Ads

A-Lin - You Yi Zhong Bei Shang 有一种悲伤【Semacam Kesedihan/ A Kind of Sorrow】[Pinyin,English,Indonesian Translation]A-Lin - You Yi Zhong Bei Shang 有一种悲伤【Semacam Kesedihan/ A Kind of Sorrow】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

作词:林孝谦
作曲:张简君伟
编曲:张晁毓

我不羡慕 太阳
Wǒ bù xiànmù tàiyáng
I don't envy the sun
Aku tidak iri dengan matahari

照不亮你 过往
Zhào bù liàng nǐ guòwǎng
Which can't light up your past
Yang tidak bisa menerangi masa lalumu

有些黑暗 我们 都一样
Yǒuxiē hēi'àn wǒmen dōu yīyàng
There's some darkness, we are all the same
Ada beberapa kegelapan, kita semua sama

我太嫉妒 时光
Wǒ tài jídù shíguāng
I'm jealous of time
Aku sangat cemburu waktu

能离开的 大方
Néng líkāi de dàfāng
That can leave moments so easily
Bisa begitu mudah meninggalkan momen 

不用开口 也就无需躲藏
Bùyòng kāikǒu yě jiù wúxū duǒcáng
Don't need to say and don't need to hide
Tidak perlu bicara juga tidak perlu bersembunyi

有一种悲伤
Yǒuyī zhǒng bēishāng
There's a kind of sadness
Ada semacam kesedihan

是你的名字停留在我的过往
Shì nǐ de míngzì tíngliú zài wǒ de guòwǎng
Which is your name stuck in my past
Yang mana namamu terjebak di masa lalu ku

陪伴我呼吸 决定我微笑模样
Péibàn wǒ hūxī juédìng wǒ wéixiào moyàng
It accompanies my breath, and it determines the way I smile
Menyertai napasku, dan menentukan caraku tersenyum

无法遗忘
Wúfǎ yíwàng
Unable to forget
Tidak bisa melupakan

有一种悲伤
Yǒuyī zhǒng bēishāng
There's a kind of sadness
Ada semacam kesedihan

是笑着与你分开 思念却背对背张望
Shì xiàozhe yǔ nǐ fēnkāi sīniàn què bèiduìbèi zhāngwàng
Which is smiling while leaving you, but thoughts of missing you is back facing you
Yang tersenyum saat meninggalkanmu, tetapi pikiran untuk merindukanmu kembali menghadapmu

剩下倔强 剩下合照一张
Shèng xià juéjiàng shèng xià hézhào yī zhāng
What remains is a photo together
Yang tersisa adalah foto bersama

Oh~ Oh~

成为彼此的路 多向往 怎会失去方向
Chéngwéi bǐcǐ de lù duō xiàngwǎng zěn huì shīqù fāngxiàng
Becoming each others path, but losing the direction
Menjadi satu sama lain jalan, tapi kehilangan arah

有一种悲伤Oh~
Yǒuyī zhǒng bēishāng Oh~
There's a kind of sadness Oh~
Ada semacam kesedihan Oh~

留在我过往 无法遗忘Oh~
Liú zài wǒ guòwǎng wúfǎ yíwàng Oh~
That stays with my past, unable to forget Oh~
Itu tetap dengan masa laluku, tidak bisa melupakan Oh~

有一种悲伤
Yǒuyī zhǒng bēishāng
There's a kind of sadness
Ada semacam kesedihan

是你义无反顾 让爱成为 我身上的光
Shì nǐ yìwú fǎngù ràng ài chéngwéi wǒ shēnshang de guāng
Which is you unconditionally let love become the light in me
Yang mana kau tanpa syarat membiarkan cinta menjadi cahaya dalam diriku

给我温暖 却不准我遗忘
Gěi wǒ wēnnuǎn què bù zhǔn wǒ yíwàng
Giving me warmth but not letting me forget
Memberiku kehangatan tetapi tidak membiarkanku melupakan

有一种悲伤
Yǒuyī zhǒng bēishāng
There's a kind of sadness
Ada semacam kesedihan

不想要与你分开 思念才背对背张望
Bùxiǎng yào yǔ nǐ fēnkāi sīniàn cái bèiduìbèi zhāngwàng
Not wanting to be apart from you, but but the memories continue to linger
Tidak ingin terpisah darimu, tetapi ingatan itu terus tertinggal

你是所有 你是合照一张
Nǐ shì suǒyǒu nǐ shì hézhào yī zhāng
You are just a photo of us together
Kau hanyalah foto kita bersama
------------------------------------------------------------------------------------------------

歌词 Lyrics:

A-Lin

有一种悲伤

电影 比悲伤更悲伤的故事 主题曲

作词:林孝谦
作曲:张简君伟
编曲:张晁毓

我不羡慕 太阳
照不亮你 过往
有些黑暗 我们 都一样

我太嫉妒 时光
能离开的 大方
不用开口 也就无需躲藏

有一种悲伤
是你的名字停留在我的过往
陪伴我呼吸 决定我微笑模样
无法遗忘

有一种悲伤
是笑着与你分开 思念却背对背张望
剩下倔强 剩下合照一张

Oh~ Oh~
成为彼此的路 多向往 怎会失去方向?

有一种悲伤Oh~
留在我过往 无法遗忘Oh~

有一种悲伤
是你义无反顾 让爱成为 我身上的光
给我温暖 却不准我遗忘

有一种悲伤
不想要与你分开 思念才背对背张望
你是所有 你是合照一张

Download Mp3/ Mp4:


Grup WhatsApp Music Choice 音乐选择
https://chat.whatsapp.com/HZnPaDEK4js3pOHgupZ7tf

Telegram Music Choice 音乐选择
https://t.me/Music_choice1

Video Lainya kunjungi di YouTube
Music Choice 音乐选择
https://www.youtube.com/channel/UCEGzyeBb8vcdGtUdrzR75gg

Website
http://www.Lyricpinyin.com

Request Song To
Music Choice 音乐选择
https://www.facebook.com/Musicchoiceclub/