Ads

Chyi Yu 齐豫 - Gan Lan Shu 橄榄树【Pohon Zaitun/ Olive Tree】[Pinyin,English,Indonesian Translation]


Chyi Yu 齐豫 - Gan Lan Shu 橄榄树【Pohon Zaitun/ Olive Tree】[Pinyin,English,Indonesian Translation]

作词:三毛
作曲:李泰祥

不要问我从哪里来 
Bùyào wèn wǒ cóng nǎlǐ lái
Do not ask where I come from
Jangan bertanya dari mana aku berasal

我的故乡在远方
Wǒ de gùxiāng zài yuǎnfāng
My hometown lies far away
Kampung halamanku berada di tempat yang jauh

为什么流浪 
Wèishéme liúlàng
Why do I wander on?
Mengapa aku mengembara?

流浪远方 
Liúlàng yuǎnfāng
Wandering in distant lands
Mengembara di tempat yang jauh

流浪
Liúlàng
I wander on
Ku mengembara

为了天空飞翔的小鸟 
Wèile tiānkōng fēixiáng de xiǎo niǎo
For the birds that wheel in the sky
Untuk burung-burung yang berputar di langit

为了山间轻流的小溪
Wèile shān jiān qīng liú de xiǎo xī
For the brooks that flow in the valleys
Untuk aliran sungai yang mengalir di lembah

为了宽阔的草原 
Wèile kuānkuò de cǎoyuán
And for the vast green meadows
Dan untuk padang rumput hijau yang luas

流浪远方 
Liúlàng yuǎnfāng
Wandering in distant lands
Mengembara di tempat yang jauh

流浪
Liúlàng
I wander on
Ku mengembara

还有还有 
Hái yǒu hái yǒu
And also, and also
Dan juga, dan juga

为了梦中的橄榄树 橄榄树
Wèile mèng zhōng de gǎnlǎn shù gǎnlǎn shù
For my dream-spun olive tree, olive tree
Untuk pohon zaitun impianku, pohon zaitun

不要问我从哪里来 
Bùyào wèn wǒ cóng nǎlǐ lái
Do not ask where I come from
Jangan bertanya dari mana ku berasal

我的故乡在远方
Wǒ de gùxiāng zài yuǎnfāng
My hometown lies far away
Kampung halamanku berada di tempat yang jauh

为什么流浪 
Wèishéme liúlàng
Why do I wander on?
Mengapa aku mengembara?

为什么流浪 远方
Wèishéme liúlàng yuǎnfāng
Why do I wander on In distant lands?
Mengapa aku mengembara di tempat yang jauh?

为了我梦中的橄榄树
Wèile wǒ mèng zhōng de gǎnlǎn shù
For my dream-spun olive tree
Untuk pohon zaitun impianku

不要问我从哪里来 
Bùyào wèn wǒ cóng nǎlǐ lái
Do not ask where I come from
Jangan bertanya dari mana ku berasal

我的故乡在远方
Wǒ de gùxiāng zài yuǎnfāng
My hometown lies far away
Kampung halamanku berada di tempat yang jauh

为什么流浪 
Wèishéme liúlàng
Why do I wander on?
Mengapa aku mengembara?

流浪远方 
Liúlàng yuǎnfāng
Wandering in distant lands
Mengembara di tempat yang jauh

流浪
Liúlàng
I wander on
Ku mengembara
------------------------------------------------------------------------------------------------

歌词 Lyrics:

齐豫

橄榄树
 
 
作词:三毛
作曲:李泰祥

不要问我从哪里来 我的故乡在远方
为什么流浪 流浪远方 流浪
为了天空飞翔的小鸟 为了山间轻流的小溪
为了宽阔的草原 流浪远方 流浪
还有还有 为了梦中的橄榄树 橄榄树
不要问我从哪里来 我的故乡在远方
为什么流浪 为什么流浪 远方
为了我 梦中的橄榄树
不要问我从哪里来 我的故乡在远方
为什么流浪 流浪远方 流浪


Download Mp3/ Mp4:


Telegram Music Choice 音乐选择
https://t.me/Music_choice1

Website
http://www.Lyricpinyin.com

Request Song To
Music Choice Club
https://www.facebook.com/Musicchoiceclub/