Ads

Andy Lau 刘德华 - Wang Qing Shui 忘情水「Forget Love Potion」


Andy Lau 刘德华 - Wang Qing Shui 忘情水「Forget Love Potion / Ramuan Melupakan Cinta」

作词:李安修
作曲:陈耀川

曾经年少爱追梦
Céngjīng niánshào ài zhuī mèng
Once when I was young I loved chasing dreams
Dulu ketika aku masih muda ku suka mengejar mimpi

一心只想往前飞
Yīxīn zhǐ xiǎng wǎng qián fēi
And I only thought to fly forward
Dan ku hanya berpikir untuk terbang ke depan

行遍千山和万水
Xíng biàn qiān shān hé wàn shuǐ
Having travelled over thousands of mountains and tens of thousands of rivers
Telah berkelana melewati ribuan gunung dan puluhan ribu sungai

一路走来不能回
Yīlù zǒu lái bu néng huí
Can not walk back on the road I've been through
Tidak dapat berjalan kembali ke jalan yang telah ku lalui

慕然回首情已远
Mù rán huíshǒu qíng yǐ yuǎn
As I abruptly look back
Saat aku tiba-tiba melihat ke belakang

身不由己在天边
Shēn bù yóujǐ zài tiānbiān
I realise that the romance is already far away from my body and at the edge of the skies
Aku menyadari bahwa romansa itu sudah jauh dari tubuhku dan berada di tepi langit

才明白爱恨情仇
Cái míngbái ài hèn qíng chóu
It was then that I understood that in love, hate, romance and opposition
Saat itulah aku mengerti bahwa dalam cinta, benci, romansa dan pertentangan

最伤最痛是后悔
Zuì shāng zuì tòng shì hòuhuǐ
The most severe hurtful pain is regret
Rasa sakit yang paling menyakitkan adalah penyesalan

如果你不曾心碎
Rúguǒ nǐ bùcéng xīn suì
If you had never been heartbroken
Jika dirimu belum pernah merasakan patah hati

你不会懂得我伤悲
Nǐ bù huì dǒngdé wǒ shāng bēi
You would not understand my sorrow
Kamu tidak akan bisa mengerti kesedihanku

当我眼中有泪
Dāng wǒ yǎnzhōng yǒu lèi
When I have tears in my eyes
Ketika aku meneteskan air mata

别问我是为谁
Bié wèn wǒ shì wèi shuǐ
Don't ask who it is for
Jangan tanyakan itu untuk siapa

就让我忘了这一切
Jiù ràng wǒ wàngle zhè yīqiè
Just let me forget all this
Biarkanlah aku melupakan semua ini

啊~ 给我一杯忘情水
A~ gěi wǒ yībēi wàngqíng shuǐ
Ah~ Please give me a cup of potion to forget love
Ah~ Tolong berikan aku secangkir ramuan untuk melupakan cinta

换我一夜不流泪
Huàn wǒ yīyè bù liúlèi
To exchange my night so as not to shed tears
Untuk menukar malamku agar tidak meneteskan air mata

所有真心真意
Suǒyǒu zhēnxīn zhēnyì
All of my true heart and true feeling
Semua hatiku yang tulus dan perasaan yang sebenarnya

任它雨打风吹
Rèn tā yǔ dǎ fēng chuī
Let the rain drop on it and the wind blow it
Biarkan hujan turun di atasnya dan angin kencang meniupnya

付出的爱收不回
Fùchū de ài shōu bù huí
The love I gave out can't be taken back
Cinta yang telah ku berikan tidak bisa diambil kembali

给我一杯忘情水
Gěi wǒ yībēi wàngqíng shuǐ
Please give me a cup of potion to forget love
Tolong berikan aku secangkir ramuan untuk melupakan cinta

换我一生不伤悲
Huàn wǒ yīshēng bù shāng bēi
To change my life so as not to be sorrowful
Untuk menukar kehidupanku agar tidak bersedih

就算我会喝醉
Jiùsuàn wǒ huì hē zuì
Even if I get drunk from the potion
Bahkan jika aku mabuk dari ramuan itu

就算我会心碎
Jiùsuàn wǒ huì xīn suì
Even if I get heartbroken
Bahkan jika aku patah hati
 
不会看见我流泪
Bù huì kànjiàn wǒ liúlèi
At least you won't see me cry
Setidaknya kamu tidak akan melihatku menangis

曾经年少爱追梦
Céngjīng niánshào ài zhuī mèng
Once when I was young I loved chasing dreams
Dulu ketika aku masih muda ku suka mengejar mimpi

一心只想往前飞
Yīxīn zhǐ xiǎng wǎng qián fēi
And I only thought to fly forward
Dan ku hanya berpikir untuk terbang ke depan

行遍千山和万水
Xíng biàn qiān shān hé wàn shuǐ
Having travelled over thousands of mountains and tens of thousands of rivers
Telah berkelana melewati ribuan gunung dan puluhan ribu sungai

一路走来不能回
Yīlù zǒu lái bu néng huí
Can not walk back on the road I've been through
Tidak dapat berjalan kembali ke jalan yang telah ku lalui

慕然回首情已远
Mù rán huíshǒu qíng yǐ yuǎn
As I abruptly look back
Saat aku tiba-tiba melihat ke belakang

身不由己在天边
Shēn bù yóujǐ zài tiānbiān
I realise that the romance is already far away from my body and at the edge of the skies
Aku menyadari bahwa romansa itu sudah jauh dari tubuhku dan berada di tepi langit

才明白爱恨情仇
Cái míngbái ài hèn qíng chóu
It was then that I understood that in love, hate, romance and opposition
Saat itulah aku mengerti bahwa dalam cinta, benci, romansa dan pertentangan

最伤最痛是后悔
Zuì shāng zuì tòng shì hòuhuǐ
The most severe hurtful pain is regret
Rasa sakit yang paling menyakitkan adalah penyesalan

如果你不曾心碎
Rúguǒ nǐ bùcéng xīn suì
If you had never been heartbroken
Jika dirimu belum pernah merasakan patah hati

你不会懂得我伤悲
Nǐ bù huì dǒngdé wǒ shāng bēi
You would not understand my sorrow
Kamu tidak akan bisa mengerti kesedihanku

当我眼中有泪
Dāng wǒ yǎnzhōng yǒu lèi
When I have tears in my eyes
Ketika aku meneteskan air mata

别问我是为谁
Bié wèn wǒ shì wèi shuǐ
Don't ask who it is for
Jangan tanyakan itu untuk siapa

就让我忘了这一切
Jiù ràng wǒ wàngle zhè yīqiè
Just let me forget all this
Biarkanlah aku melupakan semua ini

啊~ 给我一杯忘情水
A~ gěi wǒ yībēi wàngqíng shuǐ
Ah~ Please give me a cup of potion to forget love
Ah~ Tolong berikan aku secangkir ramuan untuk melupakan cinta

换我一夜不流泪
Huàn wǒ yīyè bù liúlèi
To exchange my night so as not to shed tears
Untuk menukar malamku agar tidak meneteskan air mata

所有真心真意
Suǒyǒu zhēnxīn zhēnyì
All of my true heart and true feeling
Semua hatiku yang tulus dan perasaan yang sebenarnya

任它雨打风吹
Rèn tā yǔ dǎ fēng chuī
Let the rain drop on it and the wind blow it
Biarkan hujan turun di atasnya dan angin kencang meniupnya

付出的爱收不回
Fùchū de ài shōu bù huí
The love I gave out can't be taken back
Cinta yang telah ku berikan tidak bisa diambil kembali

给我一杯忘情水
Gěi wǒ yībēi wàngqíng shuǐ
Please give me a cup of potion to forget love
Tolong berikan aku secangkir ramuan untuk melupakan cinta

换我一生不伤悲
Huàn wǒ yīshēng bù shāng bēi
To change my life so as not to be sorrowful
Untuk menukar kehidupanku agar tidak bersedih

就算我会喝醉
Jiùsuàn wǒ huì hē zuì
Even if I get drunk from the potion
Bahkan jika aku mabuk dari ramuan itu

就算我会心碎
Jiùsuàn wǒ huì xīn suì
Even if I get heartbroken
Bahkan jika aku patah hati
 
不会看见我流泪
Bù huì kànjiàn wǒ liúlèi
At least you won't see me cry
Setidaknya kamu tidak akan melihatku menangis

啊~ 给我一杯忘情水
A~ gěi wǒ yībēi wàngqíng shuǐ
Ah~ Please give me a cup of potion to forget love
Ah~ Tolong berikan aku secangkir ramuan untuk melupakan cinta

换我一夜不流泪
Huàn wǒ yīyè bù liúlèi
To exchange my night so as not to shed tears
Untuk menukar malamku agar tidak meneteskan air mata

所有真心真意
Suǒyǒu zhēnxīn zhēnyì
All of my true heart and true feeling
Semua hatiku yang tulus dan perasaan yang sebenarnya

任它雨打风吹
Rèn tā yǔ dǎ fēng chuī
Let the rain drop on it and the wind blow it
Biarkan hujan turun di atasnya dan angin kencang meniupnya

付出的爱收不回
Fùchū de ài shōu bù huí
The love I gave out can't be taken back
Cinta yang telah ku berikan tidak bisa diambil kembali

啊~ 给我一杯忘情水
A~ gěi wǒ yībēi wàngqíng shuǐ
Ah~ Please give me a cup of potion to forget love
Ah~ Tolong berikan aku secangkir ramuan untuk melupakan cinta

换我一生不伤悲
Huàn wǒ yīshēng bù shāng bēi
To change my life so as not to be sorrowful
Untuk menukar kehidupanku agar tidak bersedih

就算我会喝醉
Jiùsuàn wǒ huì hē zuì
Even if I get drunk from the potion
Bahkan jika aku mabuk dari ramuan itu

就算我会心碎
Jiùsuàn wǒ huì xīn suì
Even if I get heartbroken
Bahkan jika aku patah hati
 
不会看见我流泪
Bù huì kànjiàn wǒ liúlèi
At least you won't see me cry
Setidaknya kamu tidak akan melihatku menangis

就算我会喝醉
Jiùsuàn wǒ huì hē zuì
Even if I get drunk from the potion
Bahkan jika aku mabuk dari ramuan itu

就算我会心碎
Jiùsuàn wǒ huì xīn suì
Even if I get heartbroken
Bahkan jika aku patah hati
 
不会看见我流泪
Bù huì kànjiàn wǒ liúlèi
At least you won't see me cry
Setidaknya kamu tidak akan melihatku menangis

Download Mp3/ Mp4:
Grup WhatsApp Music Choice 音乐选择
https://chat.whatsapp.com/5WSlSQml0La0Sl7hVPAhbn

Telegram Music Choice 音乐选择
https://t.me/Music_choice1

Video Lainya kunjungi di YouTube
Music Choice 音乐选择
https://www.youtube.com/c/MusicChoice音乐选择

Website
http://www.Lyricpinyin.com

Request Song To
Music Choice Club
https://www.facebook.com/Musicchoiceclub/