Search This Blog

Showing posts with label Jordan Chan 陈小春. Show all posts
Showing posts with label Jordan Chan 陈小春. Show all posts

Jordan Chan 陈小春 - Wo Ai De Ren 我爱的人【Orang Yang Aku Cintai/ The People I Love】[Pinyin,English,Indonesian Translation]Lagu ini mengisahkan seorang pria yang mencintai wanita yang sudah memiliki kekasih..

Jordan Chan 陈小春 - Wo Ai De Ren 我爱的人【Orang Yang Aku Cintai/ The People I Love】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

作词:施人诚
作曲:周杰伦

我知道故事不会太曲折 
Wǒ zhīdào gùshì bù huì tài qūzhé
I know the story isn't too complicated
Aku tahu sebuah cerita tidak akan begitu rumit

我总会遇见一个什么人
Wǒ zǒng huì yùjiàn yīgè shénme rén
I will always meet someone like what?
Aku selalu bisa bertemu dengan seseorang yang seperti apa?

陪我过没有了她的人生 
Péi wǒguò méiyǒule tā de rénshēng
And have to live a life without her
Dan aku harus menjalani hidup tanpa dirinya

成家立业之类的等等
Chéngjiā lìyè zhī lèi de děng děng
Family, career, and this sort of thing
Mendirikan keluarga, membagun karir, dan lainnya

她做了她觉得对的选择 
Tā zuòle tā juédé duì de xuǎnzé
She made a choice she felt was right
Dirinya membuat pilihan yang dirinya anggap benar

我只好祝福她真的对了
Wǒ zhǐhǎo zhùfú tā zhēn de duìle
And all I can do is wish her well
Dan yang bisa aku lakukan hanya mendoakannya

爱不到我最想要爱的人 
Ai bù dào wǒ zuì xiǎng yào ài de rén
I cannot love the person I want to love the most
Tidak dapat mencintai orang yang paling aku cintai

谁还能要我怎样呢
Shéi hái néng yào wǒ zěnyàng ne
Who wants my condition like this
Siapa yang mau dengan keadaanku seperti ini

我爱的人 不是我的爱人
Wǒ ài de rén bùshì wǒ de àirén
The person I love, but not my beloved
Orang yang aku cintai, namun bukan kekasihku

她心里每一寸 都属于另一个人
Tā xīnlǐ měi yīcùn dōu shǔyú lìng yīgè rén
Every inch of her heart belongs to someone else
Setiap inci dari hatinya, semuanya milik orang lain

她真幸福 幸福得真残忍
Tā zhēn xìngfú xìngfú dé zhēn cánrěn
She's so lucky, so lucky that it's cruel
Dia sangat beruntung, sangat beruntung kalau itu kejam

让我又爱又恨
Ràng wǒ yòu ài yòu hèn
That has made me love and hate
Membuatku mencintai dan juga membenci

她的爱怎么那么深
Tā de ài zěnme nàme shēn
Her love, why are so deep
Cintanya(Dirinya), sampai begitu dalamnya

我爱的人 她已有了爱人
Wǒ ài de rén tā yǐ yǒule àirén
The person I love, but she already has a lover
Orang yang aku cintai, namun dia sudah mempunyai kekasih(sudah punya pacar)

从他们的眼神 说明了我不可能
Cóng tāmen de yǎnshén shuōmíngliǎo wǒ bù kěnéng
From their gaze it's evident that I have no chance
Dari tatapan mereka itu jelas bahwa aku sudah tidak punya peluang(sudah pasti tidak mungkin lagi)

每当听见 她或他说“我们”
Měi dāng tīngjiàn tā huò tā shuō “wǒmen”
Whenever I hear one of them say 'We'
Setiap kali aku mendengar salah satu dari mereka berkata "kita"

就像听见爱情 永恒的嘲笑声
Jiù xiàng tīngjiàn àiqíng yǒnghéng de cháoxiào shēng
It's like hearing love's eternal mocking laugh
Seperti mendengar suara gurauan yang menertawakan cinta abadi

♫Music♫

她做了她觉得对的选择 
Tā zuòle tā juédé duì de xuǎnzé
She made a choice she felt was right
Dirinya membuat pilihan yang dirinya anggap benar

我只好祝福她真的对了
Wǒ zhǐhǎo zhùfú tā zhēn de duìle
And all I can do is wish her well
Dan yang bisa aku lakukan hanya mendoakannya

爱不到我最想要爱的人 
Ai bù dào wǒ zuì xiǎng yào ài de rén
I cannot love the person I want to love the most
Tidak dapat mencintai orang yang paling aku cintai

谁还能要我怎样呢
Shéi hái néng yào wǒ zěnyàng ne
Who wants my condition like this
Siapa yang mau dengan keadaanku seperti ini

我爱的人 不是我的爱人
Wǒ ài de rén bùshì wǒ de àirén
The person I love, but not my beloved
Orang yang aku cintai, namun bukan kekasihku

她心里每一寸 都属于另一个人
Tā xīnlǐ měi yīcùn dōu shǔyú lìng yīgè rén
Every inch of her heart belongs to someone else
Setiap inci dari hatinya, semuanya milik orang lain

她真幸福 幸福得真残忍
Tā zhēn xìngfú xìngfú dé zhēn cánrěn
She's so lucky, so lucky that it's cruel
Dia sangat beruntung, sangat beruntung kalau itu kejam

让我又爱又恨
Ràng wǒ yòu ài yòu hèn
That has made me love and hate
Membuatku mencintai dan juga membenci

她的爱怎么那么深
Tā de ài zěnme nàme shēn
Her love, why are so deep
Cintanya(Dirinya), sampai begitu dalamnya

我爱的人 她已有了爱人
Wǒ ài de rén tā yǐ yǒule àirén
The person I love, but she already has a lover
Orang yang aku cintai, namun dia sudah mempunyai kekasih(sudah punya pacar)

从他们的眼神 说明了我不可能
Cóng tāmen de yǎnshén shuōmíngliǎo wǒ bù kěnéng
From their gaze it's evident that I have no chance
Dari tatapan mereka itu jelas bahwa aku sudah tidak punya peluang(sudah pasti tidak mungkin lagi)

每当听见 她或他说“我们”
Měi dāng tīngjiàn tā huò tā shuō “wǒmen”
Whenever I hear one of them say 'We'
Setiap kali aku mendengar salah satu dari mereka berkata "kita"

就像听见爱情 永恒的嘲笑声
Jiù xiàng tīngjiàn àiqíng yǒnghéng de cháoxiào shēng
It's like hearing love's eternal mocking laugh
Seperti mendengar suara gurauan yang menertawakan cinta abadi

每当听见 她或他说“我们”
Měi dāng tīngjiàn tā huò tā shuō “wǒmen”
Whenever I hear one of them say 'We'
Setiap kali aku mendengar salah satu dari mereka berkata "kita"

就像听见爱情 永恒的嘲笑声
Jiù xiàng tīngjiàn àiqíng yǒnghéng de cháoxiào shēng
It's like hearing love's eternal mocking laugh
Seperti mendengar suara gurauan yang menertawakan cinta abadi

Download Mp3/ Mp4:
Grup WhatsApp Music Choice 音乐选择
https://chat.whatsapp.com/HZnPaDEK4js3pOHgupZ7tf

Telegram Music Choice 音乐选择
https://t.me/Music_choice1

Video Lainya kunjungi di YouTube
Music Choice 音乐选择
https://www.youtube.com/channel/UCEGzyeBb8vcdGtUdrzR75gg

Website
http://www.Lyricpinyin.com

Request Song To
Music Choice 音乐选择
https://www.facebook.com/Musicchoiceclub/


Jordan Chan 陈小春 - Wo Ai De Ren 我爱的人【Orang Yang Aku Cintai/ The People I Love】[Pinyin,English,Indonesian Translation]


Jordan Chan 陈小春 - Wo Ai De Ren 我爱的人【Orang Yang Aku Cintai/ The People I Love】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

作词:施人诚
作曲:周杰伦

我知道故事不会太曲折 
Wǒ zhīdào gùshì bù huì tài qūzhé
I know the story isn't too complicated
Aku tahu sebuah cerita tidak akan begitu rumit

我总会遇见一个什么人
Wǒ zǒng huì yùjiàn yīgè shénme rén
I will always meet someone like what?
Aku selalu bisa bertemu dengan seseorang yang seperti apa?

陪我过没有了她的人生 
Péi wǒguò méiyǒule tā de rénshēng
And have to live a life without her
Dan aku harus menjalani hidup tanpa dirinya

成家立业之类的等等
Chéngjiā lìyè zhī lèi de děng děng
Family, career, and this sort of thing
Mendirikan keluarga, membagun karir, dan lainnya

她做了她觉得对的选择 
Tā zuòle tā juédé duì de xuǎnzé
She made a choice she felt was right
Dirinya membuat pilihan yang dirinya anggap benar

我只好祝福她真的对了
Wǒ zhǐhǎo zhùfú tā zhēn de duìle
And all I can do is wish her well
Dan yang bisa aku lakukan hanya mendoakannya

爱不到我最想要爱的人 
Ai bù dào wǒ zuì xiǎng yào ài de rén
I cannot love the person I want to love the most
Tidak dapat mencintai orang yang paling aku cintai

谁还能要我怎样呢
Shéi hái néng yào wǒ zěnyàng ne
Who wants my condition like this
Siapa yang mau dengan keadaanku seperti ini

我爱的人 不是我的爱人
Wǒ ài de rén bùshì wǒ de àirén
The person I love, but not my beloved
Orang yang aku cintai, namun bukan kekasihku

她心里每一寸 都属于另一个人
Tā xīnlǐ měi yīcùn dōu shǔyú lìng yīgè rén
Every inch of her heart belongs to someone else
Setiap inci dari hatinya, semuanya milik orang lain

她真幸福 幸福得真残忍
Tā zhēn xìngfú xìngfú dé zhēn cánrěn
She's so lucky, so lucky that it's cruel
Dia sangat beruntung, sangat beruntung kalau itu kejam

让我又爱又恨
Ràng wǒ yòu ài yòu hèn
That has made me love and hate
Membuatku mencintai dan juga membenci

她的爱怎么那么深
Tā de ài zěnme nàme shēn
Her love, why are so deep
Cintanya(Dirinya), sampai begitu dalamnya

我爱的人 她已有了爱人
Wǒ ài de rén tā yǐ yǒule àirén
The person I love, but she already has a lover
Orang yang aku cintai, namun dia sudah mempunyai kekasih(sudah punya pacar)

从他们的眼神 说明了我不可能
Cóng tāmen de yǎnshén shuōmíngliǎo wǒ bù kěnéng
From their gaze it's evident that I have no chance
Dari tatapan mereka itu jelas bahwa aku sudah tidak punya peluang(sudah pasti tidak mungkin lagi)

每当听见 她或他说“我们”
Měi dāng tīngjiàn tā huò tā shuō “wǒmen”
Whenever I hear one of them say 'We'
Setiap kali aku mendengar salah satu dari mereka berkata "kita"

就像听见爱情 永恒的嘲笑声
Jiù xiàng tīngjiàn àiqíng yǒnghéng de cháoxiào shēng
It's like hearing love's eternal mocking laugh
Seperti mendengar suara gurauan yang menertawakan cinta abadi

♫Music♫

她做了她觉得对的选择 
Tā zuòle tā juédé duì de xuǎnzé
She made a choice she felt was right
Dirinya membuat pilihan yang dirinya anggap benar

我只好祝福她真的对了
Wǒ zhǐhǎo zhùfú tā zhēn de duìle
And all I can do is wish her well
Dan yang bisa aku lakukan hanya mendoakannya

爱不到我最想要爱的人 
Ai bù dào wǒ zuì xiǎng yào ài de rén
I cannot love the person I want to love the most
Tidak dapat mencintai orang yang paling aku cintai

谁还能要我怎样呢
Shéi hái néng yào wǒ zěnyàng ne
Who wants my condition like this
Siapa yang mau dengan keadaanku seperti ini

我爱的人 不是我的爱人
Wǒ ài de rén bùshì wǒ de àirén
The person I love, but not my beloved
Orang yang aku cintai, namun bukan kekasihku

她心里每一寸 都属于另一个人
Tā xīnlǐ měi yīcùn dōu shǔyú lìng yīgè rén
Every inch of her heart belongs to someone else
Setiap inci dari hatinya, semuanya milik orang lain

她真幸福 幸福得真残忍
Tā zhēn xìngfú xìngfú dé zhēn cánrěn
She's so lucky, so lucky that it's cruel
Dia sangat beruntung, sangat beruntung kalau itu kejam

让我又爱又恨
Ràng wǒ yòu ài yòu hèn
That has made me love and hate
Membuatku mencintai dan juga membenci

她的爱怎么那么深
Tā de ài zěnme nàme shēn
Her love, why are so deep
Cintanya(Dirinya), sampai begitu dalamnya

我爱的人 她已有了爱人
Wǒ ài de rén tā yǐ yǒule àirén
The person I love, but she already has a lover
Orang yang aku cintai, namun dia sudah mempunyai kekasih(sudah punya pacar)

从他们的眼神 说明了我不可能
Cóng tāmen de yǎnshén shuōmíngliǎo wǒ bù kěnéng
From their gaze it's evident that I have no chance
Dari tatapan mereka itu jelas bahwa aku sudah tidak punya peluang(sudah pasti tidak mungkin lagi)

每当听见 她或他说“我们”
Měi dāng tīngjiàn tā huò tā shuō “wǒmen”
Whenever I hear one of them say 'We'
Setiap kali aku mendengar salah satu dari mereka berkata "kita"

就像听见爱情 永恒的嘲笑声
Jiù xiàng tīngjiàn àiqíng yǒnghéng de cháoxiào shēng
It's like hearing love's eternal mocking laugh
Seperti mendengar suara gurauan yang menertawakan cinta abadi

每当听见 她或他说“我们”
Měi dāng tīngjiàn tā huò tā shuō “wǒmen”
Whenever I hear one of them say 'We'
Setiap kali aku mendengar salah satu dari mereka berkata "kita"

就像听见爱情 永恒的嘲笑声
Jiù xiàng tīngjiàn àiqíng yǒnghéng de cháoxiào shēng
It's like hearing love's eternal mocking laugh
Seperti mendengar suara gurauan yang menertawakan cinta abadi

Download Mp3/ Mp4:
Grup WhatsApp Music Choice 音乐选择
https://chat.whatsapp.com/HZnPaDEK4js3pOHgupZ7tf

Telegram Music Choice 音乐选择
https://t.me/Music_choice1

Video Lainya kunjungi di YouTube
Music Choice 音乐选择
https://www.youtube.com/channel/UCEGzyeBb8vcdGtUdrzR75gg

Website
http://www.Lyricpinyin.com

Request Song To
Music Choice 音乐选择
https://www.facebook.com/Musicchoiceclub/

Ekin Cheng, Jordan Chan, Michael Tse, Carlo Chin Ka-Lok & Jerry Lamb Hiu Fung - Siu Sat Dik Gwong Yam (鄭伊健, 陳小春, 謝天華, 錢嘉樂 & 林曉峰 - 消失的光陰)
我定回歸 就像昨天承諾過
Ngoh ding wooi gwai jau jeung jok tin sing nok gwoh
點起戰火 今次是不只我一個
Dim hei jin foh gam chi si bat ji ngoh yat goh
如初 護衞你的還是我
Yue choh woo wai nei dik waan si ngoh
有些兄弟 毋須講太多
Yau se hing dai mo sui gong taai doh

*
拳腳還是夠硬 雄心一向未冷
Kuen geuk waan si gau ngaang hung sam yat heung mei laang
何妨無視時間 來重閱理想清單
Hoh fong mo si si gaan loi chung yuet lei seung ching daan
和你回復燦爛 重返年輕一晚
Woh nei wooi fuk chaan laan chung faan nin hing yat maan
消失於 光陰中 那份蠻
Siu sat yue gwong yam jung na fan maan
就趁你有得揀 來復發一晚
Jau chan nei yau dak gaan loi fuk faat yat maan

啦啦啦 啦啦啦 啦啦啦啦啦
La la la La la la La la la la la
啦啦啦 啦啦啦 啦啦啦啦啦
La la la La la la La la la la la

昨日離疏 陣陣痛苦還在播
Jok yat lei soh jan jan tung foo waan joi boh
只得你知 心裡面想起哪一個
Ji dak nei ji sam lui min seung hei na yat goh
如梭 日月有否馴服我
Yue soh yat yuet yau fau sun fuk ngoh
尚有生命 才不管結果
Seung yau saang ming choi bat goon git gwoh

Repeat *

退縮過的那一個 解釋過 反省過
Tui suk gwoh dik na yat goh gaai sik gwoh faan sing gwoh
有種你不要找我
Yau jung nei bat yiu jaau ngoh
再渡明日劫禍
Joi do ming yat gip woh

捱過無盡變幻 停手只怕未慣
Ngaai gwoh mo jun bin waan ting sau ji pa mei gwaan
何妨團聚人馬 來重認血跡斑斑
Hoh fong tuen jui yan ma loi chung ying huet jik baan baan
和你回復燦爛 重返年輕一晚
Woh nei wooi fuk chaan laan chung faan nin hing yat maan
叱咤於 風波中 那份蠻
Chik ja yue fung boh jung na fan maan
猶幸有手足撐 何用太早散
Yau hang yau sau juk chaang hoh yung taai jo saan

啦啦啦 啦啦啦 啦啦啦啦啦
La la la La la la La la la la la
啦啦啦 啦啦啦 啦啦啦啦啦
La la la La la la La la la la la
啦啦啦 啦啦啦 啦啦啦啦啦
La la la La la la La la la la la
啦啦啦 啦啦啦 啦啦啦啦啦
La la la La la la La la la la la

Alan Tam & Jordan Chan - Naam Yan Bei Kek (譚詠麟 & 陳小春 - 男人悲劇)
男神應該喚雨呼風
Naam san ying goi woon yue foo fung
男神應該一身武功
Naam san ying goi yat san mo gung
男神應該怒氣沖沖
Naam san ying goi no hei chung chung
男神天不怕只怕窮
Naam san tin bat pa ji pa kung

*
我無得揀我要養仔養嬌妻
Ngoh mo dak gaan ngoh yiu yeung jai yeng giu chai
我無得揀我要跑一世
Ngoh mo dak gaan ngoh yiu paau yat sai
我無得揀我要個名有光輝
Ngoh mo dak gaan yiu goh ming yau gwong fai
我無得揀放棄這一切
Ngoh mo dak gaan fong hei je yat chai

**
我有得揀我會揀唱歌
Ngoh yau dak gaan ngoh wooi gaan cheung goh
我有得揀我會選影帝
Ngoh yau dak gaan ngoh wooi wooi suen ying dai
我有得揀我會戀被窩
Ngoh yau dak gaan ngoh wooi luen bei woh
我有得揀我會熄總掣
Ngoh yau dak gaan ngoh wooi sik jung jai

聽講男人一生
Ting gong naam yan yat saang
七彩繽紛
Chat choi si fan
玩酒玩表
Waan jau waan biu
玩車玩錢玩花心
Waan che waan chin waan fa sam

但逐步跌入命運
Daan juk bo dit yap ming wan
等不到警察拉人
Dang bat do ging chaat laai yan
我已被監禁
Ngoh yi bei gaam gam
孤單過山野孤墳
Goo daan gwoh saan ye goo fan

一堆身份
Yat dui san fan
等於一堆犧牲
Dang yue yat dui hei sang
負責任負責任
Foo jaak yam foo jaak yam
負責任
Foo jaak yam

負責地將我夢想
Foo jaak dei jeung ngoh mung sueng
粉碎用張折凳
Fan sui yung jeung jit dang
襲擊僅有嘅開心
Jaap gik gan yau geh hoi sam
一棍一棍打成灰塵
Yat gwan yat gwan da sing fooi chan

***
悲哀不悲哀
Bei oi bat bei oi
悲哀不悲哀
Bei oi bat bei oi
悲哀不悲哀
Bei oi bat bei oi
悲哀不悲哀
Bei oi bat bei oi

男神應該隻手遮天
Naam san ying goi jek sau je tin
男神應該憂鬱吐煙
Naam san ying goi yau yuk to yin
男神應該快馬加鞭
Naam san ying goi faai ma ga bin
男神悲哀也不發言
Naam san bei oi ya bat faat yin

我無得揀我要擺出我 Pose
Ngoh mo dak gaan ngoh yiu baai chut ngoh Pose
我無得揀我要聽天意
Ngoh mo dak gaan ngoh yiu ting tin yi
我無得揀我要扣緊我宗旨
Ngoh mo dak gaan ngoh yiu kau gan ngoh jung ji
我無得揀放肆幾多次
Ngoh mo dak gaan fong si gei doh chi

Repeat **

聽講男人一生
Ting gong naam yan yat saang
九死一生
Gau sei yat saang
天天打生打死
Tin tin da saang da sei
講金不講心
Gong gam bat gong sam

但逐步跌入命運
Daan juk bo dit yap ming wan
打一仗一道疤痕
Da yat jeung yat do ba han
變滿面皺紋
Bin moon min jau man
對心聲充耳不聞
Dui sam sing chunbg yi bat man

博曬老命
Bok saai lo ming
得到唏噓鬚根
Dak do hei hui geh gan
負責任負責任
Foo jak yam foo jaak yam
負責任
Foo jaak yam

就趁未七老八十
Jau chan mei chat lo baat sap
玩到盡玩到瞓
Waan do jun waan do sou
砌返百厭嘅基因
Chai faan baak yim fan gei yan
不過恐怕失去功能
Bat gwoh hung pa sat hui gung nang

Repeat *
Repeat **
Repeat ***

Featured Post

Chang Ho-chirl 张镐哲 - Zai Hui Dao Cong Qian 再回到从前【Kembali Kemasa Lalu Lagi/ Returned to the Past Again】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

Chang Ho-chirl 张镐哲 - Zai Hui Dao Cong Qian 再回到从前【Kembali Kemasa Lalu Lagi/ Returned to the Past Again】[Pinyin,English,Indonesian Translati...