Ads

Mayday 五月天 - Yong Gan 勇敢【Braveness】[Pinyin,English Translation]Mayday 五月天 - Yong Gan 勇敢【Braveness】[Pinyin,English Translation]

作词:阿信
作曲:怪兽
编曲:五月天
监制:五月天

敢讲这是失去希望的时代
Gǎn jiǎng zhè shì shīqù xīwàng de shídài
Kam kong tse si sit-khi hi-bang e si-tai
Could this be an era without hope

敢讲这是失去期待的所在
Gǎn jiǎng zhè shì shīqù qídài de suǒzài
Kam kong tse si sit-khi ki-thai e soo-tsai
Could this be a place where aspirations are lost

敢讲咱一世人只有忍耐 只有愤慨 只有无奈
Gǎn jiǎng zán yī shìrén zhǐyǒu rěnnài zhǐyǒu fènkǎi zhǐyǒu wúnài
Kam kong lan tsit-si-lang tsi-u lim-nai    tsi-u hun-khai tsi-u bo nai
Is our generation just going to bear with it silently, frustrated but helpless

只有目屎无人知 吞落腹肚内
Zhǐyǒu mù shǐ wú rénzhī tūn luò fù dù nèi
Tsi-u bak-sai bo-lang tsai thun loh pak-too lai
Swallowing unseen tears back into our stomachs

看到心愿慢慢变成不甘愿
Kàn dào xīnyuàn màn man biàn chéng bù gānyuàn
Khuann-tioh sim-guan ban ban pian-sing m-kam guan
Watching dreams slowly fade away

才知期待未当静静的等待
Cái zhī qídài wèi dāng jìng jìng de děngdài
Tsiah tsai ki-thai be tang tiam tiam e tan-thai
Realising that aspirations won’t materialise itself by sitting there

不管咱是天才或是奴才 只有拼着 所有气力
Bùguǎn zán shì tiāncái huò shì núcái zhǐyǒu pīnzhe suǒyǒu qìlì
M-kuan lan si thinn tsiah iah si loo-tsai tsi-u piann tioh soo-iu khi-lik
No matter if we are smart or slaves, we can only try our best to

挑战无情的世间 
Tiǎozhàn wúqíng de shìjiān
Thiau-tsian bo-tsing e se-kan
Challenge the apathetic world

一天一冬 一世人到永远 一遍搁一遍
Yītiān yī dōng yī shìrén dào yǒngyuǎn yībiàn gē yībiàn
Tsit-jit tsit tang tsit-si-lang kau ing-uan tsit pai koh tsit pai
Every day, winter and generation till eternity, again and again

不知影 谁在安排 命运好歹 
Bùzhī yǐng shéi zài ānpái mìngyùn hǎodǎi
M-tsai-iann siang ti an-pai mia-un ho-phainn
Is there someone who has decided my life, dished out the ups and downs

一人拢一款
Yīrén lǒng yī kuǎn
Tsit lang long tsit khuann
Everyone given their own destiny

有时阵 想要放弃 想要怨叹 想要流目屎
Yǒushí zhèn xiǎng yào fàngqì xiǎng yào yuàn tàn xiǎng yào liú mù shǐ
U-si tsun siunn-beh hong-khi siunn-beh uan-than siunn-beh lau bak-sai
Sometimes I want to give up, lament and cry

等一天 黑暗过去 苦尽甘来 
Děng yītiān hēi'àn guòqù kǔjìngānlái
Tan tsit kang oo-am kue-khi khoo tsin kam lai
There will be a day when darkness ends, and efforts come into fruition

人生滋味才了解
Rénshēng zīwèi cái liǎojiě
Lin-sing tsu-bi tsiah liau-kai
When I finally comprehend the meaning of life

为着彼个将来 要自己 勇敢再勇敢
Wèizhe bǐ gè jiānglái yào zìjǐ yǒnggǎn zài yǒnggǎn
Ui-tioh hit e tsiong-lai ai tsu-ki iong-kam tsai iong-kam
Until that day, I can only hope to be brave and braver

若有一天若我消失在世间
Ruò yǒu yītiān ruò wǒ xiāoshī zài shìjiān
Na-u tsit kang na gua siau-sit tsai se-kan
If I disappeared from the world one day

若有我的故事给谁人熟识
Ruò yǒu wǒ de gùshì gěi shéi rén shúshì
Na-u gua e koo-su hoo siann-lang sik-sai
Who would be there to tell my story

不管阮是成功或是失败 
Bùguǎn ruǎn shì chénggōng huò shì shībài
M-kuan gun si sing-kong iah-si sit-pai
Be it a success or failure

我的名字 号做勇敢
Wǒ de míngzì hào zuò yǒnggǎn
Gua e mia mia-li ho-tsue iong-kam
My name would be courage

唱作美丽的歌曲 
Chàng zuò měilì de gēqǔ
Tshiunn tsue bi-le e kua-khik
Written into melodious songs

一字一句 一世人到永远 一遍搁一遍
Yī zì yījù yī shìrén dào yǒngyuǎn yībiàn gē yībiàn
Tsit ji tsit ku tsit-si-lang kau ing-uan tsit pai koh tsit pai
Passed down every word, line and generation to eternity, again and again

不知影 谁在安排 命运好歹 
Bùzhī yǐng shéi zài ānpái mìngyùn hǎodǎi
M-tsai-iann siang ti an-pai mia-un ho-phainn
Is there someone who has decided my life, dished out the ups and downs

一人拢一款
Yīrén lǒng yī kuǎn
Tsit lang long tsit khuann
Everyone given their own destiny

有时阵 想要放弃 想要怨叹 想要流目屎
Yǒushí zhèn xiǎng yào fàngqì xiǎng yào yuàn tàn xiǎng yào liú mù shǐ
U-si tsun siunn-beh hong-khi siunn-beh uan-than siunn-beh lau bak-sai
Sometimes I want to give up, lament and cry

等一天 黑暗过去 苦尽甘来 
Děng yītiān hēi'àn guòqù kǔjìngānlái
Tan tsit kang oo-am kue-khi khoo tsin kam lai
There will be a day when darkness ends, and efforts come into fruition

人生滋味才了解
Rénshēng zīwèi cái liǎojiě
Lin-sing tsu-bi tsiah liau-kai
When I finally comprehend the meaning of life

为着彼个将来 要自己 勇敢再勇敢
Wèizhe bǐ gè jiānglái yào zìjǐ yǒnggǎn zài yǒnggǎn
Ui-tioh hit e tsiong-lai ai tsu-ki iong-kam tsai iong-kam
Until that day, I can only hope to be brave and braver

风无情 雨无情 命运也无情
Fēng wúqíng yǔ wúqíng mìngyùn yě wúqíng
Hong bo-tsing hoo bo-tsing mia-un ia bo-tsing
The wind has no pity, neither does the rain nor destiny itself

若有胆 若有心 风雨算什么
Ruò yǒu dǎn ruò yǒuxīn fēngyǔ suàn shénme
Na-u tam na-u sim hong hoo sung siann-mih
Yet if you have courage and determination, what is rain and wind to you

飘浪一生 就要攀过 最高的海浪
Piāo làng yīshēng jiù yào pānguò zuìgāo dì hǎilàng
Phiau long it-sing tioh ai phan kue siong kuan e hai-ing
Drifting for an entire life, so as to climb the tallest waves

不知影 谁在安排 命运好歹 
Bùzhī yǐng shéi zài ānpái mìngyùn hǎodǎi
M-tsai-iann siang ti an-pai mia-un ho-phainn
Is there someone who has decided my life, dished out the ups and downs

一人拢一款
Yīrén lǒng yī kuǎn
Tsit lang long tsit khuann
Everyone given their own destiny

有时阵 想要放弃 想要怨叹 想要流目屎
Yǒushí zhèn xiǎng yào fàngqì xiǎng yào yuàn tàn xiǎng yào liú mù shǐ
U-si tsun siunn-beh hong-khi siunn-beh uan-than siunn-beh lau bak-sai
Sometimes I want to give up, lament and cry

等一天 黑暗过去 苦尽甘来 
Děng yītiān hēi'àn guòqù kǔjìngānlái
Tan tsit kang oo-am kue-khi khoo tsin kam lai  
There will be a day when darkness ends, and efforts come into fruition

人生滋味才了解
Rénshēng zīwèi cái liǎojiě
Lin-sing tsu-bi tsiah liau-kai
When I finally comprehend the meaning of life

为着彼个将来 要自己 勇敢再勇敢
Wèizhe bǐ gè jiānglái yào zìjǐ yǒnggǎn zài yǒnggǎn
Ui-tioh hit e tsiong-lai ai tsu-ki iong-kam tsai iong-kam
Until that day, I can only hope to be brave and braver
------------------------------------------------------------------------------------------------

歌词 Lyrics:

五月天

勇敢 (Braveness)

作词:阿信
作曲:怪兽
编曲:五月天
监制:五月天

敢讲这是失去希望的时代
敢讲这是失去期待的所在
敢讲咱一世人只有忍耐 只有愤慨 只有无奈
只有目屎无人知 吞落腹肚内

看到心愿慢慢变成不甘愿
才知期待未当静静的等待
不管咱是天才或是奴才 只有拼着 所有气力
挑战无情的世间 
一天一冬 一世人到永远 一遍搁一遍

不知影 谁在安排 命运好歹 
一人拢一款
有时阵 想要放弃 想要怨叹 想要流目屎
等一天 黑暗过去 苦尽甘来 
人生滋味才了解
为着彼个将来 要自己 勇敢再勇敢

若有一天若我消失在世间
若有我的故事给谁人熟识
不管阮是成功或是失败 
我的名字 号做勇敢
唱作美丽的歌曲 
一字一句 一世人到永远 一遍搁一遍

不知影 谁在安排 命运好歹 
一人拢一款
有时阵 想要放弃 想要怨叹 想要流目屎
等一天 黑暗过去 苦尽甘来 
人生滋味才了解
为着彼个将来 要自己 勇敢再勇敢

风无情 雨无情 命运也无情
若有胆 若有心 风雨算什么
飘浪一生 就要攀过 最高的海浪

不知影 谁在安排 命运好歹 
一人拢一款
有时阵 想要放弃 想要怨叹 想要流目屎
等一天 黑暗过去 苦尽甘来 
人生滋味才了解
为着彼个将来 要自己 勇敢再勇敢

Download Mp3/ Mp4: