Ads

Anji - Menunggu Kamu/ Waiting for you【Deng Ni 等你】[Pinyin,English,Indonesian Translation]Anji - Menunggu Kamu/ Waiting for you【等你】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

Ku selalu mencoba
I always try
我总是不断尝试
Wǒ zǒng shì bùduàn chángshì

Untuk menguatkan hati
To strengthen the heart
强化我的心
Qiánghuà wǒ de xīn

Dari kamu yang belum juga kembali
For you that haven't come back yet
来自仍还没回来的你
Láizì réng hái méi huílái de nǐ

Ada satu keyakinan
There is one belief
有一个信念
Yǒu yīgè xìnniàn

Yang membuatku bertahan
That made me keep standing
让我持续向前
Ràng wǒ chíxù xiàng qián

Penantian ini kan terbayar pasti
This will be paid off
这样的等待一定会有回报
Zhèyàng de děngdài yīdìng huì yǒu huíbào

Lihat aku sayang
Look at me love
看着我 亲爱的
Kànzhe wǒ qīn'ài de

Yang sudah berjuang
Who are already struggling
已经奋斗完的你
Yǐjīng fèndòu wán de nǐ

Menunggumu datang
Waiting for you to come
等待你的到来
Děngdài nǐ de dàolái

Menjemputmu pulang
Pick you up to go home
送你回家
Sòng nǐ huí jiā

Ingat slalu sayang
Remember always love
永远记得 亲爱的
Yǒngyuǎn jìdé qīn'ài de

Hati ku kau genggam
My heart that you handled
你握住我的心
Nǐ wò zhù wǒ de xīn

Aku tak kan pergi
I would not go
我将不前去
Wǒ jiāng bù qián qù

Menunggu kamu di sini
Waiting for you here
在这里等待你
Zài zhèlǐ děngdài nǐ

Tetap di sini
Stay here
永远待在这里
Yǒngyuǎn dài zài zhèlǐ

Jika bukan kepadamu
If not to you
如果不是给你
Rúguǒ bùshì gěi nǐ

Aku tidak tau lagi
I don't know anymore
我再次不知道
Wǒ zàicì bù zhīdào

Pada siapa rindu ini kan ku beri
On whom this miss feeling i would like to give
给那我思念的谁
Gěi nà wǒ sīniàn de shéi

Pada siapa rindu ini kan ku beri, ooh
On whom this miss feeling i would like to give, ooh
给那我思念的谁 噢
Gěi nà wǒ sīniàn de shéi ō

Lihat aku sayang
Look at me love
看着我 亲爱的
Kànzhe wǒ qīn'ài de

Yang sudah berjuang
Who are already struggling
已经奋斗完的你
Yǐjīng fèndòu wán de nǐ

Menunggumu datang
Waiting for you to come
等待你的到来
Děngdài nǐ de dàolái

Menjemputmu pulang
Pick you up to go home
送你回家
Sòng nǐ huí jiā

Ingat slalu sayang
Remember always love
永远记得 亲爱的
Yǒngyuǎn jìdé qīn'ài de

Hati ku kau genggam
My heart that you handled
你握住我的心
Nǐ wò zhù wǒ de xīn

Aku tak kan pergi
I would not go
我将不前去
Wǒ jiāng bù qián qù

Menunggu kamu di sini
Waiting for you here
在这里等待你
Zài zhèlǐ děngdài nǐ

Disini
Here
在这里
Zài zhèlǐ

Lihat aku sayang
Look at me love
看着我 亲爱的
Kànzhe wǒ qīn'ài de

Yang sudah berjuang
Who are already struggling
已经奋斗完的你
Yǐjīng fèndòu wán de nǐ

Menunggumu datang
Waiting for you to come
等待你的到来
Děngdài nǐ de dàolái

Menjemputmu pulang
Pick you up to go home
送你回家
Sòng nǐ huí jiā

Ingat slalu sayang
Remember always love
永远记得 亲爱的
Yǒngyuǎn jìdé qīn'ài de

Hati ku kau genggam
My heart that you handled
你握住我的心
Nǐ wò zhù wǒ de xīn

Aku tak kan pergi
I would not go
我将不前去
Wǒ jiāng bù qián qù

Aku tak kan pergi
I would not go
我将不前去
Wǒ jiāng bù qián qù

Menunggu kamu di sini
Waiting for you here
在这里等待你
Zài zhèlǐ děngdài nǐ

------------------------------------------------------------------------------------------------

歌词 Lyrics:

Anji

Menunggu Kamu

Ku selalu mencoba
Untuk menguatkan hati
Dari kamu yang belum juga kembali
Ada satu keyakinan
Yang membuatku bertahan
Penantian ini kan terbayar pasti
Lihat aku sayang
Yang sudah berjuang
Menunggumu datang
Menjemputmu pulang
Ingat slalu sayang
Hati ku kau genggam
Aku tak kan pergi
Menunggu kamu di sini
Tetap di sini
Jika bukan kepadamu
Aku tidak tau lagi
Pada siapa rindu ini kan ku beri
Pada siapa rindu ini kan ku beri, ooh
Lihat aku sayang
Yang sudah berjuang
Menunggumu datang
Menjemputmu pulang
Ingat slalu sayang
Hati ku kau genggam
Aku tak kan pergi
Menunggu kamu di sini
Disini
Lihat aku sayang
Sudah berjuang
Menunggumu datang
Menjemputmu pulang
Ingat slalu sayang
Hati ku kau genggam
Aku tak kan pergi
Aku tak kan pergi
Menunggu kamu di sini

Download Mp3/ Mp4: