Search This Blog

Showing posts with label Aaron Kwok 郭富城. Show all posts
Showing posts with label Aaron Kwok 郭富城. Show all posts

Aaron Kwok 郭富城 - Nan Dao Ni Xian Zai Hai Bu Zhi Dao 难道你现在还不知道【Apakah Kamu Masih Tidak Tahu/ Do You Still Do Not Know】[Pinyin,English,Indonesian Translation]Aaron Kwok 郭富城 - Nan Dao Ni Xian Zai Hai Bu Zhi Dao 难道你现在还不知道【Apakah Kamu Masih Tidak Tahu/ Do You Still Do Not Know】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

作词:张洪量
作曲:张洪量
编曲:Iskandar Ismail

知不知道我想你
Zhī bù zhīdào wǒ xiǎng nǐ
Do you know that I miss you?
Tahukah kamu, aku merindukanmu?

知不知道我爱你
Zhī bù zhīdào wǒ ài nǐ
Do you know that I love you?
Tahukah kamu, aku mencintaimu?

日日夜夜关心 时时刻刻在意
Rì rì yè yè guānxīn shí shíkè kè zàiyì
Always concerned about day and night care
Selalu memperhatikan, peduli setiap pagi dan malam

分分秒秒折磨我自己
Fēn fēn miǎo miǎo zhémó wǒ zìjǐ
And obviously tortured myself
Dan telah menyiksa diriku sendiri

知不知道我想你
Zhī bù zhīdào wǒ xiǎng nǐ
Do you know that I miss you?
Tahukah kamu, aku merindukanmu?

知不知道我爱你
Zhī bù zhīdào wǒ ài nǐ
Do you know that I love you?
Tahukah kamu, aku mencintaimu?

千千万万秘密 零零落落内心
Qiān qiān wàn wàn mìmì líng líng luòluò nèixīn
Tens of thousands of secret dished heart
Puluhan ribu rahasia, meremukkan hati

一丝一毫不敢告诉你
Yīsī yīháo bù gǎn gàosù nǐ
Shred can not tell you
Menyakitkan tidak mampu mengungkapkannya padamu

难道你现在还不知道
Nándào nǐ xiànzài hái bù zhīdào
Do not you do not know
Apakah sekarang kau masih tidak tahu?

请看我眼中无言的烦恼
Qǐng kàn wǒ yǎnzhōng wú yán de fánnǎo
Look at my eyes silent troubles
Lihatlah kedua mataku yang terdiam penuh masalah

虽然我都不说
Suīrán wǒ dōu bù shuō
Although I do not say that
Meskipun aku tidak mengatakannya

虽然我都不做
Suīrán wǒ dōu bù zuò
Although I do not do
Meskipun aku tidak melakukannya

你却不能不懂
Nǐ què bùnéng bù dǒng
But you can not understand
Tapi kau tidak dapat memahami/mengerti

难道你现在还不知道
Nándào nǐ xiànzài hái bù zhīdào
Do not you do not know
Apakah sekarang kau masih tidak tahu?

请看我脸上无奈的苦笑
Qǐng kàn wǒ liǎn shàng wúnài de kǔxiào
Look at my face helpless smile
Lihatlah pada wajahku yang tidak berdaya tersenyum

虽然我都不说
Suīrán wǒ dōu bù shuō
Although I do not say that
Meskipun aku tidak mengatakannya

虽然我都不做
Suīrán wǒ dōu bù zuò
Although I do not do
Meskipun aku tidak melakukannya

你却不能不懂
Nǐ què bùnéng bù dǒng
But you can not understand
Tetapi kau tidak dapat memahami/mengerti

♫Music♫

知不知道我想你
Zhī bù zhīdào wǒ xiǎng nǐ
Do you know that I miss you?
Tahukah kamu, aku merindukanmu?

知不知道我爱你
Zhī bù zhīdào wǒ ài nǐ
Do you know that I love you?
Tahukah kamu, aku mencintaimu?

千千万万秘密 零零落落内心
Qiān qiān wàn wàn mìmì líng líng luòluò nèixīn
Tens of thousands of secret dished heart
Puluhan ribu rahasia meremukkan hati

一丝一毫不敢告诉你
Yīsī yīháo bù gǎn gàosù nǐ
Shred can not tell you
Menyakitkan tidak mampu mengungkapkannya padamu

难道你现在还不知道
Nándào nǐ xiànzài hái bù zhīdào
Do not you do not know
Apakah sekarang kau masih tidak tahu?

请看我眼中无言的烦恼
Qǐng kàn wǒ yǎnzhōng wú yán de fánnǎo
Look at my eyes silent troubles
Lihatlah kedua mataku yang terdiam penuh masalah

虽然我都不说
Suīrán wǒ dōu bù shuō
Although I do not say that
Meskipun aku tidak mengatakannya

虽然我都不做
Suīrán wǒ dōu bù zuò
Although I do not do
Meskipun aku tidak melakukannya

你却不能不懂
Nǐ què bùnéng bù dǒng
But you can not understand
Tapi kau tidak dapat memahami/mengerti

难道你现在还不知道
Nándào nǐ xiànzài hái bù zhīdào
Do not you do not know
Apakah sekarang kau masih tidak tahu?

请看我脸上无奈的苦笑
Qǐng kàn wǒ liǎn shàng wúnài de kǔxiào
Look at my face helpless smile
Lihatlah pada wajahku yang tidak berdaya tersenyum

虽然我都不说
Suīrán wǒ dōu bù shuō
Although I do not say that
Meskipun aku tidak mengatakannya

虽然我都不做
Suīrán wǒ dōu bù zuò
Although I do not do
Meskipun aku tidak melakukannya

你却不能不懂
Nǐ què bùnéng bù dǒng
But you can not understand
Tetapi kau tidak dapat memahami/mengerti

请看我眼中无言的烦恼
Qǐng kàn wǒ yǎnzhōng wú yán de fánnǎo
Look at my eyes silent troubles
Lihatlah kedua mataku yang terdiam penuh masalah

虽然我都不说
Suīrán wǒ dōu bù shuō
Although I do not say that
Meskipun aku tidak mengatakannya

虽然我都不做
Suīrán wǒ dōu bù zuò
Although I do not do
Meskipun aku tidak melakukannya

你却不能不懂
Nǐ què bùnéng bù dǒng
But you can not understand
Tapi kau tidak dapat memahami/mengerti

难道你现在还不知道
Nándào nǐ xiànzài hái bù zhīdào
Do not you do not know
Apakah sekarang kau masih tidak tahu?

请看我脸上无奈的苦笑
Qǐng kàn wǒ liǎn shàng wúnài de kǔxiào
Look at my face helpless smile
Lihatlah pada wajahku yang tidak berdaya tersenyum

虽然我都不说
Suīrán wǒ dōu bù shuō
Although I do not say that
Meskipun aku tidak mengatakannya

虽然我都不做
Suīrán wǒ dōu bù zuò
Although I do not do
Meskipun aku tidak melakukannya

你却不能不懂
Nǐ què bùnéng bù dǒng
But you can not understand
Tapi kau tidak dapat memahami/mengerti
------------------------------------------------------------------------------------------------

歌词 Lyrics:

郭富城

难道你现在还不知道

作词:张洪量
作曲:张洪量
编曲:Iskandar Ismail

知不知道我想你
知不知道我爱你
日日夜夜关心
时时刻刻在意
分分秒秒折磨我自己

知不知道我想你
知不知道我爱你
千千万万秘密
零零落落内心
一丝一毫不敢告诉你

难道你现在还不知道
请看我眼中无言的烦恼
虽然我都不说
虽然我都不做
你却不能不懂

难道你现在还不知道
请看我脸上无奈的苦笑
虽然我都不说
虽然我都不做
你却不能不懂

Download Mp3/ Mp4:


Like & Follow facebook page Music Choice 音乐选择

Telegram Music Choice 音乐选择

Website

Aaron Kwok 郭富城 - Dao Di You Shei Neng Gao Su Wo 到底有谁能告诉我【Lagipula Siapa Yang Bisa Memberitahuku?/ After All Who Can Tell Me?】[Pinyin,English,Indonesian Translation]Aaron Kwok 郭富城 - Dao Di You Shei Neng Gao Su Wo 到底有谁能告诉我【Lagipula Siapa Yang Bisa Memberitahuku?/ After All Who Can Tell Me?】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

作词:张方露
作曲:尾崎丰

到底有谁能够告诉我
Dàodǐ yǒu shéi nénggòu gàosù wǒ
After all who can tell me?
Lagipula siapa yang bisa memberitahuku?

要怎样回到从前
Yào zěnyàng huí dào cóngqián
How to return to the past
Harus bagaimana agar dapat kembali ke masa lalu

有你在我身边
Yǒu nǐ zài wǒ shēnbiān
Having you by my side
Memilikimu di sisiku

拿生命换都情愿
Ná shēngmìng huàn dōu qíngyuàn
Use this life to exchange, I'm willing to
Menggunakan hidup ini untuk bertukar, aku bersedia

到底有谁能够告诉我
Dàodǐ yǒu shéi nénggòu gàosù wǒ
After all who can tell me
Lagipula siapa yang bisa memberitahuku?

要怎样回到从前
Yào zěnyàng huí dào cóngqián
How to return to the past
Harus bagaimana agar dapat kembali ke masa lalu

随风作流浪的梦
Suí fēng zuò liúlàng dì mèng
To chase the wind, make wandering dreams
Mengejar angin, membuat mimpi yang mengembara

和你再相逢
Hé nǐ zài xiāngféng
To meet you again
Untuk bertemu denganmu lagi

请你告诉我
Qǐng nǐ gàosù wǒ
Please tell me
Tolong beritahu aku

是谁说最坚强的承诺
Shì shéi shuō zuì jiānqiáng de chéngnuò
Who said it was the strongest commitment
Siapa yang mengatakan bahwa itu janji terkuat

如今却变得脆弱
Rújīn què biàn dé cuìruò
But it turned so fragile now
Tapi sekarang malah berubah menjadi begitu rapuh

请你告诉我
Qǐng nǐ gàosù wǒ
Please tell me
Tolong beritahu aku

是谁说要永远地等侯
Shì shéi shuō yào yǒngyuǎn dì děng hóu
Who said will be waiting forever
Siapa yang mengatakan akan menunggu selamanya

如今让我孤独地走
Rújīn ràng wǒ gūdú de zǒu
But letting me go alone now
Tapi sekarang malah membiarkanku pergi sendirian

轰轰烈烈 风风光光
Hōnghōng lièliè fēngfēng guāngguāng
Greatly, clearly
Begitu sangat, dengan jelas

我又曾经拥有什么
Wǒ yòu céngjīng yǒngyǒu shé me
What did I've got before?
Apa yang pernah kumiliki sebelumnya?

来来去去 过过往往
Lái lái qù qù guò guò wǎngwǎng
Come and go, again and again
Datang dan pergi, lagi dan lagi

真心付出结果又如何
Zhēnxīn fùchū jiéguǒ yòu rúhé
Sincerely giving, but what's the result?
Dengan tulus memberi, tapi bagaimana akhirnya?

请告诉我
Qǐng gàosù wǒ
Please tell me
Tolong katakan padaku

到底有谁能够告诉我
Dàodǐ yǒu shéi nénggòu gàosù wǒ
After all who can tell me?
Lagipula siapa yang bisa memberitahuku?

要怎样回到从前
Yào zěnyàng huí dào cóngqián
How to return to the past
Harus bagaimana agar dapat kembali ke masa lalu

有你在我身边
Yǒu nǐ zài wǒ shēnbiān
Having you by my side
Memilikimu di sisiku

拿生命换都情愿
Ná shēngmìng huàn dōu qíngyuàn
Use this life to exchange, I'm willing to
Menggunakan hidup ini untuk bertukar, aku bersedia

到底有谁能够告诉我
Dàodǐ yǒu shéi nénggòu gàosù wǒ
After all who can tell me
Lagipula siapa yang bisa memberitahuku?

要怎样回到从前
Yào zěnyàng huí dào cóngqián
How to return to the past
Harus bagaimana agar dapat kembali ke masa lalu

随风作流浪的梦
Suí fēng zuò liúlàng dì mèng
To chase the wind, make wandering dreams
Mengejar angin, membuat mimpi yang mengembara

和你再相逢
Hé nǐ zài xiāngféng
To meet you again
Untuk bertemu denganmu lagi

♫Music♫

请你告诉我
Qǐng nǐ gàosù wǒ
Please tell me
Tolong beritahu aku

是谁说最坚强的承诺
Shì shéi shuō zuì jiānqiáng de chéngnuò
Who said it was the strongest commitment
Siapa yang bilang itu janji terkuat

如今却变得脆弱
Rújīn què biàn dé cuìruò
But it turned so fragile now
Tapi sekarang malah berubah menjadi begitu rapuh

请你告诉我
Qǐng nǐ gàosù wǒ
Please tell me
Tolong beritahu aku

是谁说要永远地等侯
Shì shéi shuō yào yǒngyuǎn dì děng hóu
Who said will be waiting forever
Siapa yang bilang akan menunggu selamanya

如今让我孤独地走
Rújīn ràng wǒ gūdú de zǒu
But letting me go alone now
Tapi sekarang malah membiarkanku pergi sendirian

轰轰烈烈 风风光光
Hōnghōng lièliè fēngfēng guāngguāng
Greatly, clearly
Begitu sangat, dengan jelas

我又曾经拥有什么
Wǒ yòu céngjīng yǒngyǒu shé me
What did I've got before?
Apa yang pernah kupunya sebelumnya?

来来去去 过过往往
Lái lái qù qù guò guò wǎngwǎng
Come and go, again and again
Datang dan pergi, lagi dan lagi

真心付出结果又如何
Zhēnxīn fùchū jiéguǒ yòu rúhé
Sincerely giving, but what's the result?
Dengan tulus memberi, tapi apa hasilnya?

请告诉我
Qǐng gàosù wǒ
Please tell me
Tolong beritahu aku

到底有谁能够告诉我
Dàodǐ yǒu shéi nénggòu gàosù wǒ
After all who can tell me?
Lagipula siapa yang bisa memberitahuku?

要怎样回到从前
Yào zěnyàng huí dào cóngqián
How to return to the past
Harus bagaimana agar dapat kembali ke masa lalu

有你在我身边
Yǒu nǐ zài wǒ shēnbiān
Having you by my side
Memilikimu di sisiku

拿生命换都情愿
Ná shēngmìng huàn dōu qíngyuàn
Use this life to exchange, I'm willing to
Menggunakan hidup ini untuk bertukar, aku bersedia

到底有谁能够告诉我
Dàodǐ yǒu shéi nénggòu gàosù wǒ
After all who can tell me
Lagipula siapa yang bisa memberitahuku?

要怎样回到从前
Yào zěnyàng huí dào cóngqián
How to return to the past
Harus bagaimana agar dapat kembali ke masa lalu

随风作流浪的梦
Suí fēng zuò liúlàng dì mèng
To chase the wind, make wandering dreams
Mengejar angin, membuat mimpi yang mengembara

和你再相逢
Hé nǐ zài xiāngféng
To meet you again
Untuk bertemu denganmu lagi

到底有谁能够告诉我
Dàodǐ yǒu shéi nénggòu gàosù wǒ
After all who can tell me?
Lagipula siapa yang bisa memberitahuku?

要怎样回到从前
Yào zěnyàng huí dào cóngqián
How to return to the past
Harus bagaimana agar dapat kembali ke masa lalu

有你在我身边
Yǒu nǐ zài wǒ shēnbiān
Having you by my side
Memilikimu di sisiku

拿生命换都情愿
Ná shēngmìng huàn dōu qíngyuàn
Use this life to exchange, I'm willing to
Menggunakan hidup ini untuk bertukar, aku bersedia

到底有谁能够告诉我
Dàodǐ yǒu shéi nénggòu gàosù wǒ
After all who can tell me
Lagipula siapa yang bisa memberitahuku?

要怎样回到从前
Yào zěnyàng huí dào cóngqián
How to return to the past
Harus bagaimana agar dapat kembali ke masa lalu

随风作流浪的梦
Suí fēng zuò liúlàng dì mèng
To chase the wind, make wandering dreams
Mengejar angin, membuat mimpi yang mengembara

和你再相逢
Hé nǐ zài xiāngféng
To meet you again
Untuk bertemu denganmu lagi
------------------------------------------------------------------------------------------------

歌词 Lyrics:

郭富城

到底有谁能告诉我

作词:张方露
作曲:尾崎丰

到底有谁能够告诉我
要怎样回到从前
有你在我身边
拿生命换都情愿
到底有谁能够告诉我
要怎样回到从前
随风作流浪的梦
和你再相逢

请你告诉我
是谁说最坚强的承诺
如今却变得脆弱
请你告诉我
是谁说要永远地等侯
如今让我孤独地走

轰轰烈烈
风风光光
我又曾经拥有什么
来来去去
过过往往
真心付出结果又如何
请告诉我

Download Mp3/ Mp4:


Grup WhatsApp Music Choice 音乐选择
https://chat.whatsapp.com/5WSlSQml0La0Sl7hVPAhbn

Telegram Music Choice 音乐选择
https://t.me/Music_choice1

Video Lainya kunjungi di YouTube
Music Choice 音乐选择
https://www.youtube.com/channel/UCEGzyeBb8vcdGtUdrzR75gg

Website
http://www.Lyricpinyin.com

Request Song To
Music Choice Club
https://www.facebook.com/Musicchoiceclub/


Aaron Kwok 郭富城 - Wo Shi Bu Shi Gai An Jing De Zou Kai 我是不是该安静的走开【Apakah Aku Harus Pergi Dengan Diam-diam/ Should I Quietly Leave】[Pinyin,English,Indonesian Translation]Aaron Kwok 郭富城 - Wo Shi Bu Shi Gai An Jing De Zou Kai 我是不是该安静的走开【Apakah Aku Harus Pergi Dengan Diam-diam/ Should I Quietly Leave】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

作词:陈大力
作曲:陈秀男

我不知道为什么这样
Wǒ bùzhīdào wèishéme zhèyàng
I don't know, why like this
Aku tak tahu, mengapa jadi seperti ini

爱情不是我想像
Aiqíng bùshì wǒ xiǎngxiàng
Love is not how I imagined it
Cinta tidak seperti yang aku bayangkan

就是找不到往你的方向
Jiùshì zhǎo bù dào wǎng nǐ de fāngxiàng
I just can't find the way towards you
Hanya saja tak dapat menemukan cara untuk mendekatimu

更别说怎么遗忘
Gèng bié shuō zěnme yíwàng
Let alone how to forget
Apalagi cara untuk melupakan

站在雨里泪水在眼底
Zhàn zài yǔ lǐ lèishuǐ zài yǎndǐ
Standing in the rain with tears in my eyes
Berdiri di tengah hujan, berlinang air mataku

不知该往那里去
Bù zhī gāi wǎng nàlǐ qù
Don't know where to go
Tak tahu harus pergi kemana

心中千万遍不停呼唤你
Xīnzhōng qiān wàn biàn bù tíng hūhuàn nǐ
My heart keeps on calling you for thousands of time
Hati ini tak henti-hentinya memanggilmu

不停疯狂找寻你
Bù tíng fēngkuáng zhǎoxún nǐ
Crazily never stop looking for you
Gila-gilaan mencarimu tanpa henti

我是不是该安静的走开
Wǒ shì bùshì gāi ānjìng de zǒu kāi
Should I quietly leave
Apakah aku harus pergi dengan diam-diam(tenang)

还是该勇敢留下来
Háishì gāi yǒnggǎn liú xiàlái
Or should I bravely stay
Atau haruskah aku tetap bertahan dengan berani

我也不知道那么多无奈
Wǒ yě bù zhīdào nàme duō wúnài
I also don't know, so many helplessness
Aku juga tak tahu, begitu sangat tidak berdaya

可不可以都重来
Kěbù kěyǐ dōu chóng lái
Can it be all retarted from the beginning again
Bisakah semuanya kembali dari awal lagi

我是不是该安静的走开
Wǒ shì bùshì gāi ānjìng de zǒu kāi
Should I quietly leave
Apakah aku harus pergi dengan diam-diam(tenang)

还是该在这里等待
Háishì gāi zài zhèlǐ děngdài
Or should I wait here
Atau haruskah aku tetap menunggu di sini

等你明白我给你的爱
Děng nǐ míngbái wǒ gěi nǐ de ài
Waiting for you understand, my love for you
Menunggu kau menyadari, cinta yang kuberikan padamu

永远都不能走开
Yǒngyuǎn dōu bùnéng zǒu kāi
Never want to leave forever
Selamanya tidak akan bisa pergi

♫Music♫

站在雨里泪水在眼底
Zhàn zài yǔ lǐ lèishuǐ zài yǎndǐ
Standing in the rain with tears in my eyes
Berdiri di tengah hujan berlinang airmata

不知该往那里去
Bù zhī gāi wǎng nàlǐ qù
Don't know where to go
Tak tahu harus pergi kemana

心中千万遍不停呼唤你
Xīnzhōng qiān wàn biàn bù tíng hūhuàn nǐ
My heart keeps on calling you for thousands of time
Hati ini tak henti-hentinya memanggilmu

不停疯狂找寻你
Bù tíng fēngkuáng zhǎoxún nǐ
Crazily never stop looking for you
Gila-gilaan mencarimu tanpa henti

我是不是该安静的走开
Wǒ shì bùshì gāi ānjìng de zǒu kāi
Should I quietly leave
Apakah aku harus pergi dengan diam-diam(tenang)

还是该勇敢留下来
Háishì gāi yǒnggǎn liú xiàlái
Or should I bravely stay
Atau haruskah aku tetap bertahan dengan berani

我也不知道那么多无奈
Wǒ yě bù zhīdào nàme duō wúnài
I also don't know, so many helplessness
Aku juga tak tahu, begitu sangat tidak berdaya

可不可以都重来
Kěbù kěyǐ dōu chóng lái
Can it be all retarted from the beginning again
Bisakah semuanya kembali dari awal lagi

我是不是该安静的走开
Wǒ shì bùshì gāi ānjìng de zǒu kāi
Should I quietly leave
Apakah aku harus pergi dengan diam-diam(tenang)

还是该在这里等待
Háishì gāi zài zhèlǐ děngdài
Or should I wait here
Atau haruskah aku tetap menunggu di sini

等你明白我给你的爱
Děng nǐ míngbái wǒ gěi nǐ de ài
Waiting for you understand, my love for you
Menunggu kau menyadari, cinta yang kuberikan padamu

永远都不能走开
Yǒngyuǎn dōu bùnéng zǒu kāi
Never want to leave forever
Selamanya tidak akan bisa pergi

我是不是该安静的走开
Wǒ shì bùshì gāi ānjìng de zǒu kāi
Should I quietly leave
Apakah aku harus pergi dengan diam-diam(tenang)

还是该勇敢留下来
Háishì gāi yǒnggǎn liú xiàlái
Or should I bravely stay
Atau haruskah aku tetap bertahan dengan berani

我也不知道那么多无奈
Wǒ yě bù zhīdào nàme duō wúnài
I also don't know, so many helplessness
Aku juga tak tahu, begitu sangat tidak berdaya

可不可以都重来
Kěbù kěyǐ dōu chóng lái
Can it be all retarted from the beginning again
Bisakah semuanya kembali dari awal lagi

我是不是该安静的走开
Wǒ shì bùshì gāi ānjìng de zǒu kāi
Should I quietly leave
Apakah aku harus pergi dengan diam-diam(tenang)

还是该在这里等待
Háishì gāi zài zhèlǐ děngdài
Or should I wait here
Atau haruskah aku tetap menunggu di sini

等你明白我给你的爱
Děng nǐ míngbái wǒ gěi nǐ de ài
Waiting for you understand, my love for you
Menunggu kau menyadari, cinta yang kuberikan padamu

永远都不能走开
Yǒngyuǎn dōu bùnéng zǒu kāi
Never want to leave forever
Selamanya tidak akan bisa pergi
------------------------------------------------------------------------------------------------

歌词 Lyrics:

郭富城

我是不是该安静的走开

作词:陈大力
作曲:陈秀男

我不知道为什么这样
爱情不是我想像
就是找不到往你的方向
更别说怎么遗忘

站在雨里泪水在眼底
不知该往那里去
心中千万遍不停呼唤你
不停疯狂找寻你

我是不是该安静的走开
还是该勇敢留下来
我也不知道那么多无奈
可不可以都重来
我是不是该安静的走开
还是该在这里等待
等你明白我给你的爱
永远都不能走开

Download Mp3/ Mp4:


Grup WhatsApp Music Choice 音乐选择
https://chat.whatsapp.com/5WSlSQml0La0Sl7hVPAhbn

Telegram Music Choice 音乐选择
https://t.me/Music_choice1

Video Lainya kunjungi di YouTube
Music Choice 音乐选择
https://www.youtube.com/channel/UCEGzyeBb8vcdGtUdrzR75gg

Website
http://www.Lyricpinyin.com

Request Song To
Music Choice Club
https://www.facebook.com/Musicchoiceclub/


Aaron Kwok 郭富城 - I Wanna Hold You Forever【Aku Ingin Memelukmu Selamanya】[Pinyin,English,Indonesian Translation]Aaron Kwok 郭富城 - I Wanna Hold You Forever【Aku Ingin Memelukmu Selamanya】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

作词:丁晓雯
作曲:林一平
编曲:Iskandar Ismail

可以不可以
Kěyǐ bù kěyǐ
Can I
Bolehkah aku

再多留一会儿
Zài duōliú yīhuǐ'er
Stay for a little bit longer
Tinggal sedikit lebih lama

说说甜蜜的情话
Shuō shuō tiánmì de qínghuà
To talk about some sweet loving words
Untuk berbicara beberapa kata manis yang penuh kasih

夜空的星星都还在喧哗
Yèkōng de xīngxīng dōu hái zài xuānhuá
The stars in the sky are still making noises
Bintang-bintang di langit masih membuat suara

陪着我别急着回家
Péizhe wǒ bié jízhuó huí jiā
Accompanying me not to rush home
Menemaniku untuk tidak buru-buru pulang

I wanna hold you forever
Aku ingin memelukmu selamanya

你眨着眼睛不回答
Nǐ zhǎ zhe yǎnjīng bù huídá
You're blinking your eyes without answering
Kau mengedipkan mata tanpa menjawab

不愿一切只是个幻想
Bù yuàn yīqiè zhǐshì gè huànxiǎng
I don't want all of it only as a fantasy
Aku tidak ingin semua itu hanya sebagai fantasi

我已经坠入你的情网
Wǒ yǐjīng zhuì rù nǐ de qíng wǎng
I have entered the trap of your love
Aku sudah memasuki perangkap cintamu

♫Music♫

可以不可以
Kěyǐ bù kěyǐ
Can I
Bolehkah aku

再靠近一点
Zài kàojìn yīdiǎn
Be a little bit closer
Sedikit lebih dekat

凝视温柔的目光
Níngshì wēnróu de mùguāng
To stare at your gentle eyes
Untuk menatap mata lembutmu

风中飘散著淡淡的发香
Fēng zhōng piāosànzhe dàndàn de fǎ xiāng
The wind is blowing with a soft touch of fragrance
Angin bertiup dengan sentuhan wewangian yang lembut

我的心握在你手上
Wǒ de xīn wò zài nǐ shǒu shàng
My heart is in your hand
Hatiku ada di tanganmu

I wanna hold you forever
Aku ingin memelukmu selamanya

你眨着眼睛不回答
Nǐ zhǎ zhe yǎnjīng bù huídá
You're blinking your eyes without answering
Kau mengedipkan mata tanpa menjawab

不愿一切只是个幻想
Bù yuàn yīqiè zhǐshì gè huànxiǎng
I don't want all of it only as a fantasy
Aku tidak ingin semua itu hanya sebagai fantasi

我已经坠入你的情网
Wǒ yǐjīng zhuì rù nǐ de qíng wǎng
I have entered the trap of your love
Aku sudah memasuki perangkap cintamu

再给我一些时间
Zài gěi wǒ yīxiē shíjiān
Give me a little bit more time
Beri aku sedikit waktu lagi

留住这一个画面
Liú zhù zhè yīgè huàmiàn
To keep this one picture
Untuk menjaga gambar yang satu ini

抱着你像拥有全世界
Bàozhe nǐ xiàng yǒngyǒu quán shìjiè
Holding you is like having the whole world
Memelukmu seperti memiliki seluruh dunia

I wanna hold you forever
Aku ingin memelukmu selamanya

你眨着眼睛不回答
Nǐ zhǎ zhe yǎnjīng bù huídá
You're blinking your eyes without answering
Kau mengedipkan mata tanpa menjawab

不愿一切只是个幻想
Bù yuàn yīqiè zhǐshì gè huànxiǎng
I don't want all of it only as a fantasy
Aku tidak ingin semua itu hanya sebagai fantasi

我已经坠入你的情网
Wǒ yǐjīng zhuì rù nǐ de qíng wǎng
I have entered the trap of your love
Aku sudah memasuki perangkap cintamu

我已经坠入你的情网
Wǒ yǐjīng zhuì rù nǐ de qíng wǎng
I have entered the trap of your love
Aku sudah memasuki perangkap cintamu

I'll love you forever
Aku akan mencintaimu selamanya
------------------------------------------------------------------------------------------------

歌词 Lyrics:

郭富城

I WANNA HOLD YOU FOREVER

作词:丁晓雯
作曲:林一平
编曲:Iskandar Ismail

可以不可以
再多留一会儿
说说甜蜜的情话
夜空的星星都还在喧哗
陪着我别急着回家

可以不可以
再靠近一点
凝视温柔的目光
风中飘散著淡淡的发香
我的心握在你手上

I wanna hold you forever
你眨着眼睛不回答
不愿一切只是个幻想
我已经坠入你的情网

再给我一些时间
留住这一个画面
抱着你像拥有全世界

I'll love you forever

Download Mp3/ Mp4:

Aaron Kwok - Yong Yuan Ai Bu Wan (郭富城 -永远爱不完) Never Ending Love
*
到底有谁能够告诉我 一路走来会祝福我
Dao di you shui neng gou gao su wo yi lu zou lai hui zhu fu wo
这是我们一生的承诺
Zhe shi wo men yì sheng de cheng nuo
你是我的心中亲爱宝贝 你的心中我最珍贵
Ni shi wo de xin zhong qin ai bao bei ni de xin zhong wo zui zhen gui
分享我的喜怒和哀乐
Fen xiang wo de xi nu he ai le
我不想偷偷对你说我爱你
Wo bu xiang tou tou dui ni shuo wo ai ni
爱的呼唤没有距离 给我力量再不怕寂寞
Ai de hu huan mei you ju li gei wo li liang zai bu pa ji mo
有缘相遇 我们一起好好珍惜
You yuan xiang yu wo men yi qi hao hao zhen xi
难道你现在还不知道 只有你最懂我的心
Nan dao ni xian zai hai bu zhi dao zhi you ni zui dong wo de xin

[Chorus]
我们把这一刻变做永恒
Wo men ba zhe yi ke bian zuo yong heng
心中的歌唱入灵魂
Xin zhong di ge chang ru ling hun
我为你奉献我最好的情歌
Wo wei ni feng xian wo zui hao de qing ge
只因为对你爱爱爱不完
Zhi yin wei dui ni ai ai ai bu wan
对你爱爱爱不完
Dui ni ai ai ai bu wan

我们说好永远爱不完
Wo men shuo hao yong yuan ai bu wan

Repeat *
Repeat Chorus

我的生命因这蜜语光荣和动人
Wo de sheng ming yin zhe mi yu guang rong he dong ren

感谢你把这歌变作经典
Gann xie ni ba zhe ge bian zuo jing dian
轻唱浅和岁岁年年
Qing chang qian he sui sui nian nian
当你想我唱出这首歌
Dang ni xiang wo chang chu zhe shou ge
跟我说对你爱爱爱不完
Gen wo shuo dui ni ai ai ai bu wan
对你爱爱爱不完
Dui ni ai ai ai bu wan
我们之间永远爱不完
Wo men zhi jian yong yuan ai bu wan

Aaron Kwok - Yi Goh Wooi Mo (郭富城 - 以歌會舞)
*
紅藍綠 盛放舞步
Hung laam luk sing fong mo bo
幻想 是一份態度
Waan seung si yat fan taai do
幻想 是一份鼓舞
Waan seung si yat fan goo mo
還想 以歌會舞
Waan seung yi goh wooi mo

**
常懷念 曾在旅途
Seung waai nim chang joi lui to
共歡 共喜共愛慕
Gung foon gung hei gung oi mo
共悲 共憂共苦惱
Gung bei gung yau gung foo no
還可 與歌共舞
Waan hoh yue goh gung mo

翩翩翩翩 翩翩起舞
Pin pin pin pin pin pin hei mo
翩翩起舞 翩翩風度
Pin pin hei mo pin pin fung do
翩翩翩翩 翩翩擁抱
Pin pin pin pin pin pin yung po
翩翩擁抱 翩翩傾慕
Pin pin yung po pin pin king mo

Repeat **
Repeat *

凌空 以歌會舞
Ling hung yi goh wooi mo

Aaron Kwok - Tin Gei Mat Yue (郭富城 - 天機密語)
猜不透天意 如何開始
Chaai yat tau tin yi yue hoh hoi chi
像夜來風雨 沒法自持
Jeung ye loi fung yue moot faat ji chi
幸運途上有你 跌進了夢兒
Hang wan to seung yau nei dit jun liu mung yi
夢全因你 頓成意義
Mung chuen yan nei dun sing yi yi

感激這生命蕩來寒流暖意
Gam gik je saang ming dong loi hon lau nuen yi
訴說著愛的故事
So suet jeuk oi dik goo si
愛上你似首歌 愛上你似首詩
Oi seung nei chi sau goh oi seung nei chi sau si
裡面全呼你名字
Lui min chuen foo nei ming ji

天機可解釋天意 一絲絲編寫偶遇
Tin gei hoh gaai sik tin yi yat si si pin se ngau yue
再配以動人的密語 看到了愛的心思
Joi pooi yi dung yan dik mat yue hon do liu oi dik sam si
甜言和傻話語 盡是浪漫句子
Tim yin woh soh wa yue jun si long maan gui ji
不可思議想你知
Bat hoh si yi seung nei ji
聽著說著我的痴 情深的絮語
Ting jeuk suet jeuk ngoh dik chi ching sam dik sui yue

幸運途上有你 跌進了夢兒
Hang wan to seung yau nei dit jun liu mung yi
夢全因你 頓成意義
Mung chuen yan nei dun sing yi yi

感激這生命蕩來寒流暖意
Gam gik je saang ming dong loi hon lau nuen yi
訴說著愛的故事
So suet jeuk oi dik goo si
愛上你似首歌 愛上你似首詩
Oi seung nei chi sau goh oi seung nei chi sau si
每段重複你名字
Mooi duen chung fuk nei ming ji

天機可解釋天意 一絲絲編寫偶遇
Tin gei hoh gaai sik tin yi yat si si pin se ngau yue
再配以動人的密語 看到了愛的心思
Joi pooi yi dung yan dik mat yue hon do liu oi dik sam si
甜言和傻話語 盡是浪漫句子
Tim yin woh soh wa yue jun si long maan gui ji
不可思義一輩子
Bat hoh si yi yat booi ji
像滲著愛慕從不知
Jeung sam jeuk oi mo chung bat ji

一生只想愛一次 痴心得不可理喻
Yat saang ji seung oi yat chi chi sam dak bat hoh lei yue
最愛聽柔情的密語 滿佈了我的心思
Jui oi ting yau ching dik mat yue moon bo liu ngoh dik sam si

人傻傻呆望雨 浪漫是沒遏止
Yan soh soh ngoi mong yue long maan si moot e ji
不可思義沒停止
Bat hoh si yi moot ting ji
聽著說著我的痴 情深的絮語
Ting jeuk suet jeuk ngoh dik chi ching sam dik sui yue

Aaron Kwok - Oi Dik Foo Woon (郭富城 - 愛的呼喚)
清風滲著雨點
Ching fung sam jeuk yue dim
清新彷似妳的臉常懷念
Ching san fong chi nei dik lim seung waai nim
喜歡看下雨天
Hei foon hon ha yue tin
喜歡跟妳再相見
Hei foon gan nei joi seung gin
重拾未了緣
Chung sap mei liu yuen

*
愛意永不會間斷
Oi yi wing bat wooi gaan duen
就算世界與星空每天改變
Jau suen sai gaai yue sing hung mooi tin goi bin
愛妳更多總不減半點
Oi nei gang doh jung bat gaam boon dim
最愛聽妳聲線
Jui oi ting nei sing sin

[Chorus]
誰輕輕叫喚我
Sui hing hing giu woon ngoh
喚醒心中愛火
Woon sing sam jung oi foh
幸運只因有著你
Hang wan ji yan yau jeuk nei
不再流浪與蹉跎
Bat joi lau long yue jou to
來深深抱緊我
Loi sam sam po gan ngoh
讓癡心加上鎖
Yeung ji sam ga seung soh
落寞歡欣聽著妳柔情蜜語
Lok mok foon yan ting jeuk nei yau ching mat yue
在燃亮我
Joi yin leung ngoh

聲音永沒困阻
Sing yam wing moot kwan joh
即使分隔數千里情還在
Jik si fan gaak so chin lui ching waan joi
心中燃熱似火
Sam jung yin yit chi foh
終於跟妳再相見
Jung yue gan nei joi seung gin
懷念是折磨
Waai nim si jit moh

Repeat *
Repeat Chorus

從心的領略過
Chung sam dik ling keuk gwoh
是不死的愛念
Si bat sei dik oi nim
是用心的抉擇過
Si yung sam dik kuet jaak gwoh
找到承諾與結果
Jaau do sing nok yue git gwoh
仍感激妳給我
Ying gam gik nei kap ngoh
像詩篇的愛慕
Jeung si pin dik oi mo
落在艱苦歲月裡仍然是妳
Lok joi gaan foo sui yuet lui ying yin si nei
在陪伴我
Joi pooi boon ngoh

Aaron Kwok - Ching Chun Gam Seung (郭富城 - 青春敢想)
*
不知天高地厚 要闖千里 情懷極真
Bat ji tin go dei hau yiu chong chin lei ching waai gik jan
青春不解勇敢 令鬥志帶著疑問 我深信
Ching chun bat gaai yung gam ling dau ji daai jeuk yi man ngoh sam sun
高飛必須發生 要看得遠 言行用心
Go fei bit sui faat saang yiu hon dak yuen yin haang yung sam
要打開心中寄居的那道圍牆
Yiu da hoi sam jung gei gui dik na do wai cheung
聽聽忠告帶引
Ting ting jung go daai yan

**
青春的心彷似是紙般的雪白 佈滿了想像
Ching chun dik sam fong chi si boon dik suet baak bo moon liu seung jeung
好想踏前尋夢去 勇於找尋自我的寄望
Ho seung daap chin cham mung hui yung yue jaau cham ji ngoh dik gei mong
如找到真心的指引 前去不退讓
Yue jaau do jan sam dik ji yan chin hui bat tui yeung
開開心心放膽奔往
Hoi hoi sam sam fong daam ban wong
像看到世界曙光 伴著踏步地發亮
Jeung hon do sai gaai chue gwong boon jeuk daap bo dei faat leung
看似星星會和唱
Hon chi sing sing wooi woh cheung

***
請忠於自己 青春必須勇敢
Ching jung yue ji gei ching chun bit sui yung gam
要找方向 成全夢想
Yiu jaau fong heung sing chuen mung seung
青春不必退縮 用智慧判斷衡量
Ching chun bat bit tui suk yung ji wai poon duen hang leung
要知道 青春敢於幻想
Yiu ji do ching chun gam yue waan seung
要走得遠 排除路障
Yiu jau dak yuen paai chui lo jeung
要清走干擾信心的那負能量
Yiu ching jau gon yiu sun sam dik na foo nang leung
看到天清氣朗
Hon do tin ching hei long

Repeat **
Repeat ***

踏著毅力 恃我志氣
Daap jeuk ngai lik chi ngoh ji hei
大踏步帶著期望
Daai daap bo daai jeuk kei mong
(我與你)
(Ngoh yue nei)
實現願望 總是充滿力量
Sat yin yuen mong jung si chung moon lik leung
笑向世界再奔往
Siu heung sai gaai joi ban wong
(一起奔往)
(Yat hei ban wong)

Repeat *

從來毋自困
Chung loi mo ji kwan

Aaron Kwok - Wo Shi Bu Shi Gai An Jing De Zou Kai (郭富城 - 我是不是该安静的走开)
我不知道 为什么这样
Wo bu zhi dao wei shen me zhe yang
爱情不是我想象
Ai qing bu shi wo xiang xiang
就是找不到 往你的方向
Jiu shi zhao bu dao wang ni de fang xiang
更别说怎么遗忘
Geng bie shuo zen me yi wang

*
站在雨里 泪水在眼底
Zhan zai yu li lei shui zai yan di
不知该往哪里去
Bu zhi gai wang na li qu
心中千万遍 不停呼唤你
Xin zhong qian wan bian bu ting hu huan ni
不停疯狂找寻你
Bu ting feng kuang zhao xun ni

**
我是不是该安静地走开
Wo shi bu shi gai an jing de zou kai
还是该勇敢留下来
Hai shi gai yong gan liu xia lai
我也不知道 那么多无奈
Wo ye bu zhi dao na me duo wu nai
可不可以都重来
Ke bu ke yi dou zhong lai

***
我是不是该安静地走开
Wo shi bu shi gai an jing de zou kai
还是该在这里等待
Hai shi gai zai zhe li deng dai
等你明白 我给你的爱
Deng ni ming bai wo gei ni di ai
永远都不能走开
Yong yuan dou bu neng zou kai

Repeat *
Repeat **
Repeat ***

Repeat **
Repeat ***

Aaron Kwok 郭富城 - Nan Dao Ni Xian Zai Hai Bu Zhi Dao 难道你现在还不知道【Apakah Kamu Masih Tidak Tahu/ Do You Still Do Not Know】[Pinyin,English,Indonesian Translation]
Aaron Kwok 郭富城 - Nan Dao Ni Xian Zai Hai Bu Zhi Dao 难道你现在还不知道【Apakah Kamu Masih Tidak Tahu/ Do You Still Do Not Know】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

作词:张洪量
作曲:张洪量
编曲:Iskandar Ismail

知不知道我想你
Zhī bù zhīdào wǒ xiǎng nǐ
Do you know that I miss you?
Tahukah kamu, aku merindukanmu?

知不知道我爱你
Zhī bù zhīdào wǒ ài nǐ
Do you know that I love you?
Tahukah kamu, aku mencintaimu?

日日夜夜关心 时时刻刻在意
Rì rì yè yè guānxīn shí shíkè kè zàiyì
Always concerned about day and night care
Selalu memperhatikan, peduli setiap pagi dan malam

分分秒秒折磨我自己
Fēn fēn miǎo miǎo zhémó wǒ zìjǐ
And obviously tortured myself
Dan telah menyiksa diriku sendiri

知不知道我想你
Zhī bù zhīdào wǒ xiǎng nǐ
Do you know that I miss you?
Tahukah kamu, aku merindukanmu?

知不知道我爱你
Zhī bù zhīdào wǒ ài nǐ
Do you know that I love you?
Tahukah kamu, aku mencintaimu?

千千万万秘密 零零落落内心
Qiān qiān wàn wàn mìmì líng líng luòluò nèixīn
Tens of thousands of secret dished heart
Puluhan ribu rahasia, meremukkan hati

一丝一毫不敢告诉你
Yīsī yīháo bù gǎn gàosù nǐ
Shred can not tell you
Menyakitkan tidak mampu mengungkapkannya padamu

难道你现在还不知道
Nándào nǐ xiànzài hái bù zhīdào
Do not you do not know
Apakah sekarang kau masih tidak tahu?

请看我眼中无言的烦恼
Qǐng kàn wǒ yǎnzhōng wú yán de fánnǎo
Look at my eyes silent troubles
Lihatlah kedua mataku yang terdiam penuh masalah

虽然我都不说
Suīrán wǒ dōu bù shuō
Although I do not say that
Meskipun aku tidak mengatakannya

虽然我都不做
Suīrán wǒ dōu bù zuò
Although I do not do
Meskipun aku tidak melakukannya

你却不能不懂
Nǐ què bùnéng bù dǒng
But you can not understand
Tapi kau tidak dapat memahami/mengerti

难道你现在还不知道
Nándào nǐ xiànzài hái bù zhīdào
Do not you do not know
Apakah sekarang kau masih tidak tahu?

请看我脸上无奈的苦笑
Qǐng kàn wǒ liǎn shàng wúnài de kǔxiào
Look at my face helpless smile
Lihatlah pada wajahku yang tidak berdaya tersenyum

虽然我都不说
Suīrán wǒ dōu bù shuō
Although I do not say that
Meskipun aku tidak mengatakannya

虽然我都不做
Suīrán wǒ dōu bù zuò
Although I do not do
Meskipun aku tidak melakukannya

你却不能不懂
Nǐ què bùnéng bù dǒng
But you can not understand
Tetapi kau tidak dapat memahami/mengerti

♫Music♫

知不知道我想你
Zhī bù zhīdào wǒ xiǎng nǐ
Do you know that I miss you?
Tahukah kamu, aku merindukanmu?

知不知道我爱你
Zhī bù zhīdào wǒ ài nǐ
Do you know that I love you?
Tahukah kamu, aku mencintaimu?

千千万万秘密 零零落落内心
Qiān qiān wàn wàn mìmì líng líng luòluò nèixīn
Tens of thousands of secret dished heart
Puluhan ribu rahasia meremukkan hati

一丝一毫不敢告诉你
Yīsī yīháo bù gǎn gàosù nǐ
Shred can not tell you
Menyakitkan tidak mampu mengungkapkannya padamu

难道你现在还不知道
Nándào nǐ xiànzài hái bù zhīdào
Do not you do not know
Apakah sekarang kau masih tidak tahu?

请看我眼中无言的烦恼
Qǐng kàn wǒ yǎnzhōng wú yán de fánnǎo
Look at my eyes silent troubles
Lihatlah kedua mataku yang terdiam penuh masalah

虽然我都不说
Suīrán wǒ dōu bù shuō
Although I do not say that
Meskipun aku tidak mengatakannya

虽然我都不做
Suīrán wǒ dōu bù zuò
Although I do not do
Meskipun aku tidak melakukannya

你却不能不懂
Nǐ què bùnéng bù dǒng
But you can not understand
Tapi kau tidak dapat memahami/mengerti

难道你现在还不知道
Nándào nǐ xiànzài hái bù zhīdào
Do not you do not know
Apakah sekarang kau masih tidak tahu?

请看我脸上无奈的苦笑
Qǐng kàn wǒ liǎn shàng wúnài de kǔxiào
Look at my face helpless smile
Lihatlah pada wajahku yang tidak berdaya tersenyum

虽然我都不说
Suīrán wǒ dōu bù shuō
Although I do not say that
Meskipun aku tidak mengatakannya

虽然我都不做
Suīrán wǒ dōu bù zuò
Although I do not do
Meskipun aku tidak melakukannya

你却不能不懂
Nǐ què bùnéng bù dǒng
But you can not understand
Tetapi kau tidak dapat memahami/mengerti

请看我眼中无言的烦恼
Qǐng kàn wǒ yǎnzhōng wú yán de fánnǎo
Look at my eyes silent troubles
Lihatlah kedua mataku yang terdiam penuh masalah

虽然我都不说
Suīrán wǒ dōu bù shuō
Although I do not say that
Meskipun aku tidak mengatakannya

虽然我都不做
Suīrán wǒ dōu bù zuò
Although I do not do
Meskipun aku tidak melakukannya

你却不能不懂
Nǐ què bùnéng bù dǒng
But you can not understand
Tapi kau tidak dapat memahami/mengerti

难道你现在还不知道
Nándào nǐ xiànzài hái bù zhīdào
Do not you do not know
Apakah sekarang kau masih tidak tahu?

请看我脸上无奈的苦笑
Qǐng kàn wǒ liǎn shàng wúnài de kǔxiào
Look at my face helpless smile
Lihatlah pada wajahku yang tidak berdaya tersenyum

虽然我都不说
Suīrán wǒ dōu bù shuō
Although I do not say that
Meskipun aku tidak mengatakannya

虽然我都不做
Suīrán wǒ dōu bù zuò
Although I do not do
Meskipun aku tidak melakukannya

你却不能不懂
Nǐ què bùnéng bù dǒng
But you can not understand
Tapi kau tidak dapat memahami/mengerti
------------------------------------------------------------------------------------------------

歌词 Lyrics:

郭富城

难道你现在还不知道

作词:张洪量
作曲:张洪量
编曲:Iskandar Ismail

知不知道我想你
知不知道我爱你
日日夜夜关心
时时刻刻在意
分分秒秒折磨我自己

知不知道我想你
知不知道我爱你
千千万万秘密
零零落落内心
一丝一毫不敢告诉你

难道你现在还不知道
请看我眼中无言的烦恼
虽然我都不说
虽然我都不做
你却不能不懂

难道你现在还不知道
请看我脸上无奈的苦笑
虽然我都不说
虽然我都不做
你却不能不懂

Download Mp3/ Mp4:Aaron Kwok - Dai Sei Maan Sam Ching (郭富城 - 第四晚心情)
望妳在眼睛 望妳在眼睛 情念怎么可以平静
Mong nei joi ngaan jing mong nei joi ngaan jing ching nim jam moh hoh yi ping jing
第四夜结识 为妳便心倾 无奈爱意未能说清
Dai sei ye git sik wai nei bin sam king mo noi oi yi mei nang suet ching
还是要告诉妳 无论怎么反应 心跳呼吸也不镇定
Waan si yiu go so nei mo lun jam moh faan ying sam tiu foo kap ya bat jan ding
人为妳钟情 原谅我痴情 原谅我心急将心意倾
Yan wai nei jung ching yuen leung ngoh chi ching yuen leung ngoh sam gap jeung sam yi king

知否 在今夜心声 知否 第四晚心情
Ji fau joi gam ye sam seng ji fau dai sei maan sam ching
知否 在等待一声 今生 让我爱不停
Ji fau joi dang doi yat seng gam saang yeung ngoh oi bat ting
望妳倾侧的背影 不想在今天梦醒
Mong nei king jak dik booi ying bat seung joi gam tin mung sing

但妳在看星 但妳在看星 怀内心思可有拿定
Daan nei joi hon sing daan nei joi hon sing waai noi sam si hoh yau na ding
愿妳让我知 愿妳亦感应 无恨爱意为谁去倾
Yuen nei yeung ngoh ji yuen nei yik gam ying mo han oi yi wai sui hui king
流着最美笑意 然后妳已默认 兴奋得心更不冷静
Lau jeuk jui mei siu yi yin hau nei yi mak ying hing fan dak sam gang bat laang jing
祈望再应承 投入我生命 投入我一生的温馨
Kei mong joi ying sing tau yap ngoh saang ming tau yap ngoh yat saang dik wan hing

*
知否 在今夜心声 知否 第四晚心情
Ji fau joi gam ye sam seng ji fau dai sei maan sam ching
知否 在等待一声 今生 让我爱不停
Ji fau joi dang doi yat seng gam saang yeung ngoh oi bat ting

**
知否 在今夜心声 知否 第四晚心情
Ji fau joi gam ye sam seng ji fau dai sei maan sam ching
知否 在等待一声 今生 让我爱不停
Ji fau joi dang doi yat seng gam saang yeung ngoh oi bat ting
愿妳一生的背影 天天伴身边望星
Yuen nei yat saang dik booi ying tin tin boon san bin mong sing

Repeat *
Repeat **

Aaron Kwok - Ngoh Wai Hoh Yeung Nei Jau (郭富城 - 我為何讓你走)
仍然是這街中的四周
Ying yin si je gaai jung dik sei jau
仍然是這夜晚空氣在浮
Ying yin si je ye maan hung hei joi fau
騎著電單車的黑皮褸
Ke jeuk din daan che dik hak pei lau
懷念你那雙手
Waai nim nei na seung sau

從來沒有飲品只有酒
Chung loi moot yau yam ban ji yau jau
迎著夜雨淚更爽快地流
Ying jeuk ye yue lui gang song faai dei lau
從來沒發誓一生永久
Chung loi moot faat sai yat saang wing gau
還是會心傷透
Waan si wooi sam seung tau

[Chorus]
我為何讓你走
Ngoh wai hoh yeung nei jau
一走了你永遠再不回頭
Yat jau li nei wing yuen joi bat wooi tau
然後我像跌入洪溝
Yin hau ngoh jeung dit yap hung kau
誰也沒法拯救
Sui ya moot faat ching gau
我為何讓你走
Ngoh wai hoh yeung nei jau
只因你說你有你的自由
Ji yan nei suet nei yau nei dik ji yau
無奈我為你易放而難收
Mo noi ngoh wai nei yi fong yi naan sau
從此飄於世間像夢遊
Chung chi piu yue saai gaan jeung mung yau

尋覓著你蹤跡一再走
Cham mik jeuk nei jung jik yat joi jau
才明白這是個廣闊地球
Choi ming baak je si goh gwong foot dei kau
誰人在這夜輕捉你手
Sui yan joi je ye hing juk nei sau
誰在吻你的口
Sui joi man nei dik hau

誰曾話過相戀想永久
Sui chang wa gwoh seung luen seung wing gau
人便定要讓愛的有自由
Yan bin ding yiu yeung oi dik yau ji yau
然而就這夜竟分了手
Yin ji jau je ye ging fan liu sau
誰為我心補救
Sui wai ngoh sam bo gau

Repeat Chorus X2

Aaron Kwok - Wo Yi Zhi Zou (郭富城 - 我一直走)
我對不起 親愛的你
Wo dui bu qi qin ai de ni
這個不是我想看到的結局
Zhe ge bu shi wo xiang kan dao de jie ju
我已無能為力 面對我自己
Wo yi wu neng wei li mian dui wo zi ji
我不想只有回憶
Wo bu xiang zhi you hui yi

我一直走 不肯回頭
Wo yi zhi zou bu ken hui tou
總是相信有個堅持的理由
Zong shi xiang xin you ge jian chi de li you
不管心中多少掙扎
Bu guan xin zhong duo shao zheng zha
還是不知所措
Hai shi bu zhi suo cuo
只跟我感覺直走
Zhi gen wo gan jue zhi zou

*
天空海闊充滿多少真相
Tian kong hai kuo chong man duo shao zhen xiang
怎麼我看到嘆息
Zen me wo kan dao tan xi
忽遠忽近聽到誰在說
Hu yuan hu jin ting dao shui zai shuo
我願為你 付出所有
Wo yuan wei ni fu chu suo you

我低著頭 驀然回首
Wo di zhe tou mo ran hui shou
心中感到一份莫名的顫抖
Xin zhong gan dao yi fen mo ming de zhan dou
看不透裝飾的真相
Kan bu tou zhuang shi de zhen xiang
讓我執迷執著
Rang wo zhi mi zhi zhuo
只看到一無所有
Zhi kan dao yi wu suo you

Repeat *

我低著頭 驀然回首
Wo di zhe tou mo ran hui shou
心中感到一份莫名的顫抖
Xin zhong gan dao yi fen mo ming de zhan dou
看不透裝飾的真相
Kan bu tou zhuang shi de zhen xiang
讓我執迷執著
Rang wo zhi mi zhi zhuo
只看到愛來換自由
Zhi kan dao ai lai huan zi you
縱一無所有
Zong yi wu suo you

Aaron Kwok - Dui Ni Ai Bu Wan (郭富城 - 对你爱不完)
灯初上未央 来往的人多匆忙
Deng chu shang wei yang lai wang de ren duo cong mang
我不要太紧张 和别人一模样
Wo bu yao tai jin zhang he bie ren yi mo yang
但是你对我望 两只眼睛大又亮
Dan shi ni dui wo wang liang zhi yan jing da you liang
我开始失去了主张
Wo kai shi shi qu liao zhu zhang

*
风吹得路好长 一颗心晃呀晃
Feng chui de lu hao chang yi ke xin huang ya huang
多想找人陪我逛 累了睡在马路上
Duo xiang zhao ren pei wo guang lei liao shui zai ma lu shang
表面上很倔强 其实内心一团糟
Biao mian shang hen jue qiang qi shi nei xin yi tuan zao
怕自己爱像太阳
Pa zi ji ai xiang tai yang

**
(Hey let's go)
胸中藏著一把火
Xiong zhong cang zhu yi ba huo
(Dancing in the night)
这种日子不好过
Zhe zhong ri zi bu hao guo
把承诺交给你 把微笑当作信
Ba cheng nuo jiao gei ni ba wei xiao dang zuo xin
却怎么也抓不住你
Que zen me ye zhua bu zhu ni

***
对你爱爱爱不完
Dui ni ai ai ai bu wan
我可以天天月月年年到永远
Wo ke yi tian tian yue yue nian nian dao yong yuan
So we love love love tonight
不愿意丝丝点点些些去面对
Bu yuan yi si si dian dian xie xie qu mian dui
对你爱爱爱不完
Dui ni ai ai ai bu wan
相爱原本总是这么难
Xiang ai yuan ben zong shi zhe me nan

Repeat *
Repeat **
Repeat *** x3

Featured Post

Chang Ho-chirl 张镐哲 - Zai Hui Dao Cong Qian 再回到从前【Kembali Kemasa Lalu Lagi/ Returned to the Past Again】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

Chang Ho-chirl 张镐哲 - Zai Hui Dao Cong Qian 再回到从前【Kembali Kemasa Lalu Lagi/ Returned to the Past Again】[Pinyin,English,Indonesian Translati...