Ads

Feng Ti Mo 冯提莫 - Bu Shi Gu Yi 不是故意【Tidak Sengaja/ Unintentional】[Pinyin,English,Indonesian Translation]Feng Ti Mo 冯提莫 - Bu Shi Gu Yi 不是故意【Tidak Sengaja/ Unintentional】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

作词:林怡凤
作曲:刘永辉

我以为恶梦 不会一直缠着我
Wǒ yǐwéi è mèng bù huì yīzhí chánzhe wǒ
I thought nightmares wouldn't haunt me all the time
Ku pikir mimpi buruk tidak akan menghantuiku sepanjang waktu

我以为头痛 闭上眼就痊愈了
Wǒ yǐwéi tóutòng bì shàng yǎn jiù quányùle
I thought my headache would heal when I closed my eyes
Ku pikir sakit kepala akan sembuh ketika aku menutup mata

我只听 你爱听的歌
Wǒ zhǐ tīng nǐ ài tīng de gē
I only listen to your favorite songs
Aku hanya ingin mendengar lagu-lagu favoritmu

我只做 你的朋友
Wǒ zhǐ zuò nǐ de péngyǒu
And I'll only be your friend
Dan aku hanya ingin menjadi temanmu

我变得沉默 伤心也不愿开口
Wǒ biàn dé chénmò shāngxīn yě bù yuàn kāikǒu
I became silent and sad and didn't want to talk
Aku terdiam dan bersedih juga tidak ingin berbicara

我变了好多 是否更靠近你呢
Wǒ biànle hǎoduō shìfǒu gèng kàojìn nǐ ne
I've changed so much is it closer to you
Aku sudah banyak berubah, apakah sudah lebih dekat denganmu?

等一个 固执的如果
Děng yīgè gùzhí de rúguǒ
Wait for a stubborn if
Menunggu keras kepala jika

如果你懂我为什么就够了
Rúguǒ nǐ dǒng wǒ wèishéme jiù gòule
If you know what I'm doing, that's enough
Jika kau mengerti apa yang ku lakukan, itu sudah cukup

你别担心 我不怕一个人站在雨里
Nǐ bié dānxīn wǒ bùpà yīgè rén zhàn zài yǔ lǐ
Don't worry, I'm not afraid to stand alone in the rain
Kau jangan khawatir, aku tidak takut berdiri sendiri di tengah hujan

除了你 我找不到能快乐的意义
Chúle nǐ wǒ zhǎo bù dào néng kuàilè de yìyì
I can't find the meaning to be happy but you
Selain dirimu, aku tidak dapat menemukan arti untuk bahagia

眼泪 带给你的压力太清晰
Yǎnlèi dài gěi nǐ de yālì tài qīngxī
The pressure on your tears is too clear
Tekanan pada air matamu terlalu jelas

我真的不是故意
Wǒ zhēn de bùshì gùyì
I really didn't mean to
Aku benar-benar tidak bermaksud begitu(tidak sengaja)

不是故意 让自己变得不再像自己
Bùshì gùyì ràng zìjǐ biàn dé bù zài xiàng zìjǐ
I didn't mean to make myself no longer like myself
Aku tidak bermaksud untuk membuat diriku tidak lagi seperti diriku

为了你 拼命想拿一百分而努力
Wèile nǐ pīnmìng xiǎng ná yībǎi fēn ér nǔlì
Trying to get 100 points for your hard work
Demi dirimu, aku berusaha untuk mendapatkan nilai 100

你却 离我越来越远的距离
Nǐ què lí wǒ yuè lái yuè yuǎn de jùlí
And you're far away from me
Tapi kau malah pergi semakin menjauh dariku

直到我失去你
Zhídào wǒ shīqù nǐ
Till I Lose You
Hingga aku kehilanganmu

♫Music♫

我变得沉默 伤心也不愿开口
Wǒ biàn dé chénmò shāngxīn yě bù yuàn kāikǒu
I became silent and sad and didn't want to talk
Aku terdiam dan sedih juga tidak ingin berbicara

我变了好多 是否更靠近你呢
Wǒ biànle hǎoduō shìfǒu gèng kàojìn nǐ ne
I've changed so much is it closer to you
Aku sudah banyak berubah, apakah sudah lebih dekat denganmu?

等一个 固执的如果
Děng yīgè gùzhí de rúguǒ
Wait for a stubborn if
Menunggu keras kepala jika

如果你懂我为什么就够了
Rúguǒ nǐ dǒng wǒ wèishéme jiù gòule
If you know what I'm doing, that's enough
Jika kau mengerti apa yang ku lakukan, itu sudah cukup

你别担心 我不怕一个人站在雨里
Nǐ bié dānxīn wǒ bùpà yīgè rén zhàn zài yǔ lǐ
Don't worry, I'm not afraid to stand alone in the rain
Kau jangan khawatir, aku tidak takut berdiri sendiri di tengah hujan

除了你 我找不到能快乐的意义
Chúle nǐ wǒ zhǎo bù dào néng kuàilè de yìyì
I can't find the meaning to be happy but you
Selain dirimu, aku tidak dapat menemukan arti untuk bahagia

眼泪 带给你的压力太清晰
Yǎnlèi dài gěi nǐ de yālì tài qīngxī
The pressure on your tears is too clear
Tekanan pada air matamu terlalu jelas

我真的不是故意
Wǒ zhēn de bùshì gùyì
I really didn't mean to
Aku benar-benar tidak bermaksud begitu(tidak sengaja)

不是故意 让自己变得不再像自己
Bùshì gùyì ràng zìjǐ biàn dé bù zài xiàng zìjǐ
I didn't mean to make myself no longer like myself
Aku tidak bermaksud untuk membuat diriku tidak lagi seperti diriku

为了你 拼命想拿一百分而努力
Wèile nǐ pīnmìng xiǎng ná yībǎi fēn ér nǔlì
Trying to get 100 points for your hard work
Demi dirimu, aku berusaha mendapatkan nilai 100

你却 离我越来越远的距离
Nǐ què lí wǒ yuè lái yuè yuǎn de jùlí
And you're far away from me
Tapi kau malah pergi semakin menjauh dariku

直到我失去你
Zhídào wǒ shīqù nǐ
Till I Lose You
Hingga aku kehilanganmu

你别担心 我不怕一个人站在雨里
Nǐ bié dānxīn wǒ bùpà yīgè rén zhàn zài yǔ lǐ
Don't worry, I'm not afraid to stand alone in the rain
Kau jangan khawatir, aku tidak takut berdiri sendiri di tengah hujan

除了你 我找不到能快乐的意义
Chúle nǐ wǒ zhǎo bù dào néng kuàilè de yìyì
I can't find the meaning to be happy but you
Selain dirimu, aku tidak dapat menemukan arti untuk bahagia

眼泪 带给你的压力太清晰
Yǎnlèi dài gěi nǐ de yālì tài qīngxī
The pressure on your tears is too clear
Tekanan pada air matamu terlalu jelas

我真的不是故意
Wǒ zhēn de bùshì gùyì
I really didn't mean to
Aku benar-benar tidak bermaksud begitu

不是故意 让自己变得不再像自己
Bùshì gùyì ràng zìjǐ biàn dé bù zài xiàng zìjǐ
I didn't mean to make myself no longer like myself
Aku tidak bermaksud untuk membuat diriku tidak lagi seperti diriku

为了你 拼命想拿一百分而努力
Wèile nǐ pīnmìng xiǎng ná yībǎi fēn ér nǔlì
Trying to get 100 points for your hard work
Demi dirimu, aku berusaha mendapatkan nilai 100

你却 离我越来越远的距离
Nǐ què lí wǒ yuè lái yuè yuǎn de jùlí
And you're far away from me
Tapi kau malah pergi semakin menjauh dariku

直到我失去你
Zhídào wǒ shīqù nǐ
Till I Lose You
Hingga aku kehilanganmu

真的不是故意
Zhēn de bùshì gùyì
I really didn't mean to
Aku benar-benar tidak bermaksud begitu(tidak sengaja)
------------------------------------------------------------------------------------------------

歌词 Lyrics:

BY2

不是故意

作词:林怡凤
作曲:刘永辉

我以为恶梦 不会一直缠着我
我以为头痛 闭上眼就痊愈了
我只听 你爱听的歌
我只做 你的朋友

我变得沉默 伤心也不愿开口
我变了好多 是否更靠近你呢
等一个 固执的如果
如果你懂我为什么就够了

你别担心 我不怕一个人站在雨里
除了你 我找不到能快乐的意义
眼泪 带给你的压力太清晰
我真的不是故意

不是故意 让自己变得不再像自己
为了你 拼命想拿一百分而努力
你却 离我越来越远的距离
直到我失去你

我变得沉默 伤心也不愿开口
我变了好多 是否更靠近你呢
等一个 固执的如果
如果你懂我为什么就够了

你别担心 我不怕一个人站在雨里
除了你 我找不到能快乐的意义
眼泪 带给你的压力太清晰
我真的不是故意

不是故意 让自己变得不再像自己
为了你 拼命想拿一百分而努力
你却 离我越来越远的距离
直到我失去你

你别担心 我不怕一个人站在雨里
除了你 我找不到能快乐的意义
眼泪 带给你的压力太清晰
我真的不是故意

不是故意 让自己变得不再像自己
为了你 拼命想拿一百分而努力
你却 离我越来越远的距离
直到我失去你

真的不是故意

Download Mp3/ Mp4:


Grup WhatsApp Music Choice 音乐选择
https://chat.whatsapp.com/5WSlSQml0La0Sl7hVPAhbn

Telegram Music Choice 音乐选择
https://t.me/Music_choice1

Video Lainya kunjungi di YouTube
Music Choice 音乐选择
https://www.youtube.com/channel/UCEGzyeBb8vcdGtUdrzR75gg

Website
http://www.Lyricpinyin.com

Request Song To
Music Choice Club
https://www.facebook.com/Musicchoiceclub/