐ wúfǎ
I know you can’t
Aku tahu kamu tidak bisa

去摆脱过去失败
Qù bǎituō guòqù shībài
To remove what failed before
Untuk melepaskan apa yang gagal sebelumnya

挫折的伤痛
Cuòzhé de shāng tòng
Pain of frustration
Sakit dari frustrasi

你快对我说
Nǐ kuài duì wǒ shuō
Hurry tell me
Cepat kau katakan padaku

别总是不知所措
Bié zǒng shì bùzhī suǒ cuò
Don’t always don’t know what to do
Jangan selalu tidak tahu harus berbuat apa

想着你的黑夜
Xiǎngzhe nǐ de hēiyè
The night i missed you
Di malam ku merindukanmu

我想着你的容颜
Wǒ xiǎngzhe nǐ de róngyán
And I miss your face
Dan ku merindukan wajahmu

反反覆覆 孤枕难眠
Fǎn fǎnfù fù gū zhěn nán mián
Repeatedly sleepless
Berulang kali susah untuk tidur

告诉我 你一样不成眠
Gàosù wǒ nǐ yīyàng bù chéngmián
Tell me, you are the same can’t sleep
Katakan padaku, kamu juga sama tidak bisa tidur

告诉我 你也盼我出现
Gàosù wǒ nǐ yě pàn wǒ chūxiàn
Tell me, you are hoping me show up too
Katakan padaku, kamu berharap diriku muncul juga

想着你的黑夜
Xiǎngzhe nǐ de hēiyè
The night i missed you
Di malam ku merindukanmu

我想着你的容颜
Wǒ xiǎngzhe nǐ de róngyán
And I miss your face
Dan ku merindukan wajahmu

反反覆覆 孤枕难眠
Fǎn fǎnfù fù gū zhěn nán mián
Repeatedly sleepless
Berulang kali susah untuk tidur

告诉我 你想我千百遍
Gàosù wǒ nǐ xiǎng wǒ qiān bǎi biàn
Tell me, a thousand times of miss me
Katakan padaku, kau merindukanku sebanyak seribu kali

告诉我 一切都会实现
Gàosù wǒ yīqiè doūhuì shíxiàn
Tell me, everything will come true
Katakan padaku, semuanya akan terkabul

想着你的黑夜
Xiǎngzhe nǐ de hēiyè
The night i missed you
Di malam ku merindukanmu

我想着你的容颜
Wǒ xiǎngzhe nǐ de róngyán
And I miss your face
Dan ku merindukan wajahmu

反反覆覆 孤枕难眠
Fǎn fǎnfù fù gū zhěn nán mián
Repeatedly sleepless
Berulang kali susah untuk tidur

告诉我 你一样不成眠
Gàosù wǒ nǐ yīyàng bù chéngmián
Tell me, you are the same can’t sleep
Katakan padaku, kamu juga sama tidak bisa tidur

告诉我 你也盼我出现
Gàosù wǒ nǐ yě pàn wǒ chūxiàn
Tell me, you are hoping me show up too
Katakan padaku, kamu berharap diriku muncul juga

想着你的黑夜
Xiǎngzhe nǐ de hēiyè
The night i missed you
Di malam saya merindukanmu

我想着你的容颜
Wǒ xiǎngzhe nǐ de róngyán
I miss your face
Saya merindukan parasmu

反反覆覆 孤枕难眠
Fǎn fǎnfù fù gū zhěn nán mián
Repeatedly sleepless
Berulang kali susah tidur

告诉我 你想我千百遍
Gàosù wǒ nǐ xiǎng wǒ qiān bǎi biàn
Tell me, a thousand times of miss me
Katakan padaku, kamu merindukanku sebanyak seribu kali

告诉我 一切都会实现
Gàosù wǒ yīqiè doūhuì shíxiàn
Tell me, everything will come true
Katakan padaku, semua akan terkabul

Download Mp3/ Mp4:


Grup WhatsApp Music Choice 音乐选择
https://chat.whatsapp.com/C8KAZH4QhaP2LKPHSwrGmm

Grup Telegram Music Choice 音乐选择
https://t.me/Music_choice1

Video Lainya kunjungi di YouTube
Music Choice 音乐选择
https://www.youtube.com/c/MusicChoice音乐选择

Website
https://www.lyricpinyin.ml

Request Song To
Music Choice Club
https://www.facebook.com/Musicchoiceclub/

Emil Chau & Chyi Yu - San Wa Ching Wa (周華健 & 齊豫 - 神話情話)
愛是愉快 是難過 是陶醉
Oi si yue faai si naan gwoh si to jui
是情緒 或在日後視作傳奇
Si ching sui waak joi yat hau si jok chuen kei
愛是盟約 是習慣 是時間
Oi si mang yeuk si jaap gwaan si si gaan
是白髮 也叫你我乍驚乍喜
Si baak fatt ya giu nei ngoh ja ging ja hei
完全遺忘自己 竟可相許生與死
Yuen chuen wai mong ji gei ging hoh seung hui saang yue sei
來日誰來問起 天高風急雙雙遠飛
Loi yat sui loi man hei tin go fung gap seung seung yuen fei

*
愛是微笑 是狂笑 是傻笑
Oi si mei siu si kong siu si soh siu
是玩笑 或是為著害怕寂寥
Si waan siu waak si wai jeuk hoi pa jik liu
愛是何價 是何故 在何世
Oi si hoh ga si hoh goo joi hoh sai
又何以 對這世界雪中送火
Yau hoh yi dui je sai gaai suet jung sung foh
誰還祈求什麼 可歌可泣的結果
Sui waan kei kau sam moh hoh goh hoh yap dik git gwoh
誰能承受後果 翻天覆海不枉最初
Sui nang sing sau hau gwoh faan tin fuk hoi bat wong jui choh
啊.... 有你有我雪中送火
A.... yau nei yau ngoh suet jung sung foh

**
愛在迷迷糊糊盤古初便開始
Oi joi mai mai woo woo poon goo choh bin hoi chi
這浪浪漫漫舊故事
Je long long maan maan gau goo si
愛在朦朦朧朧前生今生和他生
Oi joi mung mung lung lung chin saang gam saang woh ta saang
怕錯過了也不會知
Pa choh gwoh liu ya bat wooi ji
跌落茫茫紅塵南北西東亦相依
Dit lok mong mong hung chan naam bak sai dung yik seung yi
怕獨自活著沒意義
Pa duk ji woot jeuk moot yi yi
愛是來來回回情絲一絲又一絲
Oi si loi loi wooi wooi ching si yat si yau yat si
至你與我此生永不闊別時
Ji nei yue ngoh chi saang wing bat foot bit si

Repeat *
Repeat ** X2

Featured Post

Chang Ho-chirl 张镐哲 - Zai Hui Dao Cong Qian 再回到从前【Kembali Kemasa Lalu Lagi/ Returned to the Past Again】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

Chang Ho-chirl 张镐哲 - Zai Hui Dao Cong Qian 再回到从前【Kembali Kemasa Lalu Lagi/ Returned to the Past Again】[Pinyin,English,Indonesian Translati...