Ads

Kalimat Harian Bahasa Mandarin

Kalimat Harian Bahasa Mandarin/ Chinese Daily Sentences


Kali ini mimin akan memberikan contoh beberapa kalimat yang sering digunakan sehari hari dalam bahasa Mandarin  :

1.保重,再见.
Bǎozhòng, zàijiàn.
Take care, goodbye.
Jaga diri,sampai jumpa.

2.能見到你太開心了.
So happy to see you.
Néngjiàn dào nǐ tài kāixīnle.
Sangat senang bisa bertemu denganmu.

3.谢谢!祝你好运. 
Xièxiè! Zhù nǐ hǎoyùn.
Thank you! good luck.
Terimakasih,semoga kamu sukses.

4.刚才真的不好意思.
Gāngcái zhēn de bù hǎoyìsi.
I was really embarrassed just now.
Tadi sungguh maaf/ tidak enak hati.

5.想到什么就直接说吧!
Xiǎng dào shénme jiù zhíjiē shuō ba!
Just say what you think of it!
Katakan saja apa yang kamu pikirkan!

6.再一个小时,我会到了.
Zài yīgè xiǎoshí, wǒ huì dàole.
In an hour, I will be there.
Satu jam lagi, aku akan sampai .

7.我应该去打个招呼
Wǒ yīnggāi qù dǎ gè zhāohū.
I should go say hello.
Aku seharusnya pergi menyapa.

8.明白我的意思吗?
Míngbái wǒ de yìsi ma?
Do you understand me?
Apa kamu mengerti maksudku?

9.不急着回答,你先考虑看看.
 Bù jí zhe huí dá, nǐ xiān kǎo lǜ kàn kàn.
Don't rush to answer, you first consider it.
Tidak usah terburu-buru menjawabnya, kamu pertimbangkan dulu.

10.我假装不认识你
Wǒ jiǎzhuāng bù rènshi nǐ.
I pretend not to know you.
Aku pura-pura tidak mengenalmu.

11.我听不懂,你在说什么?
Wǒ tīng bù dǒng, nǐ zài shuō shénme?
I don't understand, what you're saying?
Aku tak mengerti, kamu sedang bicara apa?

12.听起来,很难听的啦!
Tīng qǐlái, hěn nántīng de la!
It sounds very difficult to listen to it!
Kedengarannya, sungguh tak enak didengar!

13.我看起来胖吗?
Wǒ kàn qǐlái pàng ma?
Do I look fat?
Apakah aku kelihatan gemuk ?

14.对不起 ! 我差点咬断你的手.
Duìbùqǐ! Wǒ chà diǎn yǎo duàn nǐ de shǒu.
Sorry! I almost snapped your hand.
Maaf! Aku hampir saja menggigit putus tanganmu.

15.我该道歉,我反应过头了.
Wǒ gāi dào qiàn, wǒ fǎn yìng guòtóule.
I should apologize, I overreacted.
Aku harus minta maaf, Aku bereaksi berlebihan.

16.不要问这么一大堆问题.
Bùyào wèn zhème yī dà duī wèntí.
Don't ask so many questions.
Jangan tanya begitu banyak pertanyaan.

17.要不要握紧我的手?要,好 !
 Yào bùyào wò jǐn wǒ de shǒu ? Yào, hǎo!
Do you want to hold my hand? Yes, good!
Mau menggenggam erat tanganku tidak ? Yeah ,OK.

18.你要注意听我说话 , 不准你跟我说话.
Nǐ yào zhùyì tīng wǒ shuō huà, bì zuǐ! bù zhǔn nǐ gēn wǒ shuōhuà.
You have to listen to me, you are not allowed to talk to me.
Kamu harus memperhatikanku berbicara, kamu tidak diizinkan untuk berbicara denganku.

19.不说话也没有关系,请你让我把话说完.
It doesn't matter if you don't speak, please let me finish speaking.
Tidak bicara juga tidak apa-apa, tolong biarkan aku bicara sampai selesai.

20.你忘了我.
Nǐ wàngle wǒ.
You forgot about me.
Kamu telah melupakan aku.

21.我怕失去你.
Wǒ pà shīqù nǐ.
I am afraid to lose you.
Aku takut kehilanganmu.

22.你很久不回家.
Nǐ hěnjiǔ bù huí jiā.
You won't go home for a long time.
Kamu lama tidak pulang kerumah.

23.你不知道路回家吗 ?
Nǐ bùzhī dàolù huí jiā ma?
Don't you know the way home?
Apakah kamu tidak tahu jalan untuk pulang kerumah ?

24.时间不早,不要再玩了.
Shíjiān bù zǎo, bùyào zài wánle.
The time is late, don't play anymore.
Waktunya sudah sore, jangan bermain lagi.

25.快回家吃晚餐.
Kuài huí jiā chī wǎncān.
Hurry home for dinner.
Cepat pulang kerumah makan malam.

26.妈妈已经煮好了.
Māmā yǐjīng zhǔ hǎole.
Mom has cooked it.
Ibu telah selesai memasak.

27.去叫爸爸来吃饭.
Qù jiào bàba lái chīfàn.
Go ask Dad to come for dinner.
Pergi panggil ayah kemari untuk makan.

28.爸爸还在洗澡,爸爸叫我们先吃饭呀 !
Bàba hái zài xǐzǎo, bàba jiào wǒmen xiān chīfàn ya !
Dad is still taking a shower, Dad told us to eat first!
Ayah masih mandi,ayah suruh kita makan duluan.

29.好吧!我们先吃吧!
Hǎo ba! Wǒmen xiān chī ba!
Ok! Let's eat first!
Baik lah ! Kita makan duluan !

30 . 好吧,先这样喔..
Hao ba , xian zheyang o.
Okay, let's do this first.
Baiklah , sementara begini dulu ya.

谢谢
Xièxiè
Thank you
Terima Kasih

加油
Jiāyóu
Come on
Semangat

Semoga bermanfaat :)