Ads

Richie Ren 任贤齐 - Ta Yao Wo Ta Bu Ai Wo 她要我 她不爱我【She Wants Me, But She Doesn't Love Me】Richie Ren 任贤齐 - Ta Yao Wo Ta Bu Ai Wo 她要我 她不爱我【She Wants Me, But She Doesn't Love Me】

作词:潘协庆
作曲:潘协庆
编曲:洪信杰

够清楚了 完全明白了 
Gòu qīngchǔle wánquán míngbáile
It's clear enough, I completely understand
Sudah cukup jelas, aku benar-benar sudah mengerti

我知道该怎么做了
Wǒ zhīdào gāi zěnme zuòle
I know how it should be done
Aku sudah tahu apa yang harus dilakukan

那也没什么 现在我伤心 
Nà yě méishénme xiànzài wǒ shāngxīn
That's nothing, now I'm broken hearted
Juga bukan apa-apa, sekarang aku patah hati

只是气自己太傻了
Zhǐshì qì zìjǐ tài shǎle
I was just too foolish before
Hanya saja aku sendiri yang terlalu bodoh

喔 也许离开是对的 
ō yěxǔ líkāi shì duì de
Oh, perhaps leaving is right
Oh, mungkin meninggalkan adalah keputusan yang tepat

也许一开始我就错了
Yěxǔ yī kāishǐ wǒ jiù cuòle
Or perhaps beginning I was wrong
Atau mungkin sejak awal aku sudah salah

也许我真正最想要的 
Yěxǔ wǒ zhēnzhèng zuì xiǎng yào de
Perhaps I truly want
Mungkin yang benar-benar aku inginkan

也不是他能给的
Yě bùshì tā néng gěi de
Also what she can't give
Juga apa yang tidak bisa dia berikan

她要我 她不爱我 
Tā yào wǒ tā bù ài wǒ
She wants me, but she doesn't love me
Dia menginginkanku, tapi dia tidak mencintaiku

她要自由 却怕寂寞
Tā yào zìyóu què pà jìmò
She wants to be free, but is afraid to be lonely
Dia ingin bebas, tapi takut kesepian

反正我给什么都不对 
Fǎnzhèng wǒ gěi shénme dōu bùduì
In any case I give everything wrongly
Dalam hal apapun yang aku berikan semuanya salah

还不够填饱她的胃
Hái bùgòu tián bǎo tā de wèi
It's still not enough to fill her stomach
Masih belum cukup untuk mengisi perutnya

她让我觉得自己像个累赘
Tā ràng wǒ juédé zìjǐ xiàng gè léizhui
She let me feel like a burden
Dia membuatku merasa diri sendiri seperti sebuah beban

够清楚了 完全明白了 
Gòu qīngchǔle wánquán míngbáile
It's clear enough, I completely understand
Sudah cukup jelas, aku benar-benar sudah mengerti

我知道该怎么做了
Wǒ zhīdào gāi zěnme zuòle
I know how it should be done
Aku sudah tahu apa yang harus dilakukan

那也没什么 现在我伤心 
Nà yě méishénme xiànzài wǒ shāngxīn
That's nothing, now I'm broken hearted
Juga bukan apa-apa, sekarang aku patah hati

只是气自己太傻了
Zhǐshì qì zìjǐ tài shǎle
I was just too foolish before
Hanya saja aku sendiri yang terlalu bodoh

喔 也许离开是对的 
ō yěxǔ líkāi shì duì de
Oh, perhaps leaving is right
Oh, mungkin meninggalkan adalah keputusan yang tepat

也许一开始我就错了
Yěxǔ yī kāishǐ wǒ jiù cuòle
Or perhaps beginning I was wrong
Atau mungkin sejak awal aku sudah salah

也许我真正最想要的 
Yěxǔ wǒ zhēnzhèng zuì xiǎng yào de
Perhaps I truly want
Mungkin yang benar-benar aku inginkan

也不是他能给的
Yě bùshì tā néng gěi de
Also what she can't give
Juga apa yang tidak bisa dia berikan

她要我 她不爱我 
Tā yào wǒ tā bù ài wǒ
She wants me, but she doesn't love me
Dia menginginkanku, tapi dia tidak mencintaiku

她懂得要求 却不懂把握
Tā dǒngdé yāoqiú què bù dǒng bǎwò
She understands asking but doesn't understand assurance
Dia mengerti meminta tetapi tidak mengerti jaminan

她似乎什么都不在乎 
Tā sìhū shénme dōu bùzàihū
It seems she doesn't care about anything
Sepertinya dia tidak peduli tentang apapun

对我的付出从不屑一顾
Duì wǒ de fùchū cóng bùxiè yī gù
My sacrifice never reduced
Terhadap pengorbananku yang tidak pernah berkurang

她没有伤我 
Tā méiyǒu shāng wǒ
She hasn't hurt me
Dia tidak menyakitiku

只是我自己太软弱
Zhǐshì wǒ zìjǐ tài ruǎnruò
It's just I am too weak
Hanya saja aku sendiri yang terlalu lemah

她要我 她不爱我 
Tā yào wǒ tā bù ài wǒ
She wants me, but she doesn't love me
Dia menginginkanku, tapi dia tidak mencintaiku

她要自由 却怕寂寞
Tā yào zìyóu què pà jìmò
She wants to be free, but is afraid to be lonely
Dia ingin bebas, tapi takut kesepian

反正我给什么都不对 
Fǎnzhèng wǒ gěi shénme dōu bùduì
In any case I give everything wrongly
Dalam hal apapun yang aku berikan semuanya salah

还不够填饱她的胃
Hái bùgòu tián bǎo tā de wèi
It's still not enough to fill her stomach
Masih belum cukup untuk mengisi perutnya

她让我觉得自己像个累赘
Tā ràng wǒ juédé zìjǐ xiàng gè léizhui
She let me feel like a burden
Dia membuatku merasa diri sendiri seperti sebuah beban

她要我 她不爱我 
Tā yào wǒ tā bù ài wǒ
She wants me, but she doesn't love me
Dia menginginkanku, tapi dia tidak mencintaiku

她懂得要求 却不懂把握
Tā dǒngdé yāoqiú què bù dǒng bǎwò
She understands asking but doesn't understand assurance
Dia mengerti meminta tetapi tidak mengerti jaminan

她似乎什么都不在乎 
Tā sìhū shénme dōu bùzàihū
It seems she doesn't care about anything
Sepertinya dia tidak peduli tentang apapun

对我的付出从不屑一顾
Duì wǒ de fùchū cóng bùxiè yī gù
My sacrifice never reduced
Terhadap pengorbananku yang tidak pernah berkurang

她没有伤我 
Tā méiyǒu shāng wǒ
She hasn't hurt me
Dia tidak menyakitiku

只是我自己太软弱
Zhǐshì wǒ zìjǐ tài ruǎnruò
It's just I am too weak
Hanya saja aku sendiri yang terlalu lemah

Download Mp3/ Mp4:
Grup WhatsApp Music Choice 音乐选择
https://chat.whatsapp.com/5WSlSQml0La0Sl7hVPAhbn

Telegram Music Choice 音乐选择
https://t.me/Music_choice1

Video Lainya kunjungi di YouTube
Music Choice 音乐选择
https://www.youtube.com/c/MusicChoice音乐选择

Website
http://www.Lyricpinyin.com

Request Song To
Music Choice Club
https://www.facebook.com/Musicchoiceclub/